Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  92. FUNDAMENTALE FORSKJELLER
  Mellom Nye Pakts Kristen Doktrine
  og Enkelte "Ortodokse" Tradisjoner


  En av de store og edle ting alle sanne kristne har har lengtet etter og oppnå, ved Yahweh-Guds Nåde, gjennom hele den Kristne utdeling, har vært en "enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til Ham" (Ef.4:13) i motsetning til sektering. I dag har mange grupper alvorlige og velmenende disipler av Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) forsøkt å gå sammen om å utarbeide en forenet teologi og praksis, som vil være grunnlaget for kristen forening. Disse dialogene har selv om de ikke lykkes i å oppnå den ønskelige enhet, ikke desto mindre ledet til større forståelse for forskjellige synspunkter, og forhåpentlig mere klasseløst samarbeide.

  Nye Pakts Kristne har alltid hatt det syn at samarbeide er bedre enn konflikt, som et moralsk grunnlag i den kristne tro. Den Nye Pakts Kristne har konsekvent arbeidet side ved side med andre kristne grupper, i det å dele det grunnleggende Kristne vitnesbyrd om at Yah'shua (Jesus) er Messias (Kristus), Sønn av den levende Gud, Yahweh-Elohim, og at frelse er gjennom Ham, og Ham alene.

  Kristendom er dypest sett, en livsform mere enn et "system" av teologisk tankegang. Imidlertid, er det også sant å si, at vår teologi påvirker livsformen vår. Vår læremessige tro påvirker måten vi opptrer på individuelt, og i forhold til hverandre. Forutsatt at dette livet er oppnådd som det viktigste målet og ikke som en samling teologiske framstillinger, er Nye Pakts Kristne av den tro at teologisk diskusjon er fruktbar og nødvendig for Kristi Legeme som et hele.

  Så hvordan skal vi oppnå en "enhet i tro". Og, som en følge av dette, hvordan skal vi "til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde" (Ef.4:13)? Hvordan skal vi unngå å bli "Kaste(t) og drive (drevet) omkring av hver lærdoms vind ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster" (v.14)? Hvordan skal vi, virkelig finnes å "tale sannheten ... i kjærlighet" slik at vi kan "vokse opp til Ham som er hodet, Kristus" (v.15)? Svaret er enkelt: "LA DET STÅ FAST AT ELOHIM (GUD) ER SANNFERDIG, MEN HVERT MENNESKE... EN LØGNER!" (Rom.3:4). Vi må la Yahweh tale for seg selv og ikke menneskenes tradisjoner. Vi må ikke la oss falle inn under den alvorlige fordømmelse av Jesus Kristus, som da han talte om visse religiøse i sin tid, erklærte: "Dere forlater Elohims (Guds) Bud og holder fast ved menneskers forskrifter (tradisjoner eng)" (Mark.7:8;(9)).

  Ved å motstå tradisjonene fra alle bevegelser, både Kristne og andre (Kol.2:8), har Guds Nye Pakts Kirke (Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling) valgt som sitt grunnlag at den kun vil følge Yahwehs lære, Hans Sønns Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi), profetenes og apostlenes -- med andre ord, Guds Ord. Siden vi stoler på ordene om evig liv (Joh.6:68), erklærer vi: "La det stå fast at Elohim (Gud) er sannferdig, men hvert menneske er en løgner"!

  Med det som vårt grunnlag, inviterer vi dere med oss på en kort reise gjennom Det Nye Testamentet, for å vise hvordan noen av de mest grunnleggende læresetninger av Kristus og Hans apostler, enten er blitt missforstått eller med hensikt forvrengt, for å passe sammen med forutbestemte doktriner og tradisjoner, i håp om at dere vil bli opplyst og ha et ønske om å la Yahweh-Elohim være sann i deres liv også.

  1. Tjeneste i Kirken

  Apostelen Paulus gav Kristne kallet til Kristne om å bli forenet og komme til en sann kjenskap til Yahwehs Sønn, unngå alle de falske læresetningene, som eksisterte i overflod, selv på hans tid (Ef.4:13-14), indikerte han ved hvilken metode dette kunne oppnås, nemlig ved:

  • 1. Apostolisk tjeneste
  • 2. Profetisk tjeneste
  • 3. Evangelisk tjeneste
  • 4. Pastoraltjeneste
  • 5. Utdannende tjeneste
  • 6. Tjenende arbeid (Ef.4:11-12)

  Det finnes mange kirker som gjør et utmerket arbeide på ett eller flere av disse områdene, men svært svært få tilbyr omfattende tjeneste på alle sammen. Uten dem alle, er det ikke noe fullstendig "Kristi Legeme". Og uten et fullstendig Kristi Legeme, hvordan kan folk da komme til en enhet i troen og full kjennskap til Kristus? Hvordan kan de ha noen mulighet til å modnes og oppnå hele alsdersmålet av Kristi Fylde? En kirke som ikke tilbyr disse seks tjenester kan ikke på noen måte bringe sine medlemmer til fylden av Jesu Kristi Evangelium. Likevel påstår mange av disse gruppene, om ikke de fleste, at apostler og profeter f.eks, ikke lenger er nødvendige i tjenesten. Lite å undre seg over da, at kristendommen ikke er kommet til en "enhet" i tro, hvis den ikke vil adlyde hele Ordet.

  Det er sant at (skjønt det ikke er mange) grupper ordinerer folk til embeder av "apostel", "profet", "evangelist", "pastor" og "lærer", men det å kalle noen til et embede betyr ikke at tjenesten disse embetsmenn skulle formidle virkelig er til stede. Noen kirker, slike som den Nye Apostoliske Kirke, Mormonkirken og De Helliges Kirke (Community of Christ) har et fullt organisert kvorum av 12 Apostler og proklamerer stolt at de har den sanne kirkeorganisasjonen, og andre, slike som Baptister og Pinsevenn grupper påstår at Apostler og Profeter fremstår i forsamlinger som et resultat av personlig indre overbevisning (selv om det ikke er noen grense for antallet av apostler f.eks).

  Viktige som disse embetsmennene er, er de likevel ikke målet (enden) i seg selv -- det er tjenesten de frambringer som enten kvalifiserer dem for, eller diskvalifiserer dem fra, disse stillingene. Disse organisasjonene sender ut apostler som ikke alltid tar etter den apostoliske tjeneste fra det Nye Testamentet, profeter som sjelden profeterer slik som de gamle profetene gjorde (eller på annen måte utgir falske profetier og profetier som på annen måte adskiller seg fra Skriftene), Evangelister som ikke evangeliserer slik som evangelistene i det Nye Testamentet gjorde, og lærere som underviser lære, svært forskjellig fra det de første kristne underviste. Finnes disse embedene i din gruppe? Og utøver de den slags tjeneste som menes i det Nye Testamentet? Hvis svarene på enten ett av, eller begge disse spørsmålene er negativt, er det ingen måte du kan bringes til Kristen modenhet og inn i Kristi fylde, og det finnes ingen måte hvorpå din gruppering noen gang kan komme til en "enhet i troen" med legemet av forløste og helliggjorte kristne.

  2. Undervise i Korrekt Lære

  For at en kirke skal vandre på riktige stier, må den undervise rett lære og etterleve den. Dersom det var mulig på noen slags måte å taksere de forskjellige slags tjenester, og deretter spørre oss selv: Hva gjorde Yah'shua (Jesus) mest? Ville vi sansynligvis kunne konkludere med at storparten av Frelserens tjeneste var undervisning, uavhengig av den pastorale, helbredende eller andre tjenester.

  Tjenestelisten som Paulus gir, som livsviktig for et fullstendig kristent liv, er nedskrevet i en interessant orden. Dersom vi tar listen og ser hvordan den utarter seg gjennom det Nye Testamentet, finner vi at det er en nøyaktig sammenheng mellom punktene. Temaet for Paulus' preken til Efeserne er modenhet -- det å vokse opp i Kristus; og nærværet eller fraværet av tjenestenes detaljer, beskriver modenheten eller umodenheten kristne kirker har.

  Den kristne blir omvendt etter å ha hørt Frelsens Ord. Undervisningen han får fra dem som taler Ordet kan sies å være stimulanse til et kristent liv. Omvendelse fører til et nytt perspektiv på livet og på mennesker -- mennesker blir plutselig mer intressante og det finnes et ønske om å elske og tjene dem. Dette reprensenterer den pastorale fase i ens åndelige vekst.

  Når denne pastorale omsorg blomstrer opp til modenhet, vokser den seg videre og ønsket om å vitne om Ordet blir født. Den Kristne kan sies å gå inn i sin evangeliske fase. Den aktive misjonær vil vokse i åndelig målestokk, hans evangeliske syn vil ekspandere, og han vil gå inn i den profetiske dimensjon av evangeliet. Ettersom hans kjærlighet til mennesker vokser, vil den Hellige Ånd velsigne ham ved å åpenbare like konkret for ham som han gjorde til apostlene i det Nye Testamentet, og til sist lede ham til å bli en budbringer fra den Nye Pakt, en Apostel.

  Til en viss grad skjer alle disse tingene samtidig, i forksjellig grad, selv om det kan sies å være avgrensede faser i åndelig modning, som må falle sammen med ansvarsoppgavene i høye stillinger. Resultatet er tjenende arbeide. Evangeliet som begynner som lære i en utdannelsessituasjon, leder alltid til aktiv, konkret tjeneste i en eller annen form.

  Tjeneste er per definisjon å glemme seg selv og ens egne spesielle interesser. Det er bare når kristne har nådd denne fase av kristen bevissthet, at deres egne grenser begynner å forsvinne. Og et av de klareste eksempler i nyere tid har etter den Nye Pakts Kristnes syn vært YWAM -- Youth With a Mission (ungdom med en misjon), ble startet av en ung mann fra Assemblies of God (Guds forsamling) som helt klart har frembragt frukter av å følge Paulus' oppskrift en annen gruppe vi beundrer er Frelsesarmeen. Det endelige resultat av "enhet i troen", er alltid samarbeid om tjeneste for menneskeheten.

  3. Bibeloversettelser

  Alt dette måtte, likevel, begynne med korrekt undervisning. Det jeg ville like å gjøre nå, er å se på noen av de grunnleggende læresetninger i Evangeliet. Det første problemet har vi i oversettelses-prossessen. Det kan sies å være en skala sann oversettelse kan måles etter. I denne ene enden av skalaen finnes den bokstavlige oversettelse, som gjentar på det mottagende språket (engelsk) de gramatikalske formene på kildespråket (gresk). Eksempler på dette er King James versjon (KJV, eller "Authorised Version"/AV), den Reviderte Standardversjonen (RSV), og den Nye Amerikanske Standardversjonen (NASV).

  På den andre enden av skalaen finnes "dynamiske likhets-oversettelser", som har som mål å gjengi på mottakerspråket, ikke de gramatikalske formene fra kildespråket, men med den betydningen som de første lesere ville ha forstått. Noen ganger kalles disse oversettelses parafraser. Eksempler på dette er Dagens Engelske Versjon ("Good News Bible"/GNB eller "Today's English Version"/TEV) og Det Nye Jerusalemsbibelen (NJB) (Romersk Katolske). Den Nye Engelske Bibel (NEB) og Den Nye Internasjonale Versjon (NIV) befinner seg et sted i mellom.

  Den eneste versjonen som ville falle utenfor hele dette spekteret, er den Inspirerte Verson av Den Hellige Skriften (IV) utgitt av De Helliges Kirke. Som gjør krav på å være en profetisk oversettelse av King James Bibel (kanskje bedre kalt den inspirerte King James Versjon).

  Guds Nye Pakts Kirke pleier, selv om den ikke favoriserer noen spesiell oversettelse (på engelsk), å bruke den New King James versjon (NKJV) of Hebraic-roots versjon (HRV) og som sitt utganspunkt og her foretatt profetisk gjen-oversettelser av vanskelige tekster.

  I det å grunnfeste Kristi lære og apostlenes, er det derfor meget viktig ikke å være bundet i en enkel Bibeloversettelse. Dette fordrer betraktelig studium og kunnskap om Ordet. Det er også viktig å forstå at selv om 99% av Bibelmanuskriftene er i harmoni, (hvor av det nå finnes omkring 5000) er det forskjellige tolkninger som f.eks i den greske Septuagint og den arameiske (eng. aramaic) Peshitta. Det skulle også huskes at oversettere bestandig tilfører oversettelsene sine egne meninger. Det kan ikke ungås fullstendig. Det å kjenne bakgrunnen til oversetterene av en bestemt versjon er derfor viktig.

  Fordi ikke alle kristne er istand til å foreta et slikt dybdestudium, er tradisjonen for Profetisk tydning vanlig fordelaktig, hvis ikke essensiell. Yah'shua (Jesus) erklærte selv at Trøsteren eller Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) ville lære de Hellige "alle ting" (Joh.14:26) og foreslo slik at det skrevne Ord skulle bekreftes av et annet vitne, og helst, et høyere vitne. (Matt.18:16; 2.Kor.13:1).

  Nye Pakts Kristne påstår at dette "andre vitnet" er uunværlig for sann åndelig uttalelse. Dets funksjon er å bekrefte det som allerede er skrevet og etter Yahwehs vilje, å utvide og klargjøre det som allerede er åpenbart. Denne slags profetisk tjeneste har alltid vært meget aktiv i Guds Nye Pakts Kirke. Språkvitenskap er ganske enkelt ikke nok, og alene vil det alltid føre til diskusjoner.

  Imidlertid er ikke språkvitenskap og et dybdestudium av Skriftene på noen måte unyttig. I resten av artikkelen skal vi se på en spesiell nøkkellære fra språkforskerens synspunkt, i håp om at du, leseren, vil motta det annet vitnesbyrd fra den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) som Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) har lovet. Husk på at Det Nye Testamentet ble skrevet av jøder i en jødisk sinnstilstand, Guds Nye Pakts Kirke favoriserer ofte Hebraiske eller Arameiske teksttolkninger, som f.eks i det Jødiske Nye Testamentet oversatt av David Stern, Hebraic-roots versjon oversatt av James Trimm, og Institute for Scripture Research versjon (ISRV) fra Sör Afrika, fordi denne nærmest mulig er en parallell til de første utgiveres ånd. Så langt som det angår skoleoversettelser, er det en mest autentiske ikke jødiske sansynligvis The United Bible Societies' (Det forente Bibelselskaps) The Greek New Testament (Det Greske Nye Testament) (3.utg. New York, American Bible Society, 1975) eller The Greek Concordant Version (GKV) som Guds Nye Pakts Kirke anser for kanskje å være de beste.

  Nå skal vi se på en svært viktig bibelsk dokrine som, hvis den blir missforstått, kan komme til å ødelegge de fleste andre doktriner i kristen tro: Læren om Loven og den Nye Pakt.

  KRISTEN NØKKELLÆRE BLIR UNDERSØKT
  A. "Loven" og Den Nye Pakt

   "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve Loven eller Profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle (eng. fulfil)" (Matt.5:17, NIV).

   "Jeg er ikke kommet for å ødelegge, men for å oppfylle (eng. fulfil)" (KJV).

  Kom Yah'shua (Jesus) for å "oppfylle" eller for å "fylle" Moseloven? Hele teologiske systemer har vært uenige om dette og lignende utsagn. De teologiske sammenhenger som ofte blir trukket fram av oversettere er at Yah'shua (Jesus) oppfylte alle profetiene i det Gamle Testamentet henhørende til Jødene, slik at ingen av dem gjenstår for dem nå; og at Han holdt Torahen (Pentateuk, eller de første fem Mosebøkene) fullkomment, slik at ingen trenger å holde dem i dag. Dette er, for en stor del konklusjonen til Katolikkene, de østlige Ortodokse og Protestantkirkene.

  Men disse konklusjonene følger ikke på noen logisk måte, og faktisk motsier de Yah'shuas (Jesu) øyeblikkelige ledende uttalelse om at Han ikke kom for å oppheve (ødelegge) Torahen. En langt bedre oversettelse av det Greske Ordet plerôsai er faktisk "fylle". Og noen moderne oversettelser er sannelig enig i denne fortolkningen:

   "Jeg kom ikke for å oppheve men for å fullstendiggjøre (fylle, eng. complete)" (NEB) "Jeg er ikke kommet for å ta den vekk, men for å gi dem virkelig betydning" (TEV)

  Yah'shua (Jesus) kom derfor for å oppfylle (fylle) Torahen og de etiske uttalelsene til Profetene FULLT UT i sin FULLSTENDIGE BETYDNING slik at enhver kan vite alt det lydighet inbefatter. Dette er faktisk temaet for hele bergprekenen (Mat.5-7) og Matteus 5:17, forstått på denne måten er dens temasetning. Interressant nok er denne forståelse i overenstemmelse med Jødisk tradisjon, som sier at når Mesias (Kristus) kommer, vil han både forklare vanskelige deler av Torah og faktisk endre den.

  Det samme budskap kan finnes gjennom hele det Nye Testamentet, og Paulus, som de fleste "Ortodokse" kristne sier lærer det motsatte, sier det helt klart. Men igjen, påvirker oversetterne fra sin egen teologiske verden, og har forandret betydningen av orginalen.

  Den Nye Internasjonale Verson, som kommer fra en Evangelistisk, protestantisk bakgrunn sier:

   "Kristus er enden på Loven, slik at det kan bli rettferdighet for enhver som tror" (Rom.10:4, NIV).

  Den Nye Engelske Bibel, produsert for den Engelske Kirke, er enda verre:

   "For Kristus ender Loven og bringer rettferdighet for enhver som har tro" (NEB)

  Den Katolske Nye Jerusalem Bibel sier:

   "Men nå har Loven kommet til en ende, med Kristus, og enhver som har tro kan bli rettferdiggjort" (NJB)

  Men de tar alle feil. Det Greske telos som på norsk gir oss ordet "teleologi", betyr vanligvis "mål, hensikt, fullendelse", IKKE "ende". Messias, Yah'shua maMashiach (Jesus Kristus) bragte ikke Torahen til en ende. Heller er det slik som det Jødiske Nye Testamentet sier:

   "Målet som Torahen sikter mot er Messias, som ofrer rettferdighet til enhver som har tillit" (JNT)

  Dette er poenget til Paulus i Rom.9:30-10:13. Av denne grunn blir det Greske ordet de ved begynnelsen av Rom.10:6 tolket som et fortsettende, "enn mere" heller enn en motsetning, "men"; for det siste ordet ville innebære at det finnes to stier til rettferdighet -- gjennom handlinger (dvs å adlyde Torahen uavhengig av tro, v.5) og ved hjelp av tro (v.6-10). Det er imidlertid Paulus' poeng gjennom hele kapitlet, å egentlig gjennom hele Romerbrevet, at det gjelder likt for Jøder og hedninger at det aldri har vært mere enn en vei til rettferdighet nemlig tillit til Yahweh-Gud; slik at Torahen er bygd på tillit til Gud og fra begynnelse til slutt alltid har fordret tro (Rom.1:16-17).

  Hva er så det Nye Testamentet? Det er Torah! I Hebreerne 8:6, forteller de fleste oversettelsene oss at den Nye Pakt "er blitt bygd" på bedre løfter. Dette ville være en passende oversettelse der emnet angår Atensk lovgivning eller Romerske bestemmelser. Men det Greske Ordet som mer brukt her, nenomothetétai, er en sammensetnig av nomos, som kan bety "lov" generelt men som i Hebreerbrevet alltid betyr Torahen spesiellt, og Tithémi, et vanlig ord som betyr "sette" eller "passere" det eneste andre stedet nenomothetétai finnes i det Nye Testamentet, er noen få vers tidligere, i 7:11, hvor alle er enige i at det refererer seg til en da Torahen ble gitt på Sinaifjellet, som også de beslektede ordene Nomothesia (Rom.9:4) og Nomothetés (Jak.4:12), gjør. Derfor oversetter det Jødiske Nye Testamentet denne setningen riktig, som:

  "For denne (Nye) Pakt har blitt gitt oss som Torah på grunnlag av bedre løfter" (Heb.8:6, JNT).

  Dette betyr ikke bare at Torahen fremdeles er i kraft men at den Nye Pakt, gitt igjennom Yah'shua haMashiachs (Jesus Kristus) Torah i samme betydning som den Sinaiiske Pakt gjennom Moses.

  Dette er revolusjonerende tenkning for den kristne verden, som i snart 2000 år har forsøkt å undertrykke Loven. Kristendommen har faktisk vannet ut Evangeliet! Og måten de noen ganger beskriver Loven på i Evangeliske kretser, kunne få en til å tro at den var blitt gitt av en kriminell!

  Er så Nye Pakts Kristne Jødiske? Nei, vi er ikke det (untatt dem som rasemessig er jøder). Vi tilhører ikke den Gamle Pakt men den Nye. Så hva er den Nye Pakt? Det er den Gamle Pakt på et langt høyere plan av åndelighet og moral hvor det gamle kommer for å komplittere -- bli oppfyllt -- i Kristus. Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) er selv Torahen! Loven, eller Torahen er Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Og Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) er Loven eller Torahen. Som er slik det skulle være, for det var Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), den inkarnasjon av Elohim (Gud), som først ga Torahen til Moses.

  Den Nye Pakt er en forfinet eller reformert Torah. Mens den Gamle Pakt ble gitt av, og pekte fram imot Kristus, er den Nye Pakt Kristus. Han -- hele Hans måte å være på -- er den legemeligjorte, fullstendige Torah.

  Betyr det at Loven er "å tro på rettferdiggjørelse ved gode gjerninger" (eng. legalistisk), en beskylding mange såkalte "Ortodokse" kommer med? Er Guds Nye Pakts Kirke "legalistisk"? Følger vi "lovgjerninger" og er vi "under Loven"? Vel la oss gjøre det klart hva vi mener om dette. Den Greske setning erga nomou og upo nomon ble preget av apostelen Paulus, og brukt av ham i tre av brevene hans -- Romerne, Galaterne og 1.Korinterbrev; hver av dem finnes ti ganger i det Nye Testamentet. De blir vanligvis oversatt med respektive "Lovgjerninger" og "under Loven". Dette får ofte leseren til å anta at det å holde Torah er dårlig, og at det å være innenfor skjelettet av Torah-lydighet er dårlig. S.E.B. Cramfield tar i sin International Critical Commentary (internasjonale kritiske kommentar): Epistle to the Romans (romerbrevet) (Edinburgh; T&T Clark Ltd., 1979, s.851) disse setningene, for ikke å referer til Torahens vanlige selv, men til MENNESKETS "Legalistisk" FORVRENGNINGER AV DEN. Derfor blir erga nomou tolket: ""Legalistisk" iakttagelse av Torah-bud" og upo nomon "underlagt systemet som er et resultat av å forvrenge Torahen til "legalisme"". Leseren kan så helt rett innvende at ifølge det Nye Testamentets læresetninger av Paulus, er "legalistisk" enten Jødisk, Kristen eller noen annen -- dårlig, men å leve i følge Yahwehs Torah er godt.

  B. Et Spørsmål om Autoritet

  En motstandskraftig adskillende torn i Kristendommens side, har vært spørsmålet om autoritet. Hvem har autoriteten til å forkynne evangeliet, og forette ordinansene? Følger autoritet en linje, basert på apostolisk etterfølgelse, som Katolikker, Mormonere og andre påstår? Finnes det bare ên "sann" kirke på jorden på en gitt tid? Eller er autoritet basert på ordet alene -- Skriftene som de fleste protestanter vil påstå? Eller er autoritet basert på andre ting?

  Et spor kan finnes i en ofte feiloversatt setning i det Nye Testamentet om å "binde og løse":

   "Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen" (Matt.18:18, NIV).

  Ganske utrolige påstander -- bortkastede arrogante påstander for det meste, er gjort av oversettere som ikke har forstått denne setningen. Sjeler er blitt overgitt til helvete eller løst fra synd hovedsaklig ved menneskelige ordre på grunn av denne setningen. Mennesket har antatt at han har hatt tilgang til stor overnaturlig kraft selv om det ikke har vært det minste lille utvendige bevis for slike påstander. Typisk nok, vil noen religiøse ledere gjøre krav på ekslusiv eindom av nøklene til himmelen, slik at adgang til himmelen alene kan skje gjennom dem eller deres spesielle grupperinger. Hele grupper, hvor av noen teller millioner, står eller faller på denne og lignende setninger i Skriften. Litt kunnskap om Gresk kunne ha spart mangfoldig kristne fra å bli undertrykket av kravene og åndelig utpressing av ambitiøse og skruppuløse menn.

  Den riktige oversettelse av de Greske ord for "binde" og "løse", burde være "forbud" og "tillatelse". Dette reflekterer den Jødiske betydnig i det første århundret, av disse begrepene overfor sine ledere, som ble oppfattet til å ha autoritet fra Gud, til ved åpenbaring å avgjøre, hvilken praksis samfunnet skulle følge, f.eks å bestemme halakah. I vers 18-20 flytter Yah'shua (Jesus) denne makt fra rabbiene til sine egne disipler, eller talmidim og spesiellt til sine apostler. Autoritet ble ikke antatt øyeblikkelig, heller var den opptatt senere når den skulle ha vært det. Men det faktum at Kristne hittil har gjort lite bruk av Jesu langtrekkende utgivelse av autoritet, ugyldiggjør den ikke.

  Hvorfor er den ikke blitt brukt? Ganske enkelt fordi det har vært liten "enhet i troen". Den tidlige Kirke ble splittet ved lærmessige diskusjoner, paver utelukket hverandre, og bragte en slik autoritet i generell vanry.

  Guds Nye Pakts Kirke lærer at en Kristens autoritet står i forhold til Lyset innvendig i ham. Yah'shua (Jesus) som selv om Han utvendig lovlig handlet med en Rabbis autoritet, lot sine egne gjerninger, og overlegne lære være sin autoritet. Han falt aldri tilbake på en "legalistisk" ordinasjon for å rettferdiggjøre seg selv. Han påberopte seg aldri en pavelig eller prestedømsautoritet som Katolikkene og Mormonerne gjør (heller ikke lot Han Skriftene være sin endelige autoritet) som protestantene gjør. Selv om Han naturligvis akksepterte og anerkjente skriftenes autoritet og innehadde en lovlig, ytre prestedømsordinasjon, for å gjøre og si det Han gjorde. Den endelige autoritet som Yah'shua (Jesus) påberopte seg var basert på det den Hellige Ånd vitnet om for andre, og dette er den overordnede autoritet Guds Nye Pakts Kirke også påberoper seg.

  Med andre ord, er overordnet autoritet basert på ens egen åndelighet og rettferdighet og lydighet til Loven. Under hele hans tjeneste forsøkte kirkelederne Hans tid å lure Yah'shua (Jesus) i en felle, ved å finne noen feil ved måten hans å holde Loven på. Men han holdt den fullt ut, selv til det å være gift og ha barn, som ble fordret av en ordinert Rabbi. (I 1873 oppdaget N. Celermount Ganneau en sarkofag nær Betania som inneholdt kors, men ingen av de vanlige symbolene for Jødisk begravelse. Begravet i disse sarkofagene var: "Salome, hustru av Juda; Juda, sønn til Elazer (Lazarus); Elazer (Lazarus), sønn av Natan; MARTHA, datter av Pesach; SIMEON, sønn av YAH'SHUA (JESUS), "Presten"; SALOM-ZION, datter av SIMEON").

  Guds Nye Pakts Kirke bruker myndigheten Kristus har gitt til å fastsette ledelsen av sitt eget religiøse samfunn. Denne autoritet blir utøvet av Apostlene. Alle grupperinger har rett til å etablere en lov for ledelse når det angår sitt eget folk men må akseptere ansvar for den autoriteten som er gitt. Lederne av alle kirker må stå til regnskap på den siste dag. Det lederne i kirkene ikke har autoritet til å gjøre, er å si om en individuell sjel vil bli endelig frelst, eller gå til helvete på den siste dag -- bare Gud har denne rett (eller kunnskapen) til å gjøre det. Deres autoritet strekker seg bare til grensene for sitt eget spesielle samfunnsfære, det vil si blandt dem som aksepterer deres autoritet, innenfor dette livet. Dette bevarer balansen mellom autoritet og individuell handlefrihet, som Yah'shua (Jesus) så klart lærte i det Nye Testamentet.

  Slutning: Den Kristne Torah gjengitt

  Dette har nødvendigvis vært en teknisk utvidelse, men en viktig hvis vi igjen skal få tak i noen av det orginale budskapet i det Nye Testamentet. Kanskje kan vi nå forstå kraften av Yah'shuas (Jesu) egne ord da Han sa:

   "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven (Torah) eller Profetene; Jeg er ikke kommet for å oppheve dem men for å fullstendiggjøre dem og gi dem virkelig betydning. Jeg sier dere sannheten, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav, eller det minste pennestrøk (tøddel) i Loven (Torah) på noen måte forgå før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et av de minste av disse budene og lærer andre å gjøre det samme, vil kalles minst i Himmelens Rike, men den som holder den og lærer andre den, skal kalles stor i Himmelens Rike. For jeg sier dere at dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes om Loven (Torah), kommer dere sikkert ikke inn i Himmelens Rike" (Mat.5:17-20, INIV).

  Vil noen stille spørsmål ved Mesterens ord? Skal vi "La Gud og Apostlene være løgnere, og mennesker sannferdige?" eller skal vi "Gud være sann, og hvert menneske en løgner" (Rom.3:4). Slik er stillingen, grei for alle og se. Likevel har kristendomen forsøkt å endre hans lære! Og de har til og med falskelig fortolket den orginale Greske teksten så den skulle passe til deres forutintatt lære!

  Den Nye Pakt er på alle måter over den Gamle. Den tilbyr gjennom forsoningen ved Kristi Blod, tilgivelse av synder for dem som tror på Hans Navn, og adlyder Hans Bud. Vår lydighet mot torahen er i virkeligheten den synlige frukt av vår frelse, som er ved tro.

  Holder du Sabbaten hellig? Betaler du din 10% tiende? Holder du deg borte fra hedenske fester som har blitt en del av en frafallen kristenhet, eller holder du dem Yahweh har godtatt? Holder du budet om å være gift, eller lærer du eller følger en asketisk, enslig måte å leve på? Holder du de Ti Bud? Har du brutt kyskhetsloven? Hvis du er bonde, lar du alle dine marker ligge i fred ett av syv år? Føler du som Rekabitene den prestlige måten ved å avstå fra alkohol? Vet du egentlig hva Torahen lærer, eller har du bestandig lært bare om det Nye Testamentet?

  Det er vår bønn at du i lyset av Yah'shuas (Jesu) sanne læresetninger, ikke vil forsømme å studere Torahen, men forstå at dens lære er evig. Kun da kan det kristne evangeliet i sannhet bli en sikker "fullbyrdelse" for deg. Likevel er det viktig å huske, at Yah'shua (Jesus) har reformert mye av Torahen, som å gjøre den ferdig med dyreofring (gjennom sin egen forsonende død), fjerne omskjærelsesloven, leve helligheten av ekteskap, fjerne de gamle spiserestriksjonene og så videre. Derfor skulle du nøye sammenligne den Ny Testamentlige Torah med den Gamle. Det Yah'shua (Jesus) ikke reformerte eller fjernet er derfor fremdeles gyldig i dag innenfor rammen av krafen fra Yahwehs frigjørende Nåde.

  Laget: 28. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling