Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  64. Skriften - Det Gamle
  og det nye Testamentet
  av Gunnar Mjølsvik, 1. patriark


  Hvordan skal man forstå bibelen, det er mange forskjellige utleggningar eller fortolkninger av ordet (skrift) da jeg som amatør prøver å tolke det som det passer meg best.

  Kansje vi skulle først og fremst prøve oss selv på våre hensikter og finne ut om vi er oppriktige om hva som er målet for vårt strev, er jeg villig til å analysere meg selv ut ifra skriften? eller leter jeg etter alternativer som passar mine egoistiske tankar-gjerningar. hvis jeg gjør det så vet jeg av erfaring at fred og ro ikke blir i meg.

  I barn og ungdomstiden hvor jeg vokste opp hadde jeg far og mor som lærte oss (barna åtte i alt) å respektere hverandre å arbeide sammen og holde sammen, når vi gjorde noe som var galt vart det gjort opp i rettferdighet til den som det hadde gått ut over, dette var en god lekse lik en uskreven lov, og det var sannelig ikke nåde vis en brøt denne tradisjon. I oppveksten og ungdomstiden hadde jeg nytte av den tilvante skikk som ga meg dårlig samvittighet når jeg gjorde noe galt.

  Som ung gutt gjorde jeg en feil som holdt meg fanget i fortvilelsens garn og gikk stadig i frykt og angst og fant ikke fred, tilslutt visste jeg at denne fortærende tilstand ikke ville vike fra meg og at noe måtte jeg gjøre for å få slutt på denne dårlige tilstand. Etter denne konklusjon skjedde det en forandring som gjorde meg ydmyk så jeg kunne klare å gå til rette vedkommende å få gjort opp, det skjedde i vennlighet, og fred og ro ble meg til eie. Ja dette vart et resultat som satte spor etter seg i mitt sinn og jeg har aldri glemt det. Etter denne hendelsen vet jeg at det nytter å omvende seg, det er mye spart å gjøre det med en gang isteden for å vente og plages.

  Man skulle tro etter en slik prøvelse så vil en være utlært, men desverre er vi ufullkomne mennesker som trenger stadig næring i det gode, da tenker jeg på evangeliet som Herren Gud har gitt oss til en rettesnor som vi må holde oss fast i. Det er bare Gud som kan gjøre oss fullkommne, gjør en Jesus Kristus til en foregangs-mann blir det den største forandrig et menneske kan få av det gode ved å bli Kristus lik! Dette krever innsats ved å søke i skriftene hver dag og holde fast ved dem og tar Gud med oss når vi planlegger, og å gjøre alle ting i dette lys.

  Kan vi klare dette? Ikke av oss selv! Dette høres vanskelig ut.

  Hvorfor er dette vanskelig? Fordi det mangler Tro!

   "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Messias Yah'shua (Kristus Jesus) til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem" (Ef.2:8-10).

  Selv om min mor lærte meg å ære Gud glemte jeg mange ganger og ære og prise ham når det hendte positive ting, og stoltheten var ikke langt borte. I dag vet jeg at Gud aldri er langt borte, noen gang, og ved en oppriktig omvendelse, og i tro ber til ham velsigner han dem.

  Menn og kvinner blir frelst ved å høre frelsens budskap forkynt ved ord, Guds Ord. Grunnen til dette er at: "Tro kommer ved å lytte, og lytting kommer ved Guds Ord" (Ap.gj.14:7,9-10).

   "Der forkynte de evangeliet en tid. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han: Reis deg og stå på dine føtter!"

  Jeg tilhører Guds Nye Pakts Kirke og underviser sammen med flere lærere i Grunnleggende Bibellære utgitt av kirken. Kom og bli med oss, dette er interessant. Det undervises fra hele bibelen, det gamle og det nye testamentet. Vi respekterer din mening og du kan komme frem med det du tenker, og vi vil gjerne presentere evangeliet slik vi forstår det. Vi har noen venner som mener at vi "ikke skal undervise fra Gamletestamentet, for Kristus har fornyet alt under en ny lov som er Kjærligheten, og avviser Moseloven". Da jeg leste om Yah'shua (Jesus) oppstandelse fra graven, forteller beretningene om denne hendelsen, at Apostlene forstod ikke det som var skjedd. Og var helt nedfor og redd.

   "Han sa til dem: Hva er det dere går og samtaler om på veien? De stod da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa tl ham: Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? Han sa til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folkett". Og de fortalte ham dette forferdelige som hadde hendt, at Jesus var blitt overgitt til dødsdom av prestene og rådsherrene ved korsfestelse. De fortalte videre om alle de som hadde gjort undersøkelser uten å finne legemmet hans. I sin fortvilelse virket de helt oppgitt. "Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham." (Luk.24:17,18,19,25-27).

  De visste ikke at det var Jesus som de talte med, og han vart med dem inn og fikk mat sammen med dem, og da han velsinet brødet og brøt det og gav dem, fikk de kjennsel på ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa: "Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opnet skriftene for oss!" (v.32).

  Da de gikk til Jerusalem, de fant de elleve samlet, og de som var med dem, og mens de fortalte om alt dette, stod han selv mitt i blant dem, og da de tvilte ,viste han sine hender og føtter. for å overbevise dem mer ba han om mat, som han spiste mens de så på.

  Så sa han til dem: "Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene." Da opnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: "Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette." (v.44-48).

  Her ser vi at Yah'shua (Jesus) gjentok etter sin død, det han sitterte fra det Gamle testamente, Moses og profetene, mens han levde før sin død. Ja, mange ting i det nye testamentet er vist til Moseloven og profetene, som eksempel for endetiden som begynte med Yah'shuas (Jesu) fødsel. Det er mange eksempler på at vi ikke kan gå utenom advarslene i bibelen, om det være seg det gamle eller det nye testamentet. La oss være erlige. og veie oss selv opp mot ordet, og glede oss over anledningen til å ydmyke seg, én hver seg!

   "Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? så kom da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved kristi ord. Men jeg sier: Har dere ikke fått høre? Jo visst! Over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikets ender. Men jeg sier: Har da Israel ikke forstått? Først sier Moses: Jeg vil gjøre dere nidkjære på et folk som ikke er et folk, på et uforstandig folk skal jeg gjøre dere harme. Og Jesaja drister seg til å si: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk" (Rom.10:16-21).

   "Men hva sier den? Ordet er nær, i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner! For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst! Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse! For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst! Men hvordan kan de påkalle én som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre er deres føtter som bringer et godt budskap!" (Rom.10:8-10,13-15).

  Yahweh har ikke forkastet Israel. Tross folkets vanntro er alltid en rest blitt frelst. Ved Israels fall er frelsen kommet til hedningene. De troende skal leve et hellig liv og ikke etterligne verden. De skal tjene hverandre med sine Nådegaver, og vise Kjærlighet til alle.

   "Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds Miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste! Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn for- nyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: Det gode, det som han har behag i, det fullkomne! For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt! for på et legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning! Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer! Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen! La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen! den som formaner, på for maningen. Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede! La kjærliheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode! Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!" (Rom.12:1).

  Tale gitt i Bergen, 4. juni 1995

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling