Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  74. JØDISK-BIBELSK
  TENKNING REDDER
  SKAPERVERKET OG LIVET
  av Svein Villy Sandnes


  Sivilagronom Jørgen Høgetveit under Bibelhelga på Laberget:

  Skogn (Dagen): -Bibelen legger på oss kristne et klart ansvar for å forvalte skaperverket riktig. Den jødisk bibelsk tenkning, som vi for eksempel finner den i Det Jødiske Nasjonalfond, kan redde skaperverket og menneskelivene. Dette sa sivilagronom Jørgen Høgetveit under bibelhelgen på Laberget sist helg.

  På bibel seminaret som Akademi for Kristen folkeopplysning arrangerte på Laberget leirsted i helgen, Hadde Jørgen høgetveit et innlegg om livets bilogiske fundament og hvordan det går med plante-, dyre- og menneskeliv i den enorme økologiske ødeleggelsen som sprer seg som kreft i verden.

  Alvoret ble fremholdt og dokumentert gjennom fordrag og videoer fra det Jødiske Nasjonalfond. Høgetveit poengterte at det finnes en vei som også har et profetisk overlys fra Bibelen.

  Uheldig utvikling

  -Problemet er kort sagt at det som bærer livene våre av jord, vann, luft og planter er i ferd med å raseres. prosessen har pågått i mange hundre år, men skutt veldi fart de sist tiår, sa Høgetveit og forsatte:

  -Det er riktig det som standardverket sier om matjorda: Det sier: "På Menneskets ferd over jordens ansikt har det etterlatt seg ørkener i sine fotfar".

  Taleren viste til at dette har dype ideologiske og åndelige røtter som stikkordsmessig kan forklares slik: "Da vi ble trolåse mot Himmelen forrådte vi jorden".

  Mye av årsaken finner vi i menneskets utgangspunkt for sin behandling av naturen og at mennesket har sviktet - og vi har blitt overlatt til vår råe egoisme, som igjen raserer natur og sosiale fudamenter.

  Naturmessig betyr dette blant annet at mat og vann blir de store mangelfaktorer. Kornet er selve hovedindiaktoren på naturens bærekraft og matsikkerhet. Siden 1950 har kornarealene pr. innbygger i verden sunket fra 0,23 til 0,13. Arealavkastningen pr.dekar økte fram til 1984 og var da kommet opp på 343 kg, men på dette tidspunktet skjedde noe dramatisk. Avlingene begynte å synke og er i dag kommet ned på 303 kg.

  Utfor sultestupet

  Taleren påpekte at den økte arealavkastningen har gjort at de med kjøpekraft ikke har merket noe særlig til knappheten, mens millioner er blitt skubbet utenfor sultestupet. -Det dør 40 000 barn hver dag på grunn av sult, feil eller underernæring.

  -Men nå vil snart også den rike del av verden få merke problemmene av sviktende natur og bærekraft. For samtidig med synkende arealer og arealavkastning, skjer det en industriell revolusjon i China som gir dem kjøpekraft på verdensmarkedet. De melder seg med et kornbehov på cirka 200 millioner tonn korn. Verdensmarkedet har ikke så mye korn. Det er ikke mer på lager enn 50-80 døgns forbruk, ikke mer enn det som til enhver tid befinner seg i transportkjedene.

  -I disse dager ser vi en kollosal oppgang på potetprisene fordi det ikke finnes nok i det europeiske og amerikanske markedet. Vi vil snart oppleve kraftig oppgang i kornprisene og flere vil bli skubbet utfor sultestupet.

  Høgetveit gikk videre inn på en dypere beskrivelse av problemet.

  -Problemet kan beskrives slik at den rike del av verden kommer ovenfra med et luksusforbruk som bruker mer enn 80 prosent av verdens rikdom. Dette forbruket bruker enorme naturtilganger, og kaster avfallet tilbake igjen i form av forurensing av jord, vann og luft. Naturen bryter sammen slik vi ser det ved kjempeflommene i Amerika, China og nå Europa. Dette er ofte kombinert med kraftig tørke.

  Ikke overraskende

  Høgetveit viste til at dette ikke kommer overraskende.

  -Alt er forutsagt i faglitteraturen allerede i 1981. I denne litteraturen vises det til at flommene vil komme oftere og sterkere i de neste tiår, og det begrunnes også med ødelagte skoger og natur, med påfølgende erosjon, sedimentasjon i havne og elveleier og hurtigere avrenning. Dette har jeg sett i Etiopia og andre steder i Afrika.

  -Det finnes en alternativ tenking som viser vei til en bærekraftig forvaltning av jord, Vann og planter. Denne veien viser ikke minst Jødisk Nasjonalfond oss i det de har utviklet gjennom forskning og praksis, ikke minst i Negevørkenen som er et labratorium for store deler av jordens natur, sa Høgetveit og forsatte:

  Livets linje

  -Jødisk Nasjonalfond har etterhvert vist en bibelsk linje. Den går fra jorden og vannet, til plantene - til kjøkenbenken og matstell for mennesket som er templet for Den Hellige Ånd. Gud er ikke uinterissert i hvordan vi steller oss med disse fundamenter for livet. I Åpebaringen sier Gud at han skal ødelegge den som ødelegger jorden. Hvorfor det? Jo, for den ødelegger menneskelivet, Guds eget bilde på jorden.

  Høgetveit gikk så inn på alternativet til denne utviklingen:

  - Først gjelder det å få de rette tanker og respekten igjen for den skapte verden og Guds syn på den. Dette er ikke vanlig i dag, men lå dypt i den norske dikter og bondestand i gamle dager. Og vi finner dem klart i bibelen og hos jødene.

  Høgetveit kom også inn på hvordan livet skapes med konkret kunnskap om jord og helsebringende planter og matstell som vi finner det i Bibelen og i jødisk tenkning.

  Deltakerne på Laberget fikk se et par videoer fra jødisk Nasjonalfond.Den ene het og får fram en del av de grunnleggende tanker som Jørgen Høgetveit hadde presentert.

  Den andre het <Økologisk balanse> og viser hvordan jødene i Negevørkenen bygger opp bit for bit av landet og gir det økonomisk bærekraft tilbake slik at alle typer liv vender tilbake og gir plass for menneskelivet. De har gjenreist store skoger,som gir fundament for ville dyr, beitedyr og produksjon av mat. Totalt har de plantet over 200 000 millioner trær i det lille landet. De har økt selvforsyningen av mat fra 4,5 prosent da de startet til over 90 prosent i dag.

  I det de allerede har gjort ser en oppfyllelsen av en rekke profetier som går på nettopp gjenreisingen av tankene og naturen i Israel, samtidig som det bærer i seg et forvarsel om den fulle oppfyllelsen Fredsfyrstens komme med tusenårsriket, da sverd skal smis om til hakker, og spyd til vingårdskniver. Da er vi tilbake igjen til agarkulturen som jo Paradisets hage var. dette skal nok også skje praktisk og konkret.

  Studere Bibelen

  Høgetveit kom innpå hvordan folk i dag kan gjøre dette rent praktisk:

  -Rent Praktisk må vi først begynne å studere hele bibelen og få tilbake mye av den visdommen og respekten som våre forfedre hadde på dette område. Det er kunnskap som vi kommer til å få bruk for ettersom verdens matforsyning svikter.

  -Dernest kunne vi begynne med det som profetiene sier vi kommer til å måtte gjøre: 10 menn av hedningene skal gripe tak i en jødes kappe og spørre hvor veien til det gode går.

  -Allerede i dag vender mange av verdens nasjoner seg til Israel, Jødisk Nasjonalforbund og Ben Gurion Universitetet i Negev og får grunnleggende kunnskaper både i teori og praksis til stor hjelp for andre land. Ikke minst gjelder det de afrikanske stater.

  -I det hele har de en fantasstisk forskning på en rekke områder innen biologien. Nylig fakset jeg ned spørsmål innen lanbruk og medisin og fikk tilbake en rekke interesante opplysninger. Hit burde ikke minst ungdom som har tenkt seg ut i misjonens tjeneste eller utlandsarbeid, ta seg et lengre opphold, sa Jørgen Høgetveit.

  ANSVAR: -Kristne må se sitt ansvar i forbindelse med ødeleggelser av skaperverket og livet, sa Jørgen Høgetveit.

  Skrevet i Dagen torsdag 9 mars 1995 av:
  Svein Villy Sandnes

  Laget: 6. august, 1998
  Oppdatert: 3. november, 2004


  Copyright © 1995 Svein Villy Sandnes
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling