Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  128. På utkikk etter svar?


  1. Hva er frelse?

  Frelse er utfrielse fra syndens straff, forurenselse, og kraft (Rom:6:14,23; Titus 3:4-6). Det er umålelig mer viktig enn å bli reddet fra ild, dypt vann, sykdom eller ensomhet.

  2. Hva er synd?

  Synd er enhver tanke, ord eller handling som enten går imot eller ikke er fullstendig i trå med Yahwehs hellige lov eller torah (Rom.3:23; Jak.4:7; 1.Joh.3:4). Kort sagt underviste Yah'shua (Jesus) og hans disipler at synd er alt som ikke reflekterer uselvisk kjærlighet til Yahweh og andre (Matt.22:34-40).

  3. Hva har Elohim (Gud) gjort for å skaffe til veie frelse?

  Han ble medlem av menneskeheten i Yah'shuas (Jesu) person, levde syndefritt i vårt sted for å fullbyrde Yahwehs rettferdige krav (2.Kor.5:21), led og døde på korset for å ta straffen for våre synder (Matt.20:28; Rom.4:23-25; 1.Kor. 15:3-4) og sto opp fra graven for å bryte dødens kraft og seire over Satan (Apg.2:24; Heb.2:14-15). Med andre ord aksepterte han det fulle ansvar for å betale prisen for konsekvensen av synder.

  4. For hvem døde Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus)?

  Yah'shua (Jesus) døde for alle mennesker (Joh.3:16; 2.Kor.5:14-15), for alle har kommet til kort overfor deres opprinnelige mening om å kjenne Yahweh vår Fader (Joh.17:3), å gjøre ære på ham (1.Kor.10:31), og å nyte ham for alltid (Åpb.7:15-17; 21:1-4). Messias (Kristus) døde for de som er syndere av natur (Sal.51:5), velger ulydighet (Rom.3:23), er åndelig døde (Ef.2:1,5), ute av stand til å behage Yahweh (Rom.8:8), og under hans vrede (Joh.3:36; Rom.1:18)

  5. Hva er omvendelse?

  Det er et begrep brukt av døperen Johannes, Yah'shua (Jesus), Paulus og Peter (Matt.3:1-2; 4:17; Apg.2:38; 20:21). Omvendelse er den type forandring i holdning angående ens selv, ens synd, og Gud, som engasjerer hele personligheten - sinn, følelser, og vilje. I forskjellig grad kommer den alltid i sammenheng med sann tro. Vanligvis følges den av sorg over synd som er et bevis på at ekte omvendelse har funnet sted (2.Kor.7:9-10). Sann omvendelse leder alltid til frivillig adlydelse av Yahwehs bud (Joh.14:15; 15:10; Matt.5:19; 1.Joh.2:3-5) og er en frukt av ekte tro og frelse.

  6. Hvem vil bli frelst?

  Frelse er tilbudt alle og blir gitt fritt til alle som tror på Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) (Matt.11:28; Joh.1:12; 3:13-18,36; 6:40,47; 11:25-26; 20:31; Apg. 16:31; Rom.10:9-10). Yah'shua (Jesus) sa, "den som kommer til meg vil jeg ingen lunde kaste ut" (Joh.6:37).

  7. Hvordan mottar vi frelse?

  Ved tro alene. Verken ivrig oppsatthet på å gjøre gode gjerninger (Ef.2:8-10) eller nøye oppfølging av religiøse ritualer (Gal.3:1-9) spiller noen rolle for å oppnå frelse. Frelse finnes ikke i vår innsats for Yahweh men i å stole på det Yah'shua (Jesus) har gjort for oss. Alt Yahweh krever er at vi roper til ham i sann tro og ber ham frelse oss (Rom.10:13). På det grunnlaget gir han frelse. Alt annet er følger.

  8. Hva er frelsende tro?

  Det er personlig tillit til Herren Yah'shua (Jesus). Det er tro på at Yahweh, basert på Messias' (Kristi) stedfortredende død og oppstandelse, tilgir og aksepterer alle som stoler på ham alene for frelse (Rom.3:21-26; 4;1-25; 5:1-2; Ef.2:8-10). Det er ikke hva vi gjør men hva vi tror som teller. Hvis det vi tror på er rett, så følger det at vi gjør rett. Gode gjerninger er fruktene og beviset (Ef.2:10; 1.Joh.3:7.10), ikke basen eller grunnen.

  9. Hva er sann lydighet?

  Lydighet er en frelst sjels respons og er motivert av kjærlighet til Yahweh og mennesker som gjør at han adlyder budene. Sann kjærlighet er aldri passiv og går hånd i hånd med lydighet. Tro på Yah'shua (Jesus) og lydighet til Yahwehs bud er de to trekkene som betegner de frelste i den endetidige forsamling/kirke (Åpb.12:17; 14:12; 22:14).

  10. Hvilke bud skulle vi adlyde?

  Alle av dem. Yah'shua advarte mot å velge og vrake i hvilke bud vi ønsker å følge og sa at det som kan se ut som ubetydlige bud teller og kan ha alvorlige konsekvenser for de som overser dem (Matt.5:17-20). Fordi det er flere hundre bud som er gitt oss som målestokker for vår frelse. De er gitt oss i tre grader av forståelse og realisering: (a) De To store Bud, (b) de Ti Bud (decalogue), og (c) Mitzvot.

  11. Hva er de To store Bud?

  De er sammenfatningen av Decalogue (de Ti Bud) og ble undervist av Yah'shua (Jesus): "'Du skal elske Yahweh din Elohim (Gud) av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn'. Dette er det første og største budet. Og det andre er like stort: 'du skal elske din neste som deg selv,' på disse to bud henger hele profetenes lov" (Matt.22:37-40; 5.Mos.6:5, 3.Mos.19:18). De er som håndleddene på våre hender.

  12. Hva er Decaloguen (de Ti Bud)?

  Det er en utvidelse eller forklaring på de To store Bud. De forteller oss hva å elske Yahweh og vår neste består av i praksis (Rom.13:8-10; Gal.5:14): (1) å bare tilbe Yahweh, den ene sanne Elohim (Gud); (2) å flykte fra avgudsdyrkelse; (3) å gjøre ære på Yahweh's navn (4) å holde den syvende dags sabatten (hviledagen - ikke lørdag eller søndag) ; (5) å hedre dine foreldre; (6) å ikke myrde; (7) å ikke begå hor; (8) å ikke stjele; (9) å ikke gi falskt vitnesbyrd; (10) å ikke ønske deg en annen persons eiendom (2.Mos.20:1-17). De er som de ti fingrene på våre to hender.

  13. Hva er Mitzvot?

  Det er alle de andre budene som er utvidelser, utdypelser, tillegg eller forklaringer på dacalogue og er spredt ut over hele bibelen. De innebefatter ting som Yahwehs matlov (f.eks. 5.Mos.14; 3:11), ekteskaps lover og regler, klesbestemmelser, hvordan man holder de syv årlige høytidene (3.Mos), hvordan oppføre seg i forsamlingslivet og i personlige mellommenneskelige forhold (f.eks. 3.Mos.19:13-18), og så videre. Det fins flere hundre til sammen. Noen av disse ble forandret av Yah'shua (Jesus) for å bringe dem opp til den originale standaren som Yahweh hadde ment. Den sermonielle loven og dens prestedømme has blitt erstattet men de etiske og moralske lovene er urokkelige.

  14. Hvordan kan jeg ha mulighet til å kjenne til og adlyde alle budene?

  Ved å studere dem nøye og ta dem i bruk over tid (Apg.17:11). Det er grunnen til at Yahweh har gitt dem på tre forskjellige nivåer for å passe inn med en troendes åndelige modenhet: (a) grunnleggende (de To store Bud), (b) midtstadiet (Decalogue) og (c) avansert (Mitzvot). Hver er grunnlaget for det neste. Men ettersom de alle er sammenknyttet, vil de naturlig falle på plass som følge av rett tro.

  15. Hva må jeg gjøre for å komme inn i himmelens rike?

  Etter å tro på Yah'shua (Jesus) som Messias (Kristus), og ha akseptert ham som din Herre (sjef, kommandant) og frelser (forløser), skulle du bli døpt ved full neddykkelse (Matt.28:19) og gå inn i en lokal bibeltroende forsamling/kirke som holder budene. Lære deg og integrere de grunnleggende prinsippene i evangeliet. Deretter fortsette til fylden (Heb.6:1-3), og bli perfekt lik din Far Yahweh i himmelen (Matt.5:48) til du har gjennomført løpet som er ditt liv på jorden (Heb.12:1-2; 2.Tim.4:7-8; 1.Kor.9:24-26).

  16. Hvordan kan jeg skille mellom en sann og en falsk kirke eller forsamling?

  For det første ser du på deres frukter (Matt.7:16,20). Er de fyllt med rettferdighets frukter (Fil.1:11; Gal.5:22-23)? Er medlemmene rene, fredelige, milde, villige til å gi seg, fulle av nåde, upartiske og uten hykleri (Jak.3:17-18)? For det andre, underviser og adlyder de alle Yahwehs bud (Matt.19:17)? Er de fulle av visdom og forståelse (Ordspr.4:5a)? Omvender de seg (Apg.17:30-31)? Er de fyllt av kjærlighet for hverandre (1.Joh.3:11)? Er de glade (Sal.146:5)? Er det bygget på grunnlaget av apostler og profeter (Ef.2:20) og er de velsignet med de åndelige gaver (1.Kor.12:28)? Er dets grunnvoll frelseren Yah'shua Messias (Jesus Kristus) eller en institusjon eller en karismatisk person (1.Kor.3:11)? Lever lederne og medlemmene ydmykt og enkelt (Jak.4:6)? Er rikdom likt fordelt (Apg.2:44; 4:32)? Elsker mennene sine koner slik Kristus elsket forsamlingen/kirken, og underordner konene seg sine menn i rettferdighet (Kol.3:18-19; Ef.5:22-28)? Er menneskene fri for ekteskapsbrudd, utenom ekteskaplig samvær, homosexualitet og andre laster (Gal.5:19-21)? Let i bibelen din så vil du vite hva du kan vente deg fra en sann forsamling av Yahweh's folk.

  Laget: 20. november, 2004
  Oppdatert: 27. januar, 2017


  Copyright © 1987-2017
  Yahweh Nye Pakts Forsamling