Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  107. Skandinavias opprinnelse


  Få kjenner sannheten om opprinnelsen til de nordiske folk. Hvor komm menneskene i Danmark, Finland, Norge og Sverige fra? Hvorfor har de så mye til felles med britene og amerikanerne? Svaret er forbløffende!

  Familie- og nasjonal historie

  I oldtiden dannet beslektede familier en stamme, og stammer utviklet seg senere til nasjoner. Familiegranskning leder derfor ofte til studiet av en nasjons opprinnelse -- at man må grave tilbake til dens røtter.

  En måte å finne tilbake til en familie eller en nasjon på, er å begynne med det som er kjent i vår tid, og så trekke tråden tilbake gjennom århundrene til den dunkle eller ukjente fortid.

  Hva sier arkeologer, historikere og klassiske forfattere om de folkene som slo seg ned i Skandinavia? Noen av de beste kildene er sjeldne bøker som bare finnes i de beste biblioteker i verden. I disse utallige og varierte historiske dokumentene skal man søke etter fire viktige opplysninger: navn, dato, steder og slektskap.

  På skolen lærer europeiske barn om vikinger, daner, jyder og normannere -- senere tiders skandinaver. Vikingtiden (800-1050 e.Kr.) var en viktig tidsepoke i tidlig skandinavisk historie. Det var en tid da vikingene spredte seg over hele Europa så langt som i Island, Grønland og Nordamerika.

  Tidligere skrev Tacitus om folket i Skandinavia. Han kalte en av deres stammer svioner. De var kjent for sine mektige flåter. "Deras skepp äro säregna därigenom, att de ha stäv i både ändar och sålunda alltid äro klara att lägga till" (Sveriges historie av Ingvar Andersson). Dette er en treffende beskrivelse av viking-skipene.

  Svionene var også kjent som svear. Ordet svear eller sviar er hele tiden brukt i sagaene som betegnelse på innbyggerne i Sverige. Navnet "Sverige" kommer følgelig fra Svea rike, svearnes rike.

  Svearnes rike lå området rundt Mälaren omtrent der Stockholm er i dag. Riket deres "ble kalt Lillesvitjod, eller Skytia, hvor de kom fra" (Scandinavia av Andrew Crichton og Henry Wheaton, bind 1, s.79).

  Storeskytia var området rundt Svartehavet og Det kaspiske hav. I sin bok History of the Northmen forteller Henry Wheaton at de svearne kom til Skandinavia, fant det et land som allerede var bebodd av "gotere, som hadde vandret dit, tilslørt for historiens øyne."

  Skandinaviske gotere

  Paul Siding begynner sin skandinaviske historie med følgende: "De nåværende innbyggere i Danmark, såvel som i Norge og Sverige, er efterkommere av den enorme gotiske stamme som tidligere levde rundt Svartehavet" (Scandianvian Races, s.19).

  Merk at både svearne og goterne kom fra Svartehavsområdet. Ved munningen av Donau på vestkysten finner vi i romertiden områdene Getæ og Dacia. Ifølge Procopius, som skrev sin historie i det 5. århundre, sa romerne at "goterne er av geterstammen" (5.bok 24, 30).

  Geterne nevnes i Herodotus' historie (5. årh. f.Kr.). I George Rawlinsons oversettelse skriver hans bror Sir Henry denne fotnoten: "At geterne er identisk med de senere gotere er mer enn en plausibel gjetning. Det kan regnes som historisk sikkert" (1862-utg., 3. bind s.84).

  Jordanes, den best kjente gotiske historiker, benevner alltid getere og gotere som samme folk. Han kaller dem også "skytere".

  Vi finner flere indikasjoner i andre historiske nedtegnelse. For eksempel: "Plikternes nedtegnelser hevder at skytere og gotere hadde felles opphav" (The Races of Ireland and Scotland av W.C.Mackenzie, s. 216).

  Vitnesbyrdene indikerer også at geterne var samme slags folk som dakerne. Ifølge Stabo snakket de samme språk (7, 3, 13). Plinius sier at romerne kalte geterne for dakere (4. bok 21, 80).

  Duchesne, som samlet Historiæ normannorum scriptores antiqui i det 17. århundre, var ikke ikke i tvil om at normannerne var dakere, og bruker konsekvent denne benevelsen i sin innledning.

  Dudo, som skrev normannernes tidligste historie i det 10. århundre, var heller ikke i tvil om at de kom fra Skytia ved Donau. Han sa også at de var dakere.

  De danske kimbrere

  Svearne og goterne var ikke de eneste grunnleggerne av den store nordiske rase. Vi må også ta danner, jyder og kimbrer i betraktning. Kimbrerne ga sitt navn til Jylland/Holstein delen av Danmark. Det var tidligere kalt Cimbrica chersonesus eller Den kimbriske halvøy.

  Hvor kommer kimbrene fra? Da Henry Long skrev om Europas tidlige geografi, var han ikke i tvil da han skrev: "Strabo (7, 2, 2) forteller oss at kimbrene ble kalt cimmerii [sumerer] av grekerne. Under denne betegnelsen finner vi dem på to helt forskjellige steder i de nordvestlige or nordøstlige ytterpunkter av den dengang kjente verden -- Den jydske halvøy i Tyskerhavet [Østersjøen] og i Tauris i Svartehavet" (Early Geography of Western Europe, 1859, s.70-71).

  Her igjen er en opprinnelse som leder tilbake til Svartehavet. Det er også en forbindelse med dakere og getere. Legg merke til hva Andersons Royal Genealogies sier:

  "Kimbrene ble med tiden drevet bort av skyterne, og vandret vestover Europa. Efter lange vandringer kom de til Chersonesus, som ble kalt Kimbria efter dem. Danene, som ble kalt dakere og getere av Ptolemaios, invaderte snart samme del av halvøya, som til denne dag kalles Jylland efter dem. De blandet seg med kimbrerne og dannet et folk som i oldtiden ble kalt himbersyssel" (s.415).

  Betegnelsen "skytere" blir noen ganger brukt av historikere på et spesielt folk, og noen ganger på alle nomadestammene i det enorme området nord for Svartehavet og Det kaspiske hav. Det er i dette området vi kan finne røttene til de nordiske folk.

  Kimmeriene (gimirrai)

  Sumererne var de eldste innbyggerne i Skytia. Deres historie kan føres tilbake til nær slutten av det 8. århundre f.Kr. i assyrisk historie.

  En brevsamling fra Assurbanipals bibliotek forteller oss om hendelser i Urartu-området i Armenia i år 707-706 f.Kr. I denne samlingen ingikk rapporter fra assyriske grensestasjoner. En av dem sier at kongen av Urartu gikk inn i "landet Gamir" og måtte tvinges tilbake.

  I mange år studerte E.D.Phillips nomadene i Skytias historie. Han sier at sumererne "kommer sent i det 8. århundre til nordgrensen av kongeriket Urartu som kimmeriene i assyriske nedtegnelser" (The Royal Hordes, Nomad Peoples of the Steppes, s.52).

  Andre historikere er enige om at kimmeriene var grekernes sumerere.

  Det er også en forbindelse til den bibelske Gomer i Hoseas profeti. Merk at profeten Hosea giftet seg med en kvinne som het "Gomer" (Hos.1:3). Hun representerte utroskapen og slaveriet til de ti stammer i Israels ætt (kap.3).

  Denne profitien antyder at Israels ti nordlige stammer også skulle kalles "gomer" mens de var i fangenskap. Israelittene ble faktisk kalt gomerere eller sumerere.

  Tiglat-Pileser III var den første assyriske konge som invaderte det nordlige Israel. Han deporterte israelittene til Assyria i Pekas regjeringstid (2.Kong.15:29). Denne hendelsen stadfestes i oldtidens assyriske nedtegnelser.

  Tiglat-Pileser III's innskripsjon sier: "Landet Bit-Humria, alt dets folk og eiendom, bragte jeg til Assyria" (Ancient Records of Babylonia and Assyria av Lukenbill, 1. bind avsn. 816).

  Historikere har ikke funnet eksil-israelitter nevnt i oldtidens nedtegnelser fordi assyrerne ikke kalte dem "Israel". De kalte dem "Bit-Humria" eller "Bit-Khumri". Hvorfor? Navnet betyr "Omris land". De brukte navnet antagelig fordi Omri bygget Samaria som hovedstad i det nordlige Israel (1.Kong.16:24).

  Omri ble først uttalt "Ghomri" ifølge dr. T.G.Pinches bok Assyria and Babylonia (s.339). Derfor ble assyrernes navn på de israelittiske fangene Beth-Omri, Bit-Khumri, Bit-Humri og Bit-Ghumri. Ghumriene og ghomriene ble senere kjent some "gameraene". På Esarhaddons tid (681-669 f.Kr.) ble ghomri skrevet gimirrai (kimmerier).

  Assyriske nedtegnelser sier at kimmeriene bodde i Nordmedia i 707 f.Kr. -- på nøyaktig samme sted som en del av israelittene ble anbragt i fangenskap bare 14 år tidligere.

  Israelitter i svensk historie?

  Salmanassar V var den assyriske kongen som til slutt beleiret Samaria. Han tok israelittene til fangenskap og anbragte dem ved Haborelven og i Medias byer (2.Kong.17:6).

  I alle fall en svensk historiker har forstått sannheten om hva som hendte med efterkommerne århundre senere. I sin vitenskapelige Svea-rikes Historia sier Dalin at "Herde-Scytherne, som kallades Vodiner eller Budiner," kom til de svenske øyene rundt år 400 f.Kr. på grunn av press fra Filip og Aleksander av Makedonia. Han sier at en annen rase, en blanding av skytere, grekere og hebreere, sluttet seg sammen med dem. De ble kalt nevrere, og var ifølge Dalin forfedrene til finlenderne, samene og estlenderne.

  "Om Neurerne," forsetter Dalin, "bör man det märka, at de synas wara öfverlefvor af de tio Israels Släkter, som Salmanassar, Konung i Assyrien, förde fångene ur Canaan....När man besinnar, huru mycket de gamle Finnars, Lappars og Esters språk kommer öfverens med Hebræiskan och äfven, at detta folk fordom från den första Mars räknat åhrets början och Lördagen för sin Sabbath, så finner man at Neurerne efter all liknelse haft den upprinnelsen" (Svea-rikes Historia, 1747, 1.bind s.54-44).

  Behistun-berget

  Innskripsjonen på bergveggen i Behistun i Nordpersia er en nøkkel til tydningen av språkene i oldtidens Østen. Den gir oss også et holdepunkt men hensyn til de navn Israel hadde i gangenskapet. Innskripsjonen gir navnet på 23 provinser som var underkastet Dareios Hystaspes, på tre språk.

  I den persiske og susianske innskripsjonen er en av provinsene benevnt som "Skytia" (av Saka). Men i den babyloniske innskripsjonen er samme provins kalt "kimmerienes land", oversatt fra "gimiri".

  Sir Henry Rawlinson, som først kopierte og oversatte innskripsjonen, mente at navnet "gimiri" var det babylonske ordet for "stammene" (History of Herodotus, oversatt av George Rawlinson, 1882, 3. bind s.183).

  Sir Henry mente at "vi har rimelig grunn til å anse de kimmerier eller sumerere som først kom inn i Assyrias og Medias grenseområdet i det syvende århundre f.Kr., og sakerne fra Behistun-berget nesten to århundre senere, som identiske med "Israel" (Great Britain's Rank Among the Nations av Adams, s.61).

  Dette er den overaskende sannhet! Israels ætt var fanger i Assyria og Media. Under sitt fangenskap forandret deres språk og skikker seg. Israelittene ble efter hvert kjent ved forskjellige navn. De ble kalt kimmerier, sumerere og skytere. Persene kalte alle skytere for "sakere".

  Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt "kaukasere".

  Angelsaksiske røtter

  Plinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt "sacassani" (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for "Sacasena", som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het "saksere". Angelsakserne er britenes forfedre.

  Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

  Ikke alle skytere var israelitter. Men vi vet bestemt at Israels ætt -- de nordlige stammene -- bodde i det skytiske området i det 1. århundre. Apostelen Jakob skrev et brev til dem (Jak.1:1).

  Apostelen Peter gjorde det samme. Spesielt nevner han provinsene syd for Svartehavet, hvor de levde som "utlendinger" og femmede (1.Pet.1:1).

  Den jødiske historikeren Josefus skrev sin historie om samme tidsepoke. I de siste 25 år av det 1. århundre, sa han, "er de ti stammer på den andre siden av Eufrat til idag, og de er en overmåte tallrik skare som knapt kan telles" (Den jødiske arkeologi, 11. bok 5, 2).

  Selv om mange israelitter allerede hadde utvandret til Nordeuropa, var mange fremdeles i Storskytia da Josefus skrev.

  Guds Nye Pakts Kirkes Oppgave

  Guds Nye Pakts Kirke ble etablert i Storbritannia og ble flyttet til Norge i 1988 og til Sverige i 1997 etter Yahwehs befaling. Den har flere spesialiserte oppgaver innenfor den kristne verden, om å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

  Den fysiske samlingen av Judas Hus startet for alvor ved slutten av Andre Verdenskrig og ledet til gjenoppbyggingen av staten Israel. Denne samlingen er en av de tolv områdene som ovenfor er nevnt, og er den sentrale.

   "Så sier Yahweh: 'Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og èn konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk og ikke mer dele seg i to riker'" (Esek. 37:21-22)

  Kristendommen har for det meste vist liten interesse for samlingen av Israel. De som har, har vanligvis kun vist interesse for samlingen av jødene, som sammen med Benjamin og noen av levittene, utgjør Judas "sørlige Kongerike". Få, hvis noen, har vist interesse for samlingen av det "nordlige Kongeriket". Hvorfor? Fordi at, ulikt Jødene, har de nordlige israelittene mistet sitt språk og sin kulturelle identitet. Hvordan skal de da bli samlet?

  De skal bli samlet ved åpenbaring og den Ruach Elohim (Guds Ånd). Når Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) rene Hebraiske Evangelium blir presentert for dem, vil de med en gang gjenkjenne det i sine hjerter, som er motsatt av de mange av de hedenske kristne evangeliene som nå eksisterer. Og det er på grunn av dette at Guds Nye Pakts Kirke (Guds Nya Förbunds Kyrka i Sverige) nå samler inn i Skandinavia og andre områder i verden.

  Kunne du være en etterkommer av en av Israels Ti Tapte Stammer? Hvis du er skandinavisk er det stor sjanse for at du er det. Nå gjenstår bare spørsmålet: er du villig til å omfavne din tapte kulturelle og åndelige arv som Yahweh gjenoppretter i disse siste dager før Herren Yah'shua haMaschiachs (Jesu Kristi) gjenkomst?

  Hvis du er en slik etterkommer, så kom snart i kontakt med oss. Vi lengter etter å ønske deg velkommen hjem!

  Laget: 16. november, 2004
  Oppdatert: 16. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling