Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  15
  Kolosserbrevet 2:16
  Guds Sabbat
  och Högtider
  i ljuset av
  en forntida irrlära

   ”Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat. Sådant är endast skuggan av det som skulle komma, men kroppen själv är i Kristus” (Kol 2:16-17, Reformationsbibeln)

  Det här så ofta citerade stycket, skrivet av Paulus till de heliga i Kolossai, används av en stor del av kristenheten för att visa att den hebreiska sabbaten och Guds Heliga Högtider inte längre är en del av det Nya Förbundet. Men exakt vad menade aposteln?

  Församlingen i Kolossai hade förts vilse genom lärare som försökte introducera sin egen filosofi genom ”tomt bedrägeri”. Dessa försökte skapa ”människors stadgar” under inflytandet av världens makter eller demoner, förnekande Kristi klara undervisning (v 8). Hans åhörare hade full kunskap om Lagen (Torahn), för han talar om ”den omskärelse som inte sker med händer” som de hade tagit emot (v 11). Han förklarar hur dessa demoniska ”furstar och väldigheter” nu har avväpnats (v 15).

  Hebreiska kristna har blivit bedragna av falska lärare. Vilka var dessa falska lärare och vad var deras bedrägeri? Vad var det för irrlära de lärde ut? Om vi ser till de större irrlärorna som apostlarna stred mot under den nytestamentliga tiden så ser vi att, till största delen, låg problemen hos en grupp av människor som kallades GNOSTIKER. Dessa ansåg att frälsning erhölls genom en förvärvad kunskap och inte genom Kristi försoning. De förnekade faktiskt att Kristus hade en verklig fysisk substans alls, utan de ansåg att han var en andevarelse. Korset hade följaktligen ingen betydelse för dem, och de förnekade Kristi gudomlighet (v 9). Gnostikerna som trodde att det fysiska var något ont, var asketer, som gjorde allt som stod i deras makt, att förneka den fysiska kroppens grepp över dem och de längtade efter dagen då de skulle bli rena andar igen. De föraktade sex och därför motarbetade de äktenskap, och såg på allt fysiskt med förakt. Dessa kätterska irrläror utövade ett stort inflytande på den framväxande Katolska Kyrkan.

  Paulus säger: ”Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat”. De gnostiska inslagen var asketiska – de förkastade det fysiska – allt som man kan ta på, smaka eller röra (v 21-22), i det att de trodde att genom att förneka den materiella världen skulle de bli andligare. Eftersom de ansåg att ett sådant beteende var andligt meriterande, motsade Paulus dem på det bestämdaste när han säger ”vilket har ett sken av visdom, genom självvald andlighet och ödmjukhet och skoningslöshet mot kroppen. Men det har ingen heder med sig utan tillfredsställer endast köttet” (v 23). Precis som katolikerna efter dem, så skulle de aga kroppen, utstå långa fastor i syfte att visa förakt för kroppen, och detta skulle göra dem andligare, trodde de. De ansåg att de hebreiska sabbaterna och högtiderna var ”alltför fysiska” och önskade göra dem enbart andliga.

  Men de heliga i Kolossai lydde Guds Lag – de höll den bibliska sabbaten och firade Israels högtidsdagar (5 Mos 16:10-11, 13-14). Det är värt att lägga märke till att de falska lärarna inte hade någon invändning mot de heliga dagarna i sig, enbart det sätt på vilken de firades, för de föraktade allt som innehöll någon fysisk njutning – de ville inte ha någonting att göra med att glädja sig och festa. På det svarar Paulus: ”Så låt nu ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om helgdag eller nymånad eller sabbat” (Kol 2:16, Reformationsbibeln). Han sa till de heliga att ignorera irrlärarnas krav på att avstå från njutandet vad det gäller de aspekter av ätandet och drickandet som inryms i Yahwehs högtider. De dominerande hedniska kolosserna (Kol 2:13) observerade de veckliga sabbaterna och Yahwehs heliga högtider i enlighet med buden, i över tre århundraden efter Yah’shuas död och uppståndelse. Om de inte hade gjort det så hade inte de falska lärarna haft någon grund för att protestera emot dessa aspekter av ätande och drickande, d v s den festande delen vad gäller sabbaten och högtiderna.

  De falska lärarnas irrläror var omfattande. De föraktade den fysiska kroppen och tillbad änglar, skröt över sina egna personliga uppenbarelser och visioner, vilka motsade Ordet, och kyrkan höll på att förlora greppet om dess centrala doktrin, Kristi Gudom. På det viset visade de att de leddes av demoner (v 18, 9 20). De uppfann nya regler: ”Det skall du inte ta på, det skall du inte smaka, det skall du inte röra” (v 21, Reformationsbibeln).

  Lösningen på problemen med den köttsliga naturen är inte den stränga kätterska asketismen, utan ”..döda nu era lemmar, som är på jorden: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten” (Kol 3:5, Reformationsbibeln). Ett förnekande av kroppen åstadkommer aldrig någonting av värde – vi måste gå till roten, till vår fallna natur i sig, där den enda behandlingen är död – inte späkning eller förödmjukelse, utan ett övernaturligt utförande av andlig kirurgi, som Messias (Kristus) själv får utföra. ”För vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden. Ty den som är död, han har blivit rättfärdiggjord från synd” (Rom 6:6-7, Reformationsbibeln). Vad irrlärarna egentligen säger är att VARJE form av fysisk tillfredsställelse var synd – ätande och drickande – för detta var, och är en del av Guds heliga högtider. Med deras undervisning visar de att de fortfarande lever i synd, och att de inte har kommit till korsets fot, till Människan-Guden för att få sin syndfulla natur utplånad. De har inte dött med Kristus (Rom 6:7), för de har verkligen redan förnekat Hans Gudomlighet och sörjandet för försoningen av deras synder (Kol 2:9). Deras asketism var ett ”annat evangelium” (2 Kor 11:4, Gal 1:6) och splittrade de heliga i Kolossai, och förde in ofrid. Ett ”evangelium” som har överlevt genom århundradena i en eller annan form i församlingarna. Och i sin mest framgångsrika manifestation har de förnekat sanningshalten vad gäller Guds fysiska sabbat och högtider. Det är en subtil irrlära, som till det yttre verkar övertygande och ”andlig”, men som i grunden förnekar Guds förklaring om vad som är gott och rätt, vad gäller många av de nöjen som finns i Hans skapade värld.

  Vi uppmanar dig att studera denna sajt noga, för att upptäcka Evangeliets upprättelse och uppbyggnad som nu äger rum inom kristenheten – en fullbordan av reformationen som påbörjades av Luther, Zwingli, Calvin, Knox och andra.

  Översättning: Ylva Hill

  L. 2011/04/15
  U. 2011/04/15


  Copyright © 2005-11
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling