Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  103. Er du sikker på
  at du er en kristen?


  En av de store bekymringer blant kristne i dag er den eksplosive fremvekst av falske kristne eller kvasi-kristne grupper som erklærer at Kristus er deres grunnlegger og som insisterer på å kalles kristne. I den kristne verden -- og spesielt den evangelisk kristne verden -- har det vært en betydelig debatt om hva retningslinjene for kristen tro er.

  Så hva er en kristen? Er det simpelthen nok å erklære at man tror på Kristus? Hvis du skulle stille disse spørsmål i en global meningsmåling ville sannsynligvis titalls millioner -- kanskje hundrevis av millioner -- kalle seg kristne. Og blant disse ville du sannsynligvis finne mennesker som født-på-ny evangeliske, Brasiliansk Romersk Katolske animister (som praktiserer en blanding av katolisme og Voodo), mormonere, Jehovas vitner, frimurere, Ny Tid (New Agere) og så videre. Et stort antall av disse "kristne" ville fortelle at de verken hadde åpnet en bibel i sitt liv eller deltatt i en kirke bortsett fra kanskje et tilfeldig bryllup eller begravelse.

  Kristne har vanligvis blitt definert i en av fire retninger, avhengig av deres kulturelle bakgrunn:

  • (1) I betydning av at de tilhører en spesiell kirke eller tradisjon;
  • (2) I betydning av deres moralske eller etiske oppførsel;
  • (3) I betydning av deres godkjennelse av enkelte grunnleggende læresetninger; eller
  • (4) I betydning av en overnaturlig erfaring.

  Spør hvilken som helst kristen gruppe hvordan de ville ønske at deres kristendom ble definert og forstått og de ville sannsynligvis bruke en eller fler av disse kategorier.

  Yahweh har fortalt oss gjennom bibelen at tro ikke er nok til å bli regnet som en kristen i Hans øyne. Tro alene er ikke nok til å bli tilregnet rettferdig for Gud. Tro er ikke en automatisk billett til himmelen. Bibelen sier: "Du tror at El (Gud) er èn. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det - og skjelver" (Jakob 2:19). Klart at hvis demoner tror, så er ikke tro på Kristus nok til å skjelne såkalte "kristne" fra demoner! Og det kan være en liten tvil om hvor mange som har kalt seg selv "kristne" ved å praktisere tro på Kristus som vist seg ; faktisk, å være demoner. Hva er det da bibelen krever av en person for å bli en sann Jesu Kristi disippel.

  En Overnaturlig Erfaring

  Bibelen lærer at for å bli en kristen må man ha en overnaturlig erfaring. Dette er kalt å bli født på ny. Yah'shua (Jesus) sa: "Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Elohims (Guds) rike" (Joh.3:3).

  Dette betyr ikke at en mann eller kvinne må ha visjoner, tale i tunger, eller noen annen enestående, overnaturlig tilkjennegivelse. Det betyr midlertidig (for å bruke ord fra en amerikansk predikant) å "erfare en forandring i hjertet, å føle et ønske om å synge en forløsende kjærlighets sang". Å bli født på ny av Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) er å komme til full forståelse av at mennesket er kuttet av fra Yahwehs nærvær på grunn av opprør og selviskhet (bibelen kaller dette "synd") og å bli oppmerksom på at behovet for en Frelser og Forløser. Denne forløseren er Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) som, gjennom en åndelig prosess kjent som forsoningen, tok ansvar for våre uriktige handlinger og betalte den pris som vi egentlig skulle betalt for oss selv.

  Å bli født på ny er å bli forandret innvendig ved Yahwehs Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) overnaturlige arbeid. Vi blir ikke bare klar over vår egen uverdighet og urenhet, men vi er gitt en lykkelig indre visjon av det bibelen kaller Guds, Himmelens eller Yahwehs Rike. Dette kongedømmet er både en indre tilstand så vel som en ytre manifestasjon av et liv i fellesskap med andre kristne.

  En Forandring i Moralsk og Etisk Oppførsel

  En av de mest iøynefallende frukter av å bli født på ny er forandring i moralsk og etisk oppførsel. En mann eller kvinne som er født på ny slutter å være sentrert i selvet og dets uslokkelige begjær men vender seg ut i tjeneste for andre.

  I en av de enkleste og likevel dypeste moralske retningsgivende i bibelen, sier Yah'shua (Jesus): "Dersom dere elsker meg da holder dere mine bud" (Joh.14:15).

  Å virkelig tro på Kristus er å virkelig elske Ham som Yahwehs eneste Sønn. Og å virkelig elske Ham er å holde Hans bud (Tora). For å holde Hans bud må vi også finne ut hva disse budene er. Og den eneste måten å finne ut hva de er på er å lese og studere Guds Ord, bibelen.

  Å tro på Kristus er å følge Kristus -- ikke mennesker eller organisasjoner, men en levende, elskende person. Med så mange mennesker som gjør krav på å være "kristen" og enda tilkjennegir totalt forskjellige åndelige frukter (noen demoniske, til og med) skulle det være klart at det finnes alt for mange falske læresetninger om menneskehetens Forløser som har blitt forkynt av uforløste mennesker. Disse har da blitt krystallisert til falske trossetninger og tradisjoner.

  Å Følge Riktige Læresetninger

  Yah'shua (Jesus) sa til jødene på sin tid: "Hvorfor bryter dere Elohims (Guds) bud på grunn av deres egne tradisjoner?" (Matt.15:3)

  Og: "Vakkert setter dere Elohims (Guds) bud til side for å holde deres egne forskrifter (tradisjoner)!" (Mark.7:9)

  Til sist advarer apostelen Paulus: "Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus" (Kol.2:8).

  Det er helt klart at menneskelige ideer, filosofi og tradisjoner er uakseptable i den sanne kristne tro. Yah'shua (Jesus) gjorde det meget tydelig at sann lære er høyst viktig for å bli en kristen: "Min lære er ikke Min, men Hans (Yahwehs) som har sendt Meg" (Joh.7:16).

  En sann kristen kan derfor ikke gjøre kompromiss med sann lære, for Kristi "lære er ren" (Job 11:4).

  Bibelen gir oss ordre om å kjenne sann lære (2.tim.4:2-4) slik at vi kan leve et sant kristent liv og være i rett forhold til Yahweh. Det er bare gjennom rett lære at vi kan vite hva for slags Gud Han virkelig er.

  Å Finne en Sann Kristen Kirke

  Hvis en kristen ønsker å bli født på ny, leve et rent moralsk og etisk liv, og å adlyde Kristi bud (Toraen), følger det at han må leve sitt kristne liv i et fellesskap med andre kristne som tror på disse ting. Å høre til en kirke eller et fellesskap som ikke følger disse standarder er å alvorlig å sette sitt kristne disippelskap i fare.

  Alt for mange kristne kirker er produkter av menneskelagde tradisjoner og er mer til skade enn gavn for den kristne sak. Yah'shua (Jesus) etablerte Sin kirke eller fellesskap, i det nye testamentets tid, etter meget klare linjer. Hans kirkes basis lære var vitnesbyrdet om at Han var Yahwehs Sønn. Han etablerte Sin kirke på prinsippet om at den ville bli ledet ved åpenbaring (Matt.16) og at den ville bli kjennetegnet ved kjærlighet (Matt.5:43-44). Den ville bli ledet av et dyktig lederskap til å hjelpe mennesker med deres personlige problemer, og til å vokse i Kristus og i deres forhold til hverandre. Blåkopien av denne kirken er så presist nedlagt i bibelen at det er overraskende hvor få kirker som egentlig følger den (1.Kor.12:26ff).

  En Utfordring til Alle som Søker Etter Sannhet

  Som det skulle være klart av denne korte traktaten, er det ikke tilstrekkelig å bare tro på Kristus. Tro i kristen betydning er mye mer enn passivt samtykke -- det er aktivt disippelskap. Dette er dessuten heller ikke bare en akademisk øvelse, men det er spørsmål om personlig lykke og evig sikkerhet. Vet du hva som ville skje med deg dersom du skulle dø i morgen? Hvis du ikke vet det, da er i dag tiden til å finne det ut. Børst støvet av bibelen din og utforsk den. Let etter en sann kristen kirke.

  Hvis du ønsker videre hjelp i din reise inn i den kristne tro, vennligst kontakt oss.

  Laget: 30. desember, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling