Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  OLIVENGRENEN

  35. TIL LUTHERANERNE

  En moderne åpenbaring fra Yahweh

  PWNC 881010 (73) [Ulset, Bergen, Norge]

  1. Så sier Yahweh til Reformasjonens sønner og døtre; fryd dere i Herren, for deres overflods horn er hevet i Herren.

  2. La deres hjerter storlig svulme og fryde dere i Min frelse.

  3. Det er ingen så hellig som Yahweh, for Han alene er deres Elohim, og frelse kan ikke bli funnet på noen annen klippe.

  4. Tal ikke med stolthet, la heller ikke arroganse bli funnet på deres lepper, for Jeg, Yahweh, er en kunnskapens Elohim, og av Meg er alle mennesker veid og de er funnet i mangel (Jes.26:7).

  5. Til alle mennesker som er født inn i verden er det gitt å se med sine øyne og høre med sine ører, å fundere på og betrakte sin dødelighet og gripe fatt i enhver rettferdig ting.

  6. Og Jeg, Yahweh, har gitt menneskene mange bøker, ja, jamvel det som dere kaller Skriftene (Bibelen) og det som kalles naturens bok.

  7. Jeg er i alle ting, ja, og alle ting som ikke har blitt fordervet av mennesker og djevler bærer vitnesbyrd om Meg, ja deres Herre og Frelser, Yahshua haMashiach.

  8. For se, alle ting har sin like, og alle ting er skapt og gjort for å bære vitnesbyrd om Meg, både ting som er timelige og ting som er åndelige;

  9. Ting som er i himlene ovenfor og på jorden og i jorden, ja alle ting som er over og under mennesket, for alle ting bærer vitnesbyrd om skapelsens Herre.

  10. Og derfor skal en mann bruke alle sine evner som Jeg, Herren har gitt ham, både de fysiske og de åndelige, slik at han kan se alle Mine vidunderlige gjerninger og forstå Elohims mysterier.

  11. Jeg er en uendelig ELohim og kan ikke bli avstengt eller begrenset til noe enkelt rom - hverken et tempel, eller en bok, eller en skapning; heller ikke kan alle Mine ord bli oppbevart i et menneskets sinn eller i flere menneskers sinn;

  12. Nei, ikke i sinnene til alle mennesker som har vært, som er, eller som skal komme, for Jeg, Yahweh, er større enn Min Skapelse og alle skapninger i den.

  13. Heller ikke kan alle Mine ord kunne samles i en bok eller i mange bøker, for skulle alle Menneskesønnens ord bli skrevet ned, se, alle verdens biblioteker ville ikke hatt nok plass til dem (Joh.21:25).

  14. Hvem er mennesket at han skulle kunne holde Herren avgrenset til et tempel, en bok, eller et sinn?

  15. For se, dette er tåpers intellegens, sier Yahweh, som former Elohim etter sin egen innbildning, og sier: "Se, Gud står her!" eller "Se, vi har alle Guds ord i en bok, og dette er tilstrekkelig for oss!"

  16. Jeg sier til dere: Dere kan ikke si dette og kjenne Meg, for Yahweh, er uendelig, og lar Meg ikke stenges inne i et menneskets kar, heller ikke lar Jeg meg spotte av en forfengelig og utro generasjon.

  17. Derfor lytt, og vær forstandige, for Jeg ønsker å øse ut en stor velsignelse over reformasjonens sønner og døtre;

  18. Ja, for Jeg ønsker å virke frem en ny reformasjon gjennom dere, slik at deres sinn og hjerter kan bli glade ved fylden av Yahwehs kjærlighet, endog verdens Frelser.

  19. Og når dere har blitt reformert gjennom omvendelse og ydmykhet, da se, skal Jeg arbeide frem en gjenopprettelse blant dere, gjennom lys for lys, og hellighet for hellighet, slik at dere mer fullkomment kan bli formet etter Sønnens bilde, hvis Navn dere har søkt og ved hvilken dere har mottatt velsignelser og hatt fremgang.

  20. For med kraft har ELohim erklært dere Faderens åpenbaring, ifølge hellighetens ånd som er i Yah'shua haMashiach, ja verdens Frelser, fra hvem alle mennesker har mottatt nåde gjennom lydighet mot troen slik den har blitt meddelt av Mine apostler (1 Kor.11:2; 2 Pet.2:21; Jud.1:3).

  21. Og det er mange iblant dere som ikke skammer dere over evangeliet, hver ifølge sin forståelse, og som i djervhet og sannhet har erklært det som er Guds kraft til frelse.

  22. Og noen av dere har mottatt åndelige gaver, som er mange, men ikke til fullkommengjørelse, for deres tro var ikke fullkommen, heller ikke deres hellighet.

  23. Men mange av dere, sier Yahweh, har ikke en gang gjort dette, for dere har forandret den ufordervede Elohims herlighet, som dere ikke kjenner, og gjort det om til et bilde formet etter det fordervede menneske, og dette har dere gjort i deres sinn og hjerter, og ikke forstått Kristi rene kjærlighet eller fylden av Hans gjerninger (Rom.1:23).

  24. Dere har lyttet til fablene og tradisjonene til dem som ikke hadde fylden, hvis vitnesbyrd dere har trodd i deres uvitenhets dager, ja, vitnesbyrdet til dem som levde i de tidligste tider etter at evangeliets fylde hadde blitt tatt vekk og Mine apostler hadde gått bort (2 Tim.4:3-4).

  25. Derfor tenk ikke høyere om dere selv enn dere burde, men tenk edruelig, og vær ikke oppblåste i deres stolthet og anta at dere har mottatt hele evangeliet, for det har dere ikke.

  26. Ja, og fordi dere ikke har mottatt fylden, som har gått tapt, har dere ikke blitt renset og helliggjort fullt ut, for dere har ikke fullt ut dødet dere selv og blitt oppreist fra åndelig død og latt dere forme i Messias' bilde, men har mottatt et anstrøk av sannhet og hellighet, men ikke til frelse.

  27. For Jeg har ikke kalt dere til urenhet, men til hellighet, og han som derfor forakter Herrens større Ord, endog fylden, forakter ikke mennesker, men Gud, som har gitt disse ting til sine tjenere ved den Hellige Ånd.

  28. Har dere ikke lest, O dere sønner og døtre av reformasjonen, at Menneske- sønnens dag, ja endog Min tilbakekomst, ikke vil komme før det har skjedd et frafall fra lys og sannhet, som vil åpenbare fortapelsens sønn, endog motstanderen? (2.Tess.2:3)

  29. Ja, dette vet dere, for reiste Jeg ikke opp reformatorene midt i stort apostasi og mørke, slik at Kristi ord igjen kunne bli synlig for verden, slik at alle kunne gledes ved dem og komme til en kunnskap om sin Elohim, endog det som dere kaller Bibelen?

  30. Jeg, Yahweh, oppreiste tapre og hellige menn, endog Marthin Luther og andre, slik at de kunne stå imot en fallen kirkes mørke, og bringe Yahwehs ord frem i lyset slik at prestelistens villedelse og falsk lære kunne bli gjort til skamme og kastet omkull.

  31. Ja, og disse Mine tjenere, rev ned løgnen og erklærte Yahwehs ord i enkelhet, hver ifølge sin forståelse, slik at Israels stammer kunne begynne å frigjøres fra undertrykkelse, hvis vingrener kunne spre seg over muren til alle land med det glade budskap om frelse, jamvel Efraims vingrener, ja som det skrevet er (1.Mos.49:22).

  32. For se, dere har god grunn til å glede dere, for Jeg har befridd dere [i Kristus] fra undertrykkelsens åk, og gjort dere frie, men ikke evig frie ifølge Faderens gode glede, for dere var ikke beredte til å motta Rikets høyere ting, men bare det som var tilstrekkelig for et barn. Men dere visste ikke dette.

  33. Reformatorene kastet ikke vekk alle tradisjonene fra sine fedre, eller fra deres moderkirke i Roma, og disse har dere, i forkjellig grad, beholdt inntil denne dag.

  34. Derfor la dere ikke bedra, for Jeg, Herren, er en fortærende ild og kan ikke motta dere i Mitt nærvær før dere helt har blitt brent og renset fra det som tilhører verden og dens falne religioner.

  35. Ja, for dere kan ikke komme til Sions Fjell og den Levende Guds By, den Førstefødtes Forsamling og Menighet (Heb.12: 22-23), for deres ånd er hverken rettferdiggjort eller fullkommengjort ifølge fylden av Herren Yahshua haMashiachs (Jesu Kristi) formidling.

  36. Se derfor til at dere ikke vender deres hjerter bort eller avviser Herren deres Gud som snakker til dere nå;

  37. For skjønt dere kan rømma unna Mine tjenere, kan dere ikke flykte fra Meg, for Jeg taler til dere fra Himmelen i enkelhet og sannhet så dere ikke kan gjemme eller dekke til deres synder.

  38. Jeg, Herren, har talt til forkjellige tider, men dere har ikke lyttet, og unnskylder dere selv på grunn av menneskers svakhet.

  39. Jeg har sendt dere Mitt Ord Bibelen som dere har mottatt, men dette er ikke alle Mine Ord, sier Herren, for en bok alene kan ikke inneholde alle Guds ord.

  40. Og dere har vridd og vrengt på Skriftene, og fornektet det som var enkelt, slik at dere kunne unnskylde dere selv fra å motta mer av Guds ord som Jeg har latt komme frem i de siste dager.

  41. Og for dette skal dere bli fordømt om dere ikke hurtig vender om, for dere er uten unnskyldning, sier Herren, for dere fornekter den Hellige Ånds til- skyndelser og har gitt dere over til fryktens ånd.

  42. Jeg, Herren, vil ikke lenger bærer over med den lunkne, men må spytte dem ut (Åp.3:16);

  43. Og ikke i den minste grad kan Jeg tåle løgnere og hyklere som fornekter sannheten for å kunne leve i den falske trygghet som tradisjonene deres gir, idet de antar at ved å ære sine fedre så ærer de Meg.

  44. Dere er virkelig velsignet for deres fedres lys, og de får sannelig sin lønn, og dere også, men dere er uten unnskyldning når dere avviser det større lys på grunn av deres fedres mørke.

  45. Han som fornekter lys fornekter Meg, sier Herren, endog Yah'shua haMashiach;

  46. Og han som fornekter Meg, fornekter Faderen, og kjenner Ham ikke, heller ikke Hans veier, men bare et speilbilde av dem.

  47. Bryt deres bånd og vær ikke lenger bundet til krybben som et barn;

  48. Legg bak dere de første prinsipper av Kristi lære, og gå videre mot det fullkomne, ja som det skrevet er av Min tjener Paulus, og legg ikke på ny grunnvollen gjennom omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud;

  49. Læren om dåp i vann og i ild og om håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave, velsignelser, helbredelser og meddelese av prestedømme, og om de dødes oppstandelse og den evige dom (Heb.6:1-2).

  50. Og selv mange av disse tingene har dere hverken mottatt eller gjort.

  51. Derfor, dette sier Herren Israels Gud, endog den Megtige Ene som er uten begynnelse og slutt;

  52. Motta dere Mitt Ord, ja endog alle Mine Skrifter, og prøv Meg ved dem, for Jeg er rask til å belønne dem som søker Meg og ydmyker seg.

  53. Lytt til Mine tjeneres røst som de er beveget ved den Hellige Ånd, og vær dere ikke lenger bundet av det sterke selvbedrag som hviler over deres moderkirke i Roma, hvis tradisjoner enda delvis er en del av deres egne.

  54. Jeg har valgt de ærlige av hjertet til å komme inn i det større Lys og til å bringe frem frukt som er passende i Elohims øyne, jamvel de utvalgte spredt blant reformasjonskirkene, for Jeg samler Israel til å motta Meg når Jeg kommer, og til å bli helliggjort til fullkommen hellighet.

  55. Bli i Meg, søk Meg, for Jeg kan finnes i mange bøker og på mange steder.

  56. Slutt med deres avguderi og hengi deres hjerter til Kristi rene kjærlighet, og rett dere ikke etter vanskelighetene og forvirringen i verden, heller ikke til de falne kirkers tradisjoner, men til ren lære, som i sannhet er kjøtt.

  57. Jeg, Yahweh, har talt og kalt dere {de utvalgte} til den Nye Pakt, endog det åndelige Israel som nettopp nå er i ferd med å samles for å møte sin Elohim. Enda så. Amen.

  Klikk på flagget for å se på hele Olivengrenen (åpenbaringer, syner, osv.) på englesk

  Laget: 7. juli 1999
  Oppdatert: 9. november 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling