Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  139. Et brev til
  en Jehovas Vitne
  av Trond Standnes


  Kjære Svein,

  Jeg takker for ditt brev der du forsøker å belyse en del omkring profeter, rettferdighet og sannhet.

  Yahwehs nyopprettede kirke heter "Guds Nye Pakts Kirke".

  Du nevner falske messiaser og profeter, og en falsk profet kommer sjelden med korrekte profetier. Men der må nødvendigvis finnes ekte profeter også, dersom vi spesielt skulle være oppmerksom på de falske. I Jehovas Vitner er der ingen profeter ettersom de ikke tror på profetiens gave. Men de har forsøkt å komme med profetier og gang på gang vist at deres profetier ikke er av Yahweh, men at det er menneskers fantasi og forvrenging av Yahwehs ord. Du kan aldri finne ut om der finnes sanne profeter dersom du ikke selv undersøker, isteden for å la dine åndelige ledere bestemme dette for deg. For de fraråder deg dette, og du er dem lydig, på lik linje med det som skjer i andre religionssamfunn. Og du velger å sette mennesker mellom deg og Kristus.

  Jeg har ingen ønsker om å kritisere deg eller andre mennesker for det dere tror på, men alle som sier at de kommer med Kristi Lys, vil bli prøvet:

  Og jeg sier deg: I mange ting velger dere mørket framfor lyset, for deres ledere sier: "Dette er lys", når det er mørke og "Dette er Kristus", når det er mennesker. La historien tale for seg selv.

  Hvordan kan rettferdighet og sannhet herske i et hjerte som må dele seg mellom oppriktighet og de løgner som kommer fra menneskers fantasi?

  Hvordan kan noen tro at Bibelen er Yahwehs eneste ord til menneskene, om det ikke var for at denne påstand kommer fra det falne mennesket selv?

  Vet du at 3.Johannes ble skrevet etter at Johannes Åpenbaring ble skrevet?

  Hvis du gjør det, og du blir lært til å bruke Joh.Åp. 22:18-19 som et bevis for at Bibelen er det komplette Yahwehs ord, må du fjerne 3.Johannes hvis du skal være rettferdig og sannhetsbevisst. Men det gjør du ikke. Og du vet også at dette skriftstedet kun gjelder for den boken som heter Johannes Åpenbaring. Derfor velger du å kalle mørket for lys, og ditt hjerte tar skade fordi du har valgt å dreie av fra det lys som avslører og opplyser. Nei, denne lære har aldri har vært Yahwehs lære. For Bibelen har aldri nevnt at Yahweh ikke skal åpenbare mer av sitt ord. Og skulle JV være konsekvent, måtte de ha sløyfet alt av Yahwehs ord som står etter 5. Mos.12:32. Men Yahweh har lagt til flere bud etter dette skriftstedet, og hvem kan nekte ham i å fortsette med dette så lenge det behager Ham?

  Ville du ha godtatt å lese alle de inspirerte bøker som ennå ikke er funnet, og som Bibelen henviser til?

  Eks.:

   # Paktsboken (2Mos. 24:7)
   # Boken om Herrens kriger (4 Mos. 21:14)
   # Den rettskafnes bok (Josva 10:13 og 2 Sam. 1:18)
   # Salomos krønike (1 Kon. 11:41)
   # Seeren Samuels krønike (1 Krøn. 29:29)
   # Profeten Natans Krønike (1 Krøn 29:29)
   # Seeren Gads krønike (1 Krøn 29:29)
   # Profetiene av Akia fra Sjilo (2 Krøn 9:29)
   # Seeren Idos syner (2 Krøn 9:29, 12:15, 13:22)
   # Profeten Sjemajas bok (2 Krøn 12:15)
   # Skrift av Jehu, Hananis sønn (i boken om israels konger)
   (2 Krøn 20:34)
   # Hosais Krønike (2Krøn 33:19)
   # Et tidligere brev fra Paulus til Korinterne( 1 Kor. 5:9)
   # Paulus åpenbaring til efeserne (Ef. 3:3)
   # Paulus brev til laodikeerne (Kol 4:16)
   # Enoks profetier (Judas brev 1:14)

  Det kan hende at du en gang får tilbud om å lese noe av dette, og din sannhets- og rettferdighetssans vil i så fall sette deg på en ny prøve. Intet urent kan dvele i Yahwehs nærhet, og et uoppriktig hjerte er et urent hjerte.

  Ut ifra dødehavsrullene skulle Bibelen nå ha inneholdt t.o.m Salme 156. Hvem skulle godkjenne disse salmene for å være inspirert eller ikke?

  Hvem godtok Bibelen i dens nåværende form? Hvem skal godkjenne nyere funn av den hellige skrift? - Jehovas Vitner? Eller de som godkjente den Bibelen vi har i dag? Det er hovmod å si at Yahweh har begrenset sitt ord til å lukke den Bibelske kanon. Jes. 45:9.

  Du tror kanskje at det skal åpnes flere inspirerte bøker i tusenårsriket som menneskene skal dømmes etter. Men du tror ikke at Yahweh vil gi flere bøker i dag, ettersom du og samtlige av JV har fått beskjed om å tro at de profetiske gaver har opphørt og at Yahweh ikke handler gjennom et annet folk enn JV. Derfor tenker du som de fleste, at du vet hvem Yahweh handler med i dag. Men det vet du ikke. For Yahweh har utnevnt sitt folk gjennom sanne profeter og åpenbaringer i hele menneskets historie og bekreftet sin myndighet gjennom engler og ved den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) kraft, og jeg sier deg derfor i Yah'shua haMashiach's (Jesu Kristi) navn, og med Yahwehs myndighet taler jeg til deg nå: "Kom til Kristus, Det Sanne Lys, og du skal bli opplyst i kunnskap og finne styrke i din sjel, og du skal finne hvile hos den eneste Frelser, Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). La din stolthet fare, og ydmyk deg. Søk etter Trøsteren, og du skal finne trøst, og dine sår skal bli leget, for den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) søker å virke i ditt hjerte."

  Og kjære Svein, nå vil jeg spørre deg: Tror du at det kun er frelse gjennom Bibelen, og at det kun er denne boken de kristne skal bruke i dag? Det er mange som hevder det. Men de første kristne hadde ikke den protestantiske utgaven av Bibelen som vi i dag har. Den første Bibel som ble brukt av de kristne het "den Muratorianske Bibel", og inneholdt bøker som ikke finnes i de nåværende Bibelutgaver. Origen og Esebius` ny-testamente var ganske forskjellig fra dagens ny-testamente. Det var først etter kirkemøtet i Kartago i år 400 e. Kr. at den moderne protestantiske utgaven begynte å ta form. Dersom du i dag hadde funnet den Muratorianske Bibelen, og hadde begynt å preke fra den boken til menigheten, ville du mest sannsynlig ha blitt utelukket fra JV. Ja, ettersom dere sier: "Vi har en Bibel og vi trenger ikke mer", ville Jehovas Vitner ikke godkjent en bok som medlemmer av det åndelige Israel en gang har benyttet.

  Og for å tviholde på sine medlemmer kommer JV også med den lære som sier at profetiens gave og alle de andre av Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) gaver er opphørt, ja at disse mirakuløse gaver har tjent sin hensikt. Dere lærer at det bare er djevelen og hans engler som har fått det privilegium å virke i menneskene direkte med sin ånd de siste 1900 år. Tror du at dette er i samsvar med Yahwehs rettferdighet og kjærlighet til menneskebarna? Nei, slike tanker kommer fra menneskers fantasi, som varierer fra dag til dag. Og jo flere sannheter som fordreies, jo vanskeligere blir det å forklare de mest enkle sannheter, og når jeg kritiserer denne falske lære, sier dere at jeg mangler kunnskap. La deres egen dårskap tale for seg selv.

  Om du forestiller deg en Gud som ikke kan utføre mirakler i dag, da vil jeg spørre deg: Du tror at Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) gjorde mange mektige mirakler? Og at mange mektige gjerninger ble utført ved apostlenes hender? Og hvis mirakler ble utført på den tid, hvorfor har så Yahweh opphørt å være en Gud som gjør mirakler, når du vet at Han er et uforanderlig vesen? Nei, Yahweh forandrer seg ikke. Om så var, ville Han opphøre å være Elohim (Gud). Men Han opphører ikke å være Elohim (Gud), og er en Gud som gjør mirakler. Og skulle Ruachens (Åndens) gaver opphøre, måtte det være på grunn av vantro, og alt ville være forgjeves.

  Den som fører mennesker bort fra lyset og inn i mørket, vekker den Allmektige Yahwehs vrede.

  Kristus har f.eks aldri lært mennesker at de skal tro på JV`s tydning av de helliges oppstandelse rett etter Yah'shuas (Jesu) død. Eller tydningen av Paulus som var i den tredje himmel. Eller tydningen av lignelsen om den rike mann og Lasarus i dødsriket. Eller JV`s tydning av Yah'shua (Jesus) som forkynte for de døde i dødsriket. Eller om kjærlighets-måltidene i ny-testamentet, hvor dere lærer å tro at nattverdsmåltidet kun ble utført den 14de nisan. Eller at resonnèr-boken til JV sier at det er Faderen som uttaler at Han er Alfa og Omega i Åp., Kap. 22. og benekter således at det er Kristus som her taler.

  Eller at man ikke kan bli døpt før man har sluttet å røyke, sluttet å feire en eller annen høytid, eller før man har blitt en regelmessig forkynner, osv. Hvem har gitt dere myndighet til å stenge et menneske ute fra Yahwehs rike fordi han kanskje feirer en høytid som er hellig i hans øyne?

  For Paulus sier sier at enhver skal være overbevist i sin tro, men dere knebler ethvert menneske i tro og handlefrihet, og avskjærer mennesket fra indre fred og sann lykke og fører dem inn i menneskers trelldom.

  Og du sier kanskje at disse ting ikke er viktig for deg, men Yahweh-Elohim er ikke delt, for i Yahwehs Lys er alt like sant og alt like opplyst, for Yahweh har ikke samfunn med mørket, men søker å opplyse hver minste krok i hele universet. Hvordan kan Han opplyse deg hvis du velger å undertrykke din sanne tro? Er det denne ydmykhet Yahweh ønsker av sine barn? Nei, ikke ydmykhet overfor verdens lærere, men ydmykhet overfor Kristi Lov og Lys, for Yahweh avskyr kompromiss med verden og dens lærdommer. Alle har forskjellig grad av mørke eller lys i seg, og Kristi lys søker å trenge inn i alle sjeler og trekke alle til seg for at de ved Hans kjærlighet kan ha frihet til å tro i henhold til Hans ord og den ånd som virker i dem til enhver tid.

  1 Kor. Kap. 13 forteller om kjærlighetens vei, og JV lærer ut i fra dette skriftsted at tungetale og de andre gaver er opphørt. Men jeg sier deg: Det fullkomne er ennå ikke kommet, eller tror du det? Hvis du gjør det, må jeg spørre deg: Forstår du fullt ut? Ser du ansikt til ansikt? Nei, det gjør du ikke, for da måtte det være at du er blitt Gud lik.

  Men å ha Ruachens (Åndens) gaver er ikke en garanti for å komme i Yahwehs rike. Derfor er det disse tre som står: TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET, hvor KJÆRLIGHETEN er den største.

  Paulus sier IKKE at de profetiske gaver skulle opphøre verken i det første århundre eller i det 20nde århundre. - Å lære mennesker slike lærdommer er å si at Yahweh er en djevel dersom Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) gaver i dag virkelig blir utøst fra Ham, for dere lærer, og lærer andre, at alt slikt kommer fra Djevelen.

  I sin hovmod antar mange at de er den eneste sanne organisasjon eller kirke, og at alle andre tilhører Djevelens kirke, uten å tenke på det Lys og den hellighet som kan være i slike. De som antar slikt og tror at dette er Yahwehs tanker, driver avgudsdyrkelse og spotter Yahweh, sier Yahweh, og trenger til hurtig omvendelse, før Han tar fra dem det lille Lys som de har, for ved å dømme dem utenfor Kristi samfunn som eier Kristi Ånd, dømmer de Kristus, og utroper det som er godt for å være ondt, og kaller sin egen ondskap godhet på grunn av sin stolthet og blindhet.

  Kjære Svein, jeg vedlegger åpenbaringene om feiring av høytider og om nasjonalisme, og sier deg: Den som leser Hans ord, vil bli dømt i henhold til det valg han tar. Valget er ditt, og anledningen er din. Velg med visdom, la din sjel være stille. Søk Ruachen (Ånden) gjennom bønn, faste og lovprisning, og svar skal bli gitt deg i alle ting. Og la din kjærlighet til Yahweh bli større enn din frykt for mennesker og organisasjoner. For enhver som ønsker å bli sentrert i Kristus, må kunne si: " Jeg er alene, og jeg er i Yah'shua (Jesus), og jeg er tilfreds. Om min bror kommer til meg, da skal jeg være lykkelig. Men om min bror ikke kommer til meg, da skal jeg også være lykkelig. Jeg trenger verken far eller mor, kone eller barn, hjem eller eiendeler, tanker eller ønsker, kunnskap eller uvitenhet, visdom eller forståelse, venner eller fiender. For jeg la alt på offerets alter, selv det som er mest dyrebart, alfa og omega av alt jeg har skaffet meg i denne verden. Jeg kom naken inn i verden, og er klar til å forlate den naken. Må Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) hellige navn bli prist i evigheters evighet".

  Veien til Kristus må du gå alene. Ingen andre mennesker kan bære deg, og ingen andre mennesker kan følge deg. Jeg kan heller ikke bære deg, men bare vise deg veien. Og om du på denne vei må føres ned i det ytterste mørket, skal du vite at der er en som har gått den før deg, ja hatt en tyngre byrde enn noe annet menneske, derfor vet Han også hvor mye du kan tåle å bære. For som du alene måtte fødes ut gjennom det trange morsliv, således må du alene fødes på ny ved å dø fra denne verden, som gjennom ild, for deretter å bli sentrert i Ham. Heri ligger prøvelser og lidelser, men uten dette ville du ikke kunne motta med glede det som følger etter, ja, Yahwehs velsignelser.

  For Kristus sier om verden: "Mitt lys skinner blant dem, men de elsker sitt mørke, de frykter lyset, og de er redd Min kjærlighet."

  Svein, du må selv prøve åndene i alle ting, og ikke la din tro være bygget på andre menneskers tro, for da vil du aldri kunne bli sentrert i Kristus, men du vil hele tiden frykte. Og frykten finnes ikke i den fullkomne kjærlighet. Og når du leser åpenbaringer som sies å komme fra Yahweh, skal du be til din himmelske Far, i Yah'shuas (Jesu) navn, og spørre om dette er Yahwehs verk, og hvis du ber av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, vil Han åpenbare sannheten av det for deg ved Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) kraft. Må Yahweh velsigne og bevare deg og din familie. Amen.

  Vennlig hilsen

  Trond Standnes

  Bergen 29. desember, 1989.

  Laget: 21. november, 2004
  Oppdatert: 21. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling