Logo Copyright © 2007-8 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Starta här...

Ansvarsfriskrivning

Introduktion til GNFK

Symfoni av sanningar

I ett nötskal

Frälsningsplan


Allmänt

Artiklar

Bibelkurs

Högtider

Intervjuer

Sekter

Sverige

Olivgrenen

Profetior

Sabbatstal

Diverse

Akut hjälp!

Barnhem

CD-ROM

Copyright

Donationer

Kalender

Kontakt

Församlingar

Publikationer


  1
  Varför bör du
  undersöka bibeln?

  Har den allmäktige Elohim (Gud) försett hela människosläket med en skriven vägledning? Tror du at bibeln är denna vägledning? Eller anser du att bibeln inte är annat än en "god bok", skriven av visa männ som levde i forna tider?

  Det finnes människor som är övertygade om at människosläktets Skarpare har inspirerat skrivandet av bibeln. Men andra är inte övertygade. Varför inte? Många av dessa har aldrig läst bibeln och har altså bara på sin höjd en mycket vag uppfattning om vad den innehåller. En del människor frågar:

  "Vad skulle jag som lever nu i denna moderna värld ha för nytta av att läsa bibeln, som skrevs för många hundra år sedan? Hur praktisk är bibeln för människor som måste använda sin tid till att arbeta hårt för at skaffa mat och kläder åt familjen? Om mibeln påverkar människor till att g¨ra gott, varför har då 'kristna' nationer utplånat så många människolib i krig? Hur är det med de vetenskapliga upptäckterna? Har inte de visat att det är oförnuftigt att betrakta alla bibelns redogörelser såsom rena fakta?"

  Kanske du själv har ställt dig någon av dessa frågor. Men vilka är fakta? Har du någonsin själv undersökt bibeln för att fina ett svar? Om inte, så bör du göra det nu. Varför det?

  GODA SKÄL ATT UNDERSÖKA DEN

  Du bör undersöka den, inte bara därför att bibeln är en mycket gammal bok, som til vissa delar skrevs för över 3.400 år sedan. Bibelns ålder är inte det starkaste skälet till at du bör intressera dig för den. Dock sträcker sig människans historia flera tusen år tillbaka i tiden, så att om någon bok skall kunna vara den allsmäktige Gudens ord till hela människosläktet, ka du knappast räkna med att den kan vara skriven nyligen, eller hur?

  Att bibeln har fått en så oerhört stor spridning är inte heller det starkaste skälet till att du bör intressera dig för den. Visserligen är det logiskt att förvänta att om en bok skall kunna utgöra Skaparens vägledning för människosläktet, så måste den vara tillgänglig för människor av ala raser, överallt, inte sant? Bibeln har verkligen trängt in i varje land på jordens yta. Den finns nu -- tillgänglig på över 1.300 språk. En del böcker når enn upplaga av några millioner exemplar, men bibeln har utgivits i milliarder exemplarar.

  The World Book Encyclopedia (1966 års upplaga, band 2, sid.218) säger om detta:

  "Så gott som varenda människa i världen kan finna åtminstone delar av bibeln skrivna på sitt eget tungomål...Ingen annan bok kan mäta sig med dess rekordstora spridning. På ett enda år spreds så manga exemplar att medeltalet beräknas til 47 per minut varje timme dygnet runt."

  Även om dessa fakta är imponerande, finns det viktigare skäl till att undersöka bibeln. Bibeln behandlar sådana ting som är av livsviktig betydelse för dig, oavsett vem du är eller var du bor. Det gäller din personliga välfärd, din lycka, din säckerhet. För att kunna vara riktigt lycklig och ha frid i sinnet krävs det att man har tillräckligt med närande mat, bra kläder och en god bostad. Det måste också inbegripa att man själv och ens anhöriga skyddas från skada och att man får vara frisk och leva länge. Bibeln gör anspråk på att visa hur dessa livsviktiga behov kan fyllas. Har vi råd att avstå från undersöka ved den innehåller?

  Somliga säger kanske: "Men bibeln skrevs ju för flera tusen år sedan. Vi lever i en modern, vetenskapelig värld." Det är sant. Men mänsklighetens uråldriga problem finns fortfarande kvar och kräver en lösning. Vetenskapeliga landvinningar har visserligen minskat avstånden mellan jordens folk genom snabbare transport- och kommunikationsmedel, såväl som genom långdistansrobotar för krigsändamål. Men i stället för att minska mänsklighetens svårigheter har sådant i själva verket ökat dem. Trots att moderna uppfinningar har försett människan med många bekvämlighetsanordningar och underlätt hennes arbete, har de inte löst de verkligt stora problemen i hennes liv. Har människan någonsin varit i större behov av att lära sig hur hon skall leva I fred och endräkt med andra eller att veta hur man åstadkommer starka och kärleksfulla familjeband eller att kunna fatta rätta beslut i kritiska tider? Det är just på grund av att bibeln tar itu med dessa problem som den är av så universellt intresse. Detta är ett verkligt starkt skäl till att du bör undersöka dess budskap i dessa farliga tider.

  Men det finns ännu starkare skäl. Bibeln f¨rtjänar att undersökas, därför att den riktar uppmärksamheten på själva syftet med livet. Djuren nöjer sig med föda, ett bo och förmåga att föröka sig. Men förnuftsbegåvade människor kan inte nöja sig med det. Om de skall kunna känna verklig till fredsställelse och lycka, måste de ha ett syfte eller uppsåt i livet. Som så många andra människor har du säkert ställt dig frågan: "Varifrån kom livet? Varför finns jag till? Vad bär framtiden i sitt sköte? Eftersom vi har fått förmågan all ställa sådana frågor, är det väl också förnuftigt att tänka sig att människans Skapare skulle kunne ge oss tillfredsställande svar på dem. Överallt på jorden finns det människor som har godtagit bibeln såsom Guds ord just därför att de har funnit dessa svar i den.

  Till detta hör också det anmärkningsvärda faktum att bibeln själv öppet säger att den är Skaparens ord. Gång på gång understryker den, just detta. Konung David, som skrev flera av psalmerna, förklarar till exempel: "HERRENS [Yahwehs] Ande har talat genom mig, och Hans ord är på min tunga" (2 Samuelsboken 23:1-2). Profeten Jasaja skrev: "Så sade Herren, Yahweh Sebaot" (Jesaja 22:15). Och aposteln Paulus sade: "Hela Skriften är ingiven av Gud" (2 Timoteus 3:16, David Hedegård overs., 1966). Var det förmätet av bibelns skribenter att göra sådana påståenden? Om bibeln verkligen är Skaparens budskap til människosläktet, skulle det då ha varit hederligt av desa bibelskribenter att underlåta att hänvisa til honom såsom varande bibelns upphov? Och eftersom bibeln så eftertryckligt framhåller att den är Guds ord, skulle det då inte vara förtåndigt av oss att undersöka dess inhall?

  Det finns ännu ett skäl att du bör undersöka bibeln och att du bör göra det nu. Entligt bibeln lever vi i de yttersta dagarna av denna brydsamma tingens ordning. Till och med ledarna i världen erkänner öppet att en världsomfattande katastrof hotar från alla håll. Men för flera tusen år sedan pekade bibeln fram emot en sådan tid av världsomfattande svårigheter och beskrev i detalj just vad vår generation får bevittna. Bibeln anger skälen till att föringtelse hotar och visar tydligt varifrån den kommer. Den ger också besked om vad som krävs av människan om hon vill överleva och visar att de människor som blir bevarade av Gud kommer att bli välsignade med möljligheten att for leva för evigt under rättfärdiga och lyckliga förhållanden här på jorden. En sådan framridsutsikt bör tilltala alla dem som varje dag måste arbeta hårt för att få det drägligare i livet, bara för att kanske i bästa fall vinna en kort tids lycka I den nuvarande världsordningen. När livskraften sinar på ålderdomen, då upptäcker vi att det finns so mycket som är ouppnåeligt för oss, så mycket som vi så innerligt gärna skulle vilja g¨ra men som vi måste lämma ogjort. Om bibeln verkligen är Guds bok, där Han taler om för oss hur Han skall ge mänskligheten eviga välsignelser, då borde vi till varje pris vilja lärna känna vad den säger.

  Visserligen har många dragit sig för att undersöka bibeln, därför att de förknippar den med kristenhetens kyrkosamfund. De lägger märke till att många som tillhör olika religionssamfund brister i tron, och de tycker att många handlar skrymtaktigt. Men är detta bibelns fel? Eller kan det vara så att dessa kyrkosamfund i själva verket underlåter att följa bibeln? Hur många av de människor som tilhör olika kyrkasamfund har egentligen personligen läst hela bibeln? De som redan tillhör något kyrkosamfund uppmanas därför också att göra en undersökning av de bevis och vittnesbörd som ligger til grund för svaret på frågan: Är hela bibeln verkligen Guds ord?

  PRÖVA DEN

  Varför inte göra en opartisk undersökning av bibeln? Pröva den, som många andra har gjort. Salmon P. Chase, tidigare ordförande i Förenta staternas högsta domstol, var en av dessa. Eftersom han betvivlade att bibeln kunde göra anspråk på att vara Guds ord, beslöt han sig för att undersöka den på samma sätt som man undersöker ett fall vid en domstol, det vil säga höra vittnesmålen för och emot. Beträffande resultatet sade han:

  "Det blev en lång, allvarlig och djupgående granskning. Efter att i denna religiösa angelägenhet ha tillämpat samma vittnesb¨rdsprinciper som jag alltid tillämper i världsliga angelägenheter har jag kommit til den slutsatsen att bibeln är en övernaturlig bok, att den har kommit från Gud" (The Book of Books: An Introduction, 1948, sid.194).

  Men varför förlita sig på vad någon annan har sagt för eller emot? Varför inte själv undersöka fakta?

  Om bibeln verkligen är vad den gör anspråk på att vara, då är de personer som försöker misskreditera den helt enkelt den allsmäktige Gudens fiender. Och om du föll offer för deras påfund, skulle det innebära den största tänkbara förlust för dig. Om bibeln i sanning är Guds ord, då bör du följa dess kloka vägledning och undervisning, så att du kan få det stora gagn som människan inte på något annat sätt kan frå.

  Vi inbjuder dig, ja, uppmanar dig att undersöka bevisen och vittnesbörden. Avgör själv verkligen är Guds ord!

  L. 1997/11/07
  U. 2008/05/04


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nya Förbunds Kyrka
  Yahwehs B'rit Chadashah Församling