Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  136. VISSTE DU...?
  En utfordring til medlemmer av
  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormon kirken)


  ¤ Hvis du tror at de hellige skulle "prøve alt, (og) holde fast på det gode" (1.Tess.5:21) og at vi skulle følge Kristi eksempel, og resonnere sammen i en kjærlig ånd (Es.1:18), kan du lese videre, og ta del i en åndelig fest.

  ¤ Hvis du er stolt, uhøflig, ulærbar, sta, eller tror du vet alt ... må du enten omvende deg eller følge din naturlige tendens (Matt.7:6; 3.Ne.14:6; L&P 41:6).

  1. Visste du at den høyeste autoriteten i den Gjenopprettede Kirke ikke er Jesu Kristi Kirke, men det Mormons Bok kaller Den Hellige Orden? Visste du at Den Hellige Orden var forvalteren/utdeleren av alle beseglede mysterier og prestedømsautoriteter på jorden, når (som helst) Kirken var fulstendig gjenopprettet på jorden? (Alma.4:20; 5:44; 6:8; 13:1, 6, 8, 10, 11; 43:2; 49:30; Eter 12:10; L&P 77:11 osv.)

  2. Visste du at skriften snakker om to Kirker på de tidspunktene da Guds Kirke har vært fulstendig gjenopprettet, og at disse må være tilstede for at de høyeste himmelske slørene skal dele seg for de hellige?

  3. Kan du forklare forskjellen på Guds Kirke (Ap.gj.20:28; 1.Kor.10:32; 11:22; 15:9; Gal.1:13; Mosiah 25:18,22; 26:38; 27:2,9,10,13; Alma 1:7,19; 5:3, osv.), Kristi Kirke (3.Ne.26:21; 28:23; 4.Ne.1:1,26,29; Moroni 6:4; L&P 20:1,38,61,68,70; 21:11; 42:78; 102:1,12; 107:59), Den Hellige Orden (se ovenfor), Den Førstefødtes Kirke (Heb.12:23; L&P 76:54,71,94,102; 11:11; 78:21; 88:5, 93:22; 107:19) og andre betegnelser i skriftene? Vet du hvorfor noen betegnelser opptrer i Mormons Bok (for eksempel Kristi Kirke og Lammets Kirke), men ikke i Det Nye Testamentet, og omvendt?

  4. Visste du at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige opprinnelig ble kalt Kristi Kirke, senere De Siste Dagers Hellige Kirke, og så Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før den fikk sitt nåværende navn (se L&P 115:3)? Visste du at den ble kalt dette, bare for å skille den fra andre Kristne bevegelser som hadde benevnelsen Kristi Kirke? Visste du at det er andre Siste Dagers Hellige bevegelser som kaller seg Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

  5. Visste du at apostelen Jakob hadde en høyere autoritet enn apostelen Peter -- at Jakob presiderte over Peter og resten av Kirken i Jerusalems Råd (Ap.gj.15:1; 21:17)?

  6. Hvorfor overlot Jesus varetekten for sin mor til Johannes, og ikke til Peter eller Jakob? Hva var egentlig dette spesielle Apostoliske kvorummet med tre medlemmer, som bestod av Peter, Jakob og Johannes (Matt.17:1)? Var det bare et "første presidenskap"? Hvorfor var Jakob, i så fall, satt over Peter?

  7. Visste du at gjenopprettelsens skrifter lærer at det sanne Prestedømmets autoritet er en indre tilstand, og ikke har noen ting med "håndspåleggelse" å gjøre (L&P 121:37)? Vet du hva "håndspåleggelse" uttrykker? Forstår du forskjellen på "indre" prestedømsautoritet og "ytre" prestedømsautoritet?

  8. Visste du at Abrahams Bok identifiserer sant/ekte Prestedømme med Kristi Navn (Abr.1:18), og at Mormons Bok sier at de Hellige påtar seg Kristi Navn ved dåpen? (2.Ne.31:13) - og at de som tror skal bli kalt ved Kristi Navn (Mosiah 5:9)? Visste du at det Nye Testamentet lærer at alle som tror i Kristus blir et kongelig prestedømme (1.Pet.2:9)? Og viste du at dette er den eneste referansen til det Kristne Prestedømmet i Det Nye Testamentet? Visste du, at siden det er referert til alle de hellige -- menn og kvinner -- holder kvinner også dette "kongelige prestedømmet"?

  9. Visste du at Det Nye Testamentet godkjenner kvinners tjeneste og prestedømme når det snakker om kvinnelige lærere, diakonisser (Rom.16:1 -- ordet for "tjenerinne" i 1930 utgaven av Bibelen oversettes riktig til diakonisse, og opptrer i de fleste moderne versoner), og profetinner (Luk.2:36)?

  10. Visste du at Frelseren ikke en eneste gang indikerte Prestedømsautoriteten sin ved å gjøre krav på ordinasjon eller Prestedømsrang, men at Han alltid appellerte til sitt arbeid og sin personlige hellighet for å bevise atoriteten sin (Matt.20:25; 21:23ff; Mark.1:27)?

  11. Visste su at apostlene aldri offentlig gjorde krav på å ha en ytre prestedømsautoritet -- at ikke en eneste embetsinnehaver i den Ny-Testamentlige Kirken apellerer til det Aronske eller det Melkesedekske prestedømmet, bortsett fra for å vise kontrasten mellom Den Gamle og Den Nye Pakt?

  12. Visste du at Jesus meddelte Den Hellige Ånds gave til de hellige, uten å legge hendene på dem, men ved å puste på dem (Joh.20:22)? Vet du hvorfor han gjorde dette? Vet du hva den Hellige Pust er?

  13. Visste du at det Nye Testamentet lærer at apostelens embete er høyere enn profetens (1.Kor.12:28).

  14. Viste du at det Nye Testamentet sier at Diakoner må være gifte menn (1.Tim.3:10-12)?

  15. Visste du at Mormons Bok sier at det alltid var mange profeter som arbeidet samtidig (Enos.1:22; Jarom 1:11; 3.Ne.7:10; 9:10 osv.), og at det aldri var en eneste institusjonell "Profet" på det Nye Testamentets tid? Visste du at Peter, Kristi Kirkes president, alltid kalles "apostel", og aldri "profet"?

  16. Vet du hva uttrykkene "profet", "seer", og "åpenbarer" betyr (Mosiah 8:16; L&P 107:92; 124:94,125; Offisiell Deklarasjon 2). Tror du at en "profet, seer og åpenbarer" skulle profetere, se syner og åpenbare åndelige sannheter? Vet du om noen som lever og har alle dissse gavene fra Gud?

  17. Visste du at de fem første presidentene i Mormonkirken i Utah (Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og Joseph F. Smith) aldri ble ordinert -- at Heber J. Grant var den første som ble ordinert (den 23. november, 1918)?

  18. Visste du at mange kapitler i den aktuelle Lære & Pakter har blitt endret siden den første utgaven, da de ble publisert som Budenes Bok (eks. L&P 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 42, 88, 102, 107, 121)?

  19. Forstår du forskjellen på åpenbaring ved ord, åpenbaring ved forestilling og åpenbaring ved psudepigrapisk utvidelse, som er de tre formene for skreven og muntlig åpenbaring? Hvis du blir forevist flere skriftsteder, kan du da si hva slags åpenbaring som er brukt i de forskjellige? Visste du at Gjenopprettelsens skrifter bruker alle tre formene?

  20. Visste du at Lære og pakter sier at Herren ville oppreise et spesiellt verk i de siste dager -- i Skandinavia -- "Norden landene" (L&P 133:26ff)?

  21. Visste du at Joseph og Hyrum Smith var aktive Frimurere til sin død? Visste du at Mormontemplets stiftelse og Begavelser var kraftig influert av Frimuteriets ritualer, og at mye av dette ble fjernet i 1990?

  22. Visste du at Den Hellige Ånd bakover i historien alltid ble beskrevet i kvinnelige termer som Shekinah, og spesifisert beskrives som en kvinne (Salomos visdoms bok 9:17,10; Joh.3:29; 1:32ff)? Og at den eneste referansen der Den Hellige Ånd omtales som en "han", i Mormons Bok, er det egentlig Kristi før-kjødelige ånd det refereres til (1.Ne.11:11; Eter.3:16)?

  23. Visste du at det høyeste Presteømsembetet i den gjenopprettede Kirken ikke er en høyprest (= Melkesedek = Guds Sønns Orden (L&P 107:3)), men en Patriark ( = Far = Faderens Prestedømme)?

  24. Visste du at den Kirken Jesus opprettet i tidens midte var basert på det Gamle Testamentet og noen få sirkulerende apostoliske brev -- at mer enn en generasjon av hellige hadde levd og dødd før det Nye Testamentet ble til?

  25. Visste du at det ikke har noen avgjørende betydning å ha flere skrifter eller å bli medlem av en kirke, for å kunne tre inn i et levende fellesskap med Herren Jesus Kristus og bli opphøyet i det Selestiale Riket? Visste du at Bibelen lærer at frelse og opphøyelse ikke har noe å gjøre med medlemskap i en spesiell kirke, men at det dreier seg om å tre inn i et personlig forhold til Jesus Kristus og motta kunnskapens nøkler, enten direkte fra Gud selv eller fra de som besitter et slikt Lys?

  26. Viste du at det ikke er nødvendig med noen ordinans for å frelse de som dør uten å høre Evangeliet (Mosiah 3:11; 2.Ne.9:25-26; Moroni 8:22-23)?

  27. Visste du at det Tempelet Joseph Smith formga for å bygges i Independence, Missouri, ikke bare besto av en bygning, men av et helt kompleks? Visste du at det skulle være et adskilt Tempel, og en adskilt begavelse for hvert av Prestedømmene og ordnene?

  28. Visste du at en del av den beseglede delen av Mormons Bok er på jorden, og er publisert på engelsk, dansk og norsk (Eter 3:21-22; 4:3-10)?

  29. Visste du at det eksisterer over 150 Siste Dagers Hellige benevnelser, og at den største (etter Mormon Kirken), har over 750.000 medlemmer?

  30. Visste du at Jesus lærte de Hellige å ikke overholde eller feire hedenske skikker (Mark.7:9,13; Kol.2:8), slik som Jul (Jer.10:2-6)?

  Noen personlige spørsmål

  ¤ Søker du etter sannheten? (5.Mos.4:29; Ordspr.8:17; Matt.7:7; 3.Ne.14:7)

  ¤ Tror du på Joseph Smith når han sa: "Vi skulle samle sammen alle gode og sanne prinsipper i verden og verdsette dem, ellers vil vi ike bli sanne "Mormonere"" (Kirkens Historie 5:517)?

  ¤ Hvis din religiøse tro var feil, ville du ønske å få vite om det, og forandre den, eller ville du være sta, og holde deg til din falske tro samme hva slags beviser som ble forevist deg (Es.29:15; 2.Ne.27:27; 28:9)?

  Kunngjøring

  Nye Pakts Kristne kunngjør for verden at Yahweh-Gud påny har gjenopprettet den ekte Hellige Orden (Heb.12:23) med sin fulle autoritet, for å åpne alle segl av troens dypere mysterier til de som er rene av hjertet og ærlig søker Herren og Frelserens Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) frelse og opphøyelse.

  Den Hellige Orden (Heb.12:23) har i sin tur etablert Guds Nye Pakts Kirke (Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling).

  Den Hellige Orden er beskytteren av over 1,000 moderne åpenbaringer (470 utgitt i Olivengrenen), nesten 12 bøker med gamle skrifter (inkludert 11 bøker til av Abraham, Josefs bok fra Egypt, Den inspirerte versjonen av Thomas Evangeliet) som har blitt oversatt ved Guds kraft og publisert på flere språk. Dette utdeler den til de trofaste. Den har også publisert profetier om hendelser i verden som har blitt oppfyllt og oppfylles i dag.

  Guds Nye Pakts Kirke (GNPK) er kun basert på Bibelen, akkurat som de første Kristne eller hellige. Dette gjør den av to grunner: (1) For å demonstrere for andre kristne kirker at den baserer enhver doktrine eller praksis på Bibelen, og at den ikke på noe punkt motsier Bibelens lære; og (2) For å demonstrere for verden at essensen i sann religion og religiøs autoritet ikke bygger på ytre prestedømme eller mange skrifter og bøker men på et levende forhold til Herren Yah'shua (Jesus). Levende åpenbaring -- levende profeti -- levende apostelskap -- og levende glede er for oss de essensielle ingrediensene i den sanne tro -- ikke skrevne skrifter, profeter, apostler og ytre krav på prestedømsautoritet.

  Vi inviterer dere til en vidunderlig verden av Lys, som høyt overgår hva som helst som dere kan få av en hvilken som helst eksisterende kirke eller bevegelse -- et skattekammer av åndelige nøkler og en kjærlighet som er fri og overstrømmende. Hvis du ønsker det, kan du bli et nytt menneske. En ny dimensjon av åndelig tilfredsstillelse i Menneskehetens Frelser venter på deg. Her kan du fritt stille spørsmål uten å være redd for å vekke mishag hos kirkeledere, eller frykt for å "miste din frelse". Det eneste vi ber om fra din side, er at du spør i en kjærlig ånd, med gjensidig respekt.

  Vær så snill å kontakt oss så fort som mulig, hvis du ønsker å vite mer, så skal vi med glede besvare de spørsmålene du har.

  (Obs! GNPK er kun bassert på Bibelens autoritet og dokriner, og akseptere ikke Mormons bok, Lære og Pakter, Den kostelige perle, Mormon tempel ordinanser, Joseph Smiths Bibeloversettelse, Mormon prestedømmet, Mormon profeter, Mormon kirken, osv.)

  Oslo, 19937

  New Covenant Ministries for Mormons (engelsk)

  Laget: 21. november, 2004
  Oppdatert: 21. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling