Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  45. Guds Nye Pakts Kirkes Fem Oppdrag
  av INP


  Jeg er sikker på at jeg kan spør hvem som helst -- og dere vil kunne ramse opp dette skriftsted. Dette er ingen skriftsted test, men det er ikke så at vi alle kan Johannes 3:16 utenatt:

   "For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

  Hva er det med dette skriftsted? hva gjør at vi alle kan akkurat det vers så godt? Hva med, ...la oss si Efeserne 2:20 -- kjenner vi det like godt? Skal vi slå opp for å se hva det er?

   "I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Messias Yah'shua (Kristus Jesus) selv."

  Jeg valgte dette skriftsted fordi de fleste av oss har bakgrunn hos Gjennopprelesen, og som "gode" medlemmer burde vi vite det. Men la oss komme tilbake til Joh.3:16 ... hva gjør dette skriftsted til et av de mest populære og kraftfulle vers i bibelen?

  Verset oppsummerer hele frelsesplanen ved å sette sammen Faderen og Sønnen, Sønnens guddommelighet (enbårne) og Hans offer, og at frelse bringes ved Ham.

   "Hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv."

  Det er et urolig viktig vers i vår kristne tro, men det jeg vil forsette på her er et av de mest diskuterte "problem" i kristendommen -- tro alene, eller tro og gjerninger.

  Jeg skal ikke komme med noen facitsvar her, men ønsker bare å ta frem noen punkter. La oss gå til Jakob 2:17: "Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i seg selv." Hva sier dette oss? Hver den som tror blir frelst, men...tro alene er ikke nok.

  Gjør dette Joh.3:16 ugyldig siden bare tro kreves for frelse i dette vers? Nei, selvfølgelig ikke, for vi kan ikke ble frelst ved gjerninger -- bare ved Kristi nåde. Se Efeserne 2:8: "For av nåde er I frelst."

  Hadde ikke Gud elsket oss så høyt at Han gav Sin Sønn, den enbårne, hadde der ikke vært noen frelse. Hadde ikke Kristus vært villig til å drikke den bitre kalk ...

  Kristi frelse, for alle de som tror på Ham -- gjør dette Jakob 2:17 ugyldig -- hvor det stod at tro uten gjerninger er død i seg selv. Nei, langt der i fra, for som vi sett litt lengre ut i Jakob 2:22 (det snakkes her om Abraham som var villig til å ofre sin sønn): "Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerninger."

  Jeg elsker disse skriftstedene, selv om jeg nok må være den første til å innrømme at det å sette sin tro ut i gjerninger er vanskelig. Meget vanskelig, stort sett fordi vi frykter mennesker mer enn Gud.

  Yah'shua (Jesus) sier det enkelt og greit i Joh.14:15: "Dersom I elsker meg, da holder I mine bud." Hva er Hans bud? "Du skal ikke stjele, du skal ikke misbruke Yahweh din Gids navn," osv. som vi kjenner dem.

  Misforstå meg ikke, dette er viktige bud, men hva hviler hele loven på?

   "Du skal elske Yahweh din Gud av hele ditt hjerte og av all sin sjel og av all din hu, ... men det er et annet bud som er like stort: Du skal elsker din neste som deg selv" (Matt.22:37,39).

  Som kristne prøver vi så godt vi kan å leve et rettferdig liv, og til å være "verdig" til å motta Kristi frelse, (verdige i anførselstegn, for vi kan aldri gjøre oss fortjent til hans frelse) men, kan vi elske vår neste hvis vi ikke ønsker det samme for dem? Her kommer Jakob 2:17 gidt frem -- uten gjerninger kommer vår tro ingen tilgode.

  I Kol.1:28 står det: "Og Ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus"

  Vi er kalt til å være misjonærer, spesielle misjonærer. Vi er kalt til en NY PAKT.

  La oss se på De Fem Oppdrag for den Nye Pakts Kirke. Hva er våre kall?

  1. Å omvende alle til Kristus.

   Vårt kall er først og fremst å forkynne om Jesus Kristus i hele verden, og å gjøre disipler av alle nasjoner (Matt.28:18-20). Vi ønsker selvfølgelig å bringe sjeler inn i den Nye Pakt, men ser imidlertid ikke på alle andre kristne kirker som "frafalne" eller "kjetterske". Vi tror at Gud arbeider gjennom mange forskjellige kristen grupper på forskjellige nivåer av lys. Vi ser det som vår plikt å rettlede mennesker som ikke har ønske om å slutte seg til oss, til andre kristne kirker som kan imøtekomme deres behov, og at deres ny-oppdagede tro kan bli nærer i henhold til deres villighet til å adlyde Kristi bud.

  2. Å samle inn de utvalgte.

   Til forskjell for mange kristne kirker tror vi ikke at det er nok å bare "anerkjennne Kristus" for å kunne oppnå fullstendig frelse. Vi ønsker å peke på de tallrike skriftstedene hvor Yah'shua (Jesus) lærte at vi må elske Ham, og at det å elske Ham er å holde Hans bud. Ikke alle kristne er villige til å gjøre dette; noen forkaster noen bud, enten fordi de ikke liker dem eller ikke fullt ut forstår dem.

   Vi er en apostolisk kirke og gleder seg over de samme overnaturlige åpenbaringens gaver som den opprinnelige kirke hadde og som ble grunnlagt av Jesus Kristus. Ved Guds nåde har vi mottat tallrike åpenbarings-nøkler som kan hjelpe oss til å kjenne både Gud og oss selv bedre, og således være i stand til å omvende oss og oppnå helliggjørelse og fullkommenhet.

   De mer tapre medlemmene av kirken (Guds Nye Pakts Kirke), blir kalt til dypere pakter med Kristus, og blir utfordret til å være lydige i alle ting. Dette krever stor troskap og store offer.

   Skriftene kaller denne spesielle menighet (eller legeme) med kristne for den Førstefødtes Kirke og som består av 144 000 sjeler som er villige til å forlate alle ting for å følge Mesteren (Heb.12:23, Joh.Åp.7:1-8; 14:1-5). De fleste av disse "førstefødte sjeler" har allerede levd og er nå i himmelen, og det er denne kirkes tro at det er omkring 3000 av disse menn og kvinner som nå lever og som må bli samlet sammen før endetiden. En del av Guds Nye Pakts Kirkes oppdrag er å lete opp disse utvalgte disiplene og føre dem inn i troens dypere mysterier.

  3. Å så i alle kirker.

   Vi har blitt kalt til å dele ut det som Gud har åpenbart til alle kirker og enkeltmennesker som vil motta det, enten i helhet eller i deler. Vi forventer ikke at den brede masse av kristne skal akseptere alt vi tror på, men vi tror at de vil ta imot mye av det. Videre, så tror vi at andre kristne har mye å lære oss, og betrakter utveksling av åndelige erfaringer som en av de måter Gud handler på i verden.

   Vi erkjenner vår takknemlighetsgjeld til mange mennesker i mange kirker og håper at vi på vår måte har vært -- og fortsatt vil være til velsignelese for andre.

   Guds Nye Pakts Kirke samarbeider også i evangelisering og forskjellige sosiale prosjekter som blir drevet av andre kirker. På dette tidspunkt (1994) samarbeider vi med Kristi Kirke (Campbellite) i India vedrørende omsorg for foreldreløse barn, sentre og sykehus for spedalske, og evangeliserer med Baptist kirkene i Øst Europe. I Norge har våre medlemmer deltatt i forskjellige prosjekter som er drevet av den lutheranske, pinsevenner og andre kirker, for å nå fram til alkoholikere og narkomane. Vi har også vitnet om Kristus på fjernsyn for en evangelisk kirke i Oslo.

  4. Å heve en advarende røst.

   Vi er en profetisk kirke og anerkjenner profeters og profetinners oppgaver. Vi betrakter de som en hellig plikt å advare alle mot all urettferdighet, både ved ord og ved handling -- mot alle former for vold, umoralskhet og falsk religion.

   Vi tror på de bokstavelige, profetiske advarslene som er åpenbart gjennom skriftene, og at antikrist allerede er på jorden og vil vise seg som "New Age kristus", eller Maitreya. Vi tror at den største faren som kristenheten vil stå ovenfor, og i særdeleshet verden som et hele (som vil bli utsatt for et verdensdiktatur), er å finne i det som i dag blir omtalt som "New Age"-bevegelsen, som i hovedsak er hinduistisk, og som er kjent for å utgi seg som kristne ved å bruke kristenhetens språk. Vi tror at denne "kristenheten" er en forløper til en verdensomfattende religion som vil bli satt opp av antikrist, som vil forfølge kristne før Jesu Kristi fysiske gjenkomst.

  5. Å samle de ti tapte stammene.

   Vi tror at Israels ti tapte stammer for det meste er spredt rundt omkring i Europas nordlige land, og at de ved hjelp av profeter skal samles inn i de siste dager og vende tilbake til Sions land.

   Guds Nye Pakts Kirke tror at den i de siste dager har et spesielt ansvar overfor de ti stammene, for å vekke dem opp til sin identitet gjennom forkynnelse av evangeliet, og hjelpe dem i den fysiske innsamlingen til deres hjemland.

  (De fem oppdrag for Guds Nye Pakts Kirke, 2.utg., Oslo, 1994)

  Dette er et stort ansvar, men som Kristi tjenere la oss si om Paulus i Galaterne 2:20: "Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg." I Yah'shuas (Jesu) Navn. Amen.

  Nytt Liv, Nr.3, Vinteren 1990

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 1. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling