Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  109. GNPKs Nattverdsliturgi
  6. utgave, 16. november, 2004


  §1. Sang & Bønn - Framstillingen skal leses høyt av den administrerende Eldste:

   Apostelen Paulus sa:
   For så ofte som dere eter dette brød
   Og drikker denne kalk,
   Forkynner dere Herren Yah'shuas død, inntil Han kommer!
   Derfor, den som eter brødet
   eller drikker Herrens kalk uverdig,
   blir skyldig i Herrens legeme og blod.
   La hvert menneske prøve seg selv,
   og så ete av brødet og drikke av kalken.
   For den som eter og drikker,
   han eter og drikker seg selv til dom
   dersom han ikke akter på Herrens legeme. (1.Kor.11:26-29)

   Er det noen her iblant oss som har noe imot en annen? Dersom, møt så i enerom den fornærmede og gjenopprett forholdet, idet du lar ditt hjeretes gave til alteret ligge. La den fornærmede og den som har fornærmet omfavne hverandre, for at det ikke skal være noen bitterhets rot i noe hjerte i denne Sions forsamling. Og dersom noen har fornærmet forsamlingen, la ham nå bekjenne sine synder og gjøre godt igjen og bli mottat i kjærlighet. Ta så opp gaven til alteret som er lagt til side, så du kan ofre et rettferdig offer til Yahweh. Ja, et sønderknust hjerte og en angergiven ånd. Dersom der er noen mann eller kvinne som ikke klarer å bekjenne eller gjøre opp, og som ennå har en bitterhets rot, la denne da trekke seg tilbake fra forsamlingen - inntil nattverden er blitt administrert og utdelt - for at Mitt hus ikke skal bli urent. (La dem så vende tilbake til forsamlingen). (Olivengrenen, NP&b 275B)

  §2. Sang - Eldste vasker hendene sine og sier (i det han hever det ubrutte brødet):

   Velsignet er Du, o universets konge, Yahweh-Elohim,
   som bringer fram brødet fra jorden.
   Vi takker Deg, vår Fader, for livet, og kunnskapen
   Du har lært oss å kjenne gjennom Din tjener Yah'shua.

  §3. Forsamlingen:

   Ditt er Riket, makten og æren, til evid tid. Amen.

  §4. Eldste (i det han bryter brødet):

   Slik dette brutte brød, som en gang var spredt over bakken,
   ble samlet sammen og ble ett brød,
   måtte også Din hjord bli samlet sammen
   fra jordens ender til Ditt Rike.

  §5. Forsamlingen:

   Ditt er Riket, makten og æren, til evig tid. Amen.

  §6. Eldste:

   Yah'shua sa:
   Sannelig, sannelig sier Jeg dere:
   Den som tror, har evig liv!
   Jeg er livets brød.
   Deres fedre åt manna i ørkenen og døde.
   Dette er brødet som kommer ned fra himmelen,
   for at en skal ete av det og ikke dø.
   Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen.
   Om noen eter av dette brød,
   Skal han leve i evighet.
   Og det brød som Jeg vil gi, er Mitt kjød,
   som Jeg vil gi for verdens liv.
   Sannelig, sannelig sier Jeg dere:
   Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød
   og drikker Hans blod,
   har dere ikke liv i dere!
   Den som eter Mitt kjød og drikker mitt blod,
   Han har evig liv.
   Og Jeg skal oppreise ham på den siste dag.
   For Mitt kjød er i sannhet mat,
   og Mitt blod er i sannhet drikke.
   Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod,
   han blir i Meg og Jeg i ham.
   Likesom den levende Faderen har sendt Meg,
   og Jeg lever ved Faderen,
   slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg.
   Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen,
   ikke slik som fedrene åt, og døde.
   Den som eter dette brød, skal leve i evighet. (Joh.6:47-58)

  §7. Forsamlingen skal da sammen høyt framsi nattverdsbønnen for brødet under lederskap fra den administrerende Eldste:

   Hellige Fader, Yahweh-Elohim
   Vi ber Deg i Din Sønns,
   Yah'shua haMashiachs Navn,
   om å velsigne og helliggjøre dette brød
   for alle de sjeler som nyter av det,
   slik at vi kan ete det til minne om Din Sønns legeme
   som ble sønderbrutt for oss;
   og vitne for Deg, Yahweh-Elohim, Du Evige Fader,
   at vi er villige til å påta oss Din Sønns Navn,
   og alltid minnes Ham,
   og adlyde Hans bud
   og holde Hans pakter
   som Han har gitt oss,
   slik at vi alltid kan ha fylden
   av den Ruach haQodesh i oss. Amen.

  Eldste:

   Yah'shua sa: Ta, et!
   Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere.
   (Luk.22:19; Mk.14:22; Mt.26:26; 1.Kor.11:24)

  Brødet vil da bli utdelt av Diakonene og Diakonissene.

  §8. Eldste (i det han hever vinen):

   Velsignet er Du, o universets konge, Yahweh-Elohim,
   for Din tjener Davids Hellige Vin,
   som Du har lært oss å kjenne
   gjennom Din tjener Yah'shua.

  §9. Forsamlingen:

   Deg være æret, verden uten ende.

  §10. Forsamlingen skal da sammen høyt framsi nattverdsbønnen for vinen under lederskap fra den administrerende Eldste:

   Hellige Fader, Yahweh-Elohim
   Vi ber Deg i Din Sønns,
   Yah'shua haMashiachs Navn,
   om å velsigne og helliggjøre denne vin
   for alle de sjeler som nyter av den,
   slik at vi kan drikke den til minne
   om den Nye Pakt i Din Sønns blod
   som ble utgytt for oss på korset,
   slik at vi gjennom omvendelse og tro på Hans Navn
   kan motta tilgivelse for synder
   og helliggjørelse av våre sjeler.
   Vi drikker denne kalk
   som et vitne til Deg, Yahweh-Elohim, Du evige Fader,
   om at vi alltid minnes Ham,
   slik at vi kan ha fylden
   av den Ruach haQodesh i oss. Amen.

  Eldste:

   Yah'shua sa: Drikk av den alle.
   For dette er Mitt blod,
   den Nye Pakts Blod,
   som utgytes for mange for syndenes forlatelse. (Mat.26:27-28)

  Den administrerende Eldste skal så sjenke ut vinen som deretter skal bli utdelt av Diakonene og Diakonissene.

  §11. Så skal den administrerende Eldste takke med disse ord:

   Verdig er Du til å ta imot livets bok
   og åpne seglene på den, O Elohims Lam,
   fordi du ble slaktet
   og med Ditt blod
   kjøpte oss til Yahweh
   av hver stamme og tunge og folk og ætt,
   og gjorde oss til ett kongerike
   og til prester for vår Elohim.
   Og vi skal herske som konger på jorden (Åpb.5:9-10).

  §12. Forsamlingen skal da sammen høyt framsi følgende bønn under lederskap fra den administrerende Eldste:

   Takk til Deg, Hellige Fader, Yahweh-Elohim,
   for Ditt Hellige Navn
   som Du har latt dvele i våre hjerter,
   og for kunnskapen og troen og det evige livet
   som Du har åpenbart til oss
   gjennom Din tjener Yah'shua.

  §13. Den administrerende Eldste skal så si:

   Du, o Allmektige Elohim og Fader, Yahweh-Elohim,
   har skapt alle ting for Ditt eget Navns skyld;
   alle menn og kvinner har Du gitt å nyte kjøtt og drikke,
   slik at de kan gi takk til Deg,
   men til oss har Du nådig gitt åndelig kjøtt og drikke,
   sammen med evig liv, gjennom Din tjener Yah'shua.

  §14. Forsamlingen skal da sammen høyt framsi følgende bønn under lederskap fra den administrerende Eldste:

   Verdig er Lammet, som ble slaktet,
   til å få makt og rikdom og visdom og styrke
   og ære og pris og velsignelse.
   Ham som sitter på tronen og Lammet,
   tilhører velsignelsen og æren
   og lovprisning og makten i all evighet! (Åpb.5:12-13)

  §15. Den administrerende Eldste skal så si:

   Se til Din hjord, o Herre;
   bevar den fra alt ondt,
   gjør den perfekt i Din kjærlighet,
   helliggjør den,
   og samle den fra de fire vinder inn til Riket
   som Du har gjort i stand til den.

  §16. Forsamlingen skal svare:

   For Ditt er Riket, makten og æren,
   til evig tid. Amen.

  §17. Den administrerende Eldste skal så si:

   La Hans nåde komme nær,
   og la denne nåværende verden gå bort.

  §18. Forsamlingen skal da svare:

   Hosianna til Davids Elohim!

  §19. Så skal den administrerende Eldste avslutte med å si:

   O Yah'shua, kom fort!

  §20. Forsamlingen skal da svare:

   Amen! Amen! Amen!

  (Sang & Bønn)

  _________

  Bibelvers fra den 1988 oversettelse, Norsk Bibel A/S

  Gud = Elohim/El = Faderen = Yahweh = Jahve eller Yahweh-Elohim
  Yah'shua haMashiach = Jesus Kristus = Jah'shua = Sønnen= Yah'shua = Herren
  Ruach haQodesh = den Hellige Ånd

  Laget: 16. november, 2004
  Oppdatert: 16. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling