Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  83. BARNEDÅPENS BEDRAG
  av forhenværende sokneprest Kristian Ljønes


  Mange vil nok misforstå meg når jeg igjen skriver. Men det er et spørsmål av evig alvor, -- om vi "skriftlærde" av idag med vår "rett-troenhet" har hindret mennesker fra å finne inn i Guds rike? Jeg tror det! Hvor ivrige har ikke lutheranere vært til å mistenkeligjøre mange kristusgrepne mennesker, mens vi innenfor vår kirke har et stort flertall som aldri ble ført til et nytt liv. De fikk høre at de hadde "fått alt i dåpen" -- og troens gnist slo aldri over. Det gjelder både den personlige frelse og nådegaveutrustningen.

  Vi som har mistenkt andre for å være falske profeter, kanskje vi burde vende spørsmålet mot oss selv? Kjennetegnet på falske profeter var nettop at de forkynte fred der Gud forlangte omvendelse. I denne sammenheng vil jeg gjerne få si litt om barnedåpen og konfirmasjonen.

  Et lite halmsrå som vi har kjent oss til å "bevise" spedbarnsdåp, er at det et sted i Bibelen står om dåp av en hel husstand. En husstand i bibelsk mening var mer enn en familie, også slaver hørte med. Da Kornelius kom til troen, står det: "Nu er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er deg pålagt av Herren" (Ap.gj.10). Mens Peter talte til dem -- "falt den Hellige Ånd på alle som hørte Ordet." Troen kommer av forkynnelsen!

  Nå virker det rart å si at spebarn var tilstede i den hensikt å høre Guds Ord. Det virker også merkelig å si at spebarn talte i tunger og lovpriste Gud, for det gjorde disse som kom til troen den dagen. Da alt dette skjedde bød Peter at de skulle døpes. Og når en vet at dåp den gang var full neddykkelse, så blir det enda mer merkelig at spebarn ble døpt.

  Siden vi lutheranere har så vanskelig for å vise til Bibelen når det gjelder spebarnsdåp, så tåler vi desto mer om hva dåpen gir, for på den måten å forklare hvorfor spebarn må bli døpt.

  Når vi leser i Ap.gj. ser vi tydelig at mottagelsen av den Hellige Ånd på ingen måte er knyttet til dåpsøyeblikket. Den kan skje før dåpen, og kan også skje etterpå. (Åndsdåp.)

  Men alterboken for kirken våger å påstå at gjenfødelsen skjer i dåpsøyeblikket. Du blir Guds barn i dåpen sier den. Aller klarest ser en hvor falsk en slik teologi må være når det gjelder ritualet for voksen dåp. Når den voksne har sagt ja til kirkens trosbekjennelse og er blitt døpt, så skal presten si at vedkommende er blitt Guds barn. Å bli Guds barn og å være født på ny er en og samme sak. Men hvem våger å påstå at et ja til trosbekjennelsen og dåp, er det samme som gjenfødelse?

  All kristen erfaring taler mot en slik påstand, og Guds Ord taler også mot dette. Derfor må de har vært "fuskere i faget" -- som Luther taler om -- de som har laget alterboken. Til og med Augustana (den lutherske kirkens bekjennelse) taler klart mot dette, i artikkel 5 tales det om Den Hellige som virker tro -- "hvor og nær det behager Gud." Ja, vår alterbok kommer i klar motsetning til Guds Ord på dette punkt. Gud virker suverent i sitt kall og sin utvelgelse (se Rom.8:29; 9:6; Joh.3:8).

  Har vi noengang hørt om en naturlig fødsel som kan fikseres til et bestemt tidspunkt på forhånd? Neppe. Slik er det også med den åndelige fødsel. Og har vi hørt om en fødsel som går for seg uten fødselsveer? Nei!! Det er vel heller ingen som har kommet til liv i Gud uten at de gikk for seg noe først. Det måtte bli ett brudd med verdens vesen. Og for mange ble det en troens kamp -- før de fikk hvile i den salige tro at nå var de frelst. Hvordan kan vi tale om gjenfødelse uten å nevne dette? Men alterboken forkynner gjenfødelse i dåpen, uansett!!

  Og like lite som vi kan bestemme gjenfødselen for voksne, kan vi bestemme den for barn. Dersom presten sa i kirken: "Nå skal vi ha gjenfødelsens handling," istenet for å si: "Nå skal vi ha dåp", så ville vel mange skjønne at dette må være galt.

  Når det gjelder de små barna, har vi lutherane ikke lagt merke til at det står at Jesus ikke døpte dem (Joh.3:26) men det står at Han velsignet de små barn. La oss tenke at akkurat de barna som Jesus velsignet den dagen, -- ble større, og fikk høre mer om Jesus (Yah'shua), -- at de kom til personlig tro på Ham. -- Det er klart at disse samme barna da ble døpt slik som alle andre kristne ble det. En kan ikke tale om gjendåp da! Men vår alterbok bruker denne barnevelsignelse som belegg for dåp.

  Og nå kommer jeg til det som virkelig ligger meg på hjertet. Barnedåpen i vår kirke skygger for evangeliet om Jesus, og er med på å bedra folk om hva det vil si å være født på ny! Det er alvorlig å møte folk på dødsleiet, som ikke skjønner hva omvendelse og sann tro er for noe. Hele min tid både som misjonær og prest bare stadfester at spebarnsdåpen har hindret en sann tilegnelse av evangeliet. Derfor var det en befrielse da jeg fikk se at spebarnsdåp ikke var etter Jesu vilje.

  Vi husker vel fra Galaterbrevet om Paulus' kamp for et rent evangelium. Det kan jo se ut som om det var en liten ting -- om galaterne ville ha med omskjærelse eller ikke. Men her var Paulus ubønnhørlig, og det er i denne sammenheng han taler om en liten surdeig som syrer hele deigen. Det er nettopp det som denne spebarnsteologien har gjort. Vi har lagt byrder på menneskene som ikke Jesus (Yah'shua) har bedt oss om! -- Og vi har innført en annen ordning enn den Jesus lærte oss, for å være "trygge". Er ikke slikt heller utslag av vantro? Og dernest har vi forkynnt at med en slik dåp ble de Guds barn. (Og det er den største villfarelse i dette).

  Etterpå trenger en "bare" å lære om hva en har fått i sin dåp. Men ærlig talt, -- dersom en ble Guds barn i dåpen, så er det vel ikke så nødvendig å vite så mye mer om den saken. Hovedsaken er jo at en er Guds barn. I og med denne lære har vi fått en grå kirkelighet som er nesten upåvirkelig for ordets forkynnelse til sann tro. Og dette gjelder på alle stadier i menneskelivet. En død og teologisk laget tro, vil rent instinktivt sky et klart evangelium.

  Ser en ap.gj. er det alltid slik at troen er betingelsen for dåp. Nå mente virkelig Luther at spebarn kunne tro, og derfor kunne bli døpt! Men når Luther skal forklare dette i sin store Katekismus, heter det bl.a.: "Den som er ulærd kan legge dette spørsmål fra seg og overlate det til de lærde." Et vanlig argument som vi lutheranere har brukt er følgende: (forenkelt av undertegnede) Å tro er å komme til Jesus (Yah'shua). Barnet gjør ikke motstand når det blir båret til døpefonten. Å komme til døpefonten er å komme til Jesus (Yah'shua), -- Altså har barnet tro! Det er bare det at etter en slik argumentasjon kan en også si at en død ting har tro!

  Hva er løsningen? Jo, troendes dåp! Først tro, så dåp. Og når det gjelder spebarn så skal vi ikke instifte noen bedre ordning enn den Jesus selv har vist oss! Nemlig i vår bønn å bringe dem til Jesus. Med troens dåp slipper vi denne merkelige ting som vi lutheranere har: Det å tale om gjenfødelse to ganger. Først i dåpen, og så når et menneske kommer til tro.

  Mange av teologene nå, holder på at gjenfødelse skjer i dåpen, men Pontoppidan -- som hadde mer sans for Åndens gjerning, mente at det var gjenfødelse også når et menneske kom til sann tro. Men egentlig kan vi bare tale om gjenfødelse en gang; nemlig når et menneske, -- barn eller voksen, komme til tro på Jesus (Yah'shua). Å vite tidspunktet er ikke så viktig som å vite at dette har skjedd. Ånden, (ikke dåpen) vitner med vår ånd at vi er Guds barn (Rom.8:16).

  Alterbokens dåpsteologi har lagt en fryktelig klam hånd over kirken. Den innbilder folk at gjenfødelsen er skjedd, der den ikke er skjedd. Den virker slik at mange mennesker aldri ble kjent med Jesus, fordi de fikk høre at de allerede var Guds barn, og hva mer trenger de da...? _ (Fra "Traktmisjonen" 6222 IKORNNES).

  Barenedåpens historie
  av forf. Nathan Odenvik

  Forfatteren Nathan Odenvik har besøkt Betania -- menigheten i Värsås, Sverge, og holdt foredrag om religionshistoriske emner. Han har bl.a. gransket nøye den historiske bakgrunnen for barnedåpen og belyst klart hvorledes den ubibelske læren har oppstått. I korthet berører han barnedåpens historie fram til reformasjonen. Foredragene om barnedåpsspørsmålet har vakt store interesse i Värsås, og en kveld holdt det et spesielt møte da represenanter for stats- og frikirken, gransket utganspunkene for sine dåpsoppfatninger i felleskap. Pastor Owe Ström, Värsås, var møteleder, og han refererer foredraget om dåpen.

  Det nye testamente taler om dåp på 80 steder. Guds Ord gir altså klarhet. Men en kan også se dåpen i et historisk lys. Til å begynne med foretok de dåpshandlingene i elver og sjøer. Men ganske snart begynte de å bygge dåpsrom eller dåpskapeller ved siden av kirkene, med forsamlingslokale til å være i ved dåpshandlinger.

  Bare i Italia bygde de 70 dåpskapell. Det siste ble bygd i 1350. I Roma, Firenze, Ravenna og Milano finnes det dåpskapeller igjen den dag i dag. På veggene kan en se bilder av Jesu (Yah'shuas) dåp da Johannes døpte Ham i elven Jordan. Jesus (Yah'shua) og Johannes står i Jordan med vannet over midjen, og Johannes er ferdig til å senke Jesus (Yah'shua) i vannet. Konstantin den store f.eks. be døpt i en dåpsgrav med 8 m i diameter året 337.

  Det første skrittet ut til siden når det gjelder dåpen, var at de senket dåpskandidatene ned i vannet tre ganger, nemlig i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. De begynte også å innføre alle slags gjerninger i omkledningsrommet: Dåpskandidatene fikk melk å drikke, for de var jo åndelig barn; de fikk litt honning, for de var jo på vei til Kana'ans land; de salvet deres hode med olje som et symbol på Åndens olje.

  Når begynte de å døpe barn? Barnedåpens far er biskopen og kirkefaderen Cyprianus i Kartago. Cyprianus døde året 258. Kartago ble senere Augustins hjemested.

  Noen lurer kanskje på hvorledes det var med Tertullian. Han var jo motstander av barnedåpen, og han døde jo allerede året 220. Da måtte det vel ha vært barnedåp før Cyprianus? Men den eneste forbindelsen som er mellom barnedåpen og Tertullian, er en diskusjon som var mellom ham og en villfaren kvinne fra Frygia i Lille-Asia angående en 10-års jente. Det er det eneste som tyder på noen forbindelse mellom Tertullian og barnedåpen.

  Cyprianus innførte barnedåpen året 252 da ham samlet 66 biskoper i Kartago. Disse biskopene var menighetsforstandere og oppførte seg som små paver. Cyprianus var en slik pave.

  Biskopene samlet seg til møte i Nicopolis året 160. Der bannlyste de den første pinsevennen etter aposteltiden, Montanus. Han ropte: Tilbake til de urkristne kraftkildene! Han ble som sagt bannlyst, og eiendommene hans beslagla de. Uttrykket: den katolske kirken, forekommer så tidlig som i 110, men først på 240-250-tallet ble den katolske kirken grunnlagt.

  Det er altså den katolske kirken som har fått istand barnedåpen. Det er en sannhet som en ikke kan motsi! Cyprianus stadfestet barnedåpen i 252. De skulle "ikke tilbakevise noen fra den guddommelige nåden", og slik lyder det nesten ordrett den dag idag. Grunnen var at "barnet begynner å gråte og rope til oss om hjelp like etter fødselen".

  Men så mektig som Cyprianus var, så klarte han ikke å få barnedåpen alment godkjent, enda han opptrådte nesten som en pave. Det varte til Augustins tid. Han døde in 430. Møtet ble holdt i Kartago in 252. Så lenge måtte de kjempe mot motstanderen mot barnedåpen. Det er et kraftig bevis på at barnedåpen ikke var apostolisk, for dersom den hadde vært det, hadde det ikke vært noen motstand mot den.

  Når skulle barnedåpen finne sted? Cyprianus mente at det skulle skje umiddelbart etter barnets fødsel med den begrunnelse at: "det var bedre å døpe et barn uten bevissthet enn at det skulle dø uten å være helliget." Dette ble lov og norm. Andre ville vente i tre år. Men Cyprianus' mening seiret.

  Cyprianus mente også at dersom et barn dør før det har fått nattverden, går det fortapt. Han prøvde å få igjennom "barnekommunion". Det lytktes ikke for ham, heller ikke for Augustin eller noe av de andre kirkefedrene. Men det lyktes for dem med barnedåpen!

  Nå sto over for dåpskandidatenes bekjennelse. Men hvorledes skulle de gjøre det med et barn som var en dag gammel? De løste problemet ved å skaffe stedfortredere ved dåpen, faddere, som skulle svare for alt.

  Cyprianus lærte at et barn var djevelens eiendom ved fødselen, og at det var inntatt av en vond ånd. Den skulle drives ut av barnet, og det skjedde ved dåpen. Han som døpte, skulle drive ut den vonde ånden, og han sa: "Jeg besverger deg, du vonde ånd, at du farer ut av denne tjener (denne tjenerinne)!" Men det var ikke nok. Barnet skulle selv si fra seg djevelen. Han som døpte, spurte derfor: "Ansverger du deg djevelen?" Fadderen svarte: "Ja". Han som døpte, spurte videre: "Og alle hans gjerninger?" Fadderen svarte: "Ja". Nå var spebarnet et Guds barn og satt inn i menighetens fellesskap.

  Det vesle barnet var nå verdens lys, så de prøvde å sette et lys i hånden på barnet. Barnet var jordens salt, så de ga det noen saltkorn i munnen. Og for å gi barnet en åndelig syn -- og hørselsevne, -- satte de fingrene i ørene på barnet og spyttet det i øyene og ropte: "Effata -- opplat deg!" Og oljen som de gjøt på hodet, fikk barnet strøket på skulderen som et kors: Korstegnet!

  Slik foregikk barnedåpen i over 1000 år overalt i den dakjente verden, og den foregikk slik inntil reformasjonen.

  KONKLUSJON
  av Christopher C. Warren

  Det er herved klart at spedbarnsdåp ikke er av Gud men det er egentlig gudsbespottelse, for det erklærer at et uskyldig barn tilhører djevelen. Det er også bespottelse av omvendelse, for omvendelse, som er døren til sann tro, må ha grunnlag i overbeviselse om som. Siden det er umulig for et spebarn vite hva synd er, er en stedfortreders omvendelse kun en farse.

  Guds Nye Pakts Kirke forkaster spedbarnsdåp, sammen med mange andre evangelisk kristne, som et forferdelig skjetteri som tilbakeholder åndelig vekst og forestiller Kristus og hans Evangelium på feil måte.

  Du er invitert til å komme og undersøke de sanne bibelske prinsippene i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Evangelium ved å ta kontakt med din nærmeste Nye Pakts-forsamling.

  Laget: 11. oktober, 1998
  Oppdatert: 7. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling