Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  4. Ruin og forsoning


  Yah'shua (Jesus) sa: "En mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham: Far, gi meg den del av formuen ..." (Luk.15:12). Så fortsetter den velkjente liknelsen Yah'shua (Jesus) fortalte om den fortapte sønn (Luk.15:12-24), en beretning utvidet av Paulus i brevet til romerne (Rom.5:1-10).

  Det er en fortelling jeg ofte har brukt både i mine prekener og i leksjonene for Israels Skole. Og det er et stoff jeg antar jeg kommer til å bruke i meget lang tid fremover, for her har Jesus på en strålende begavet måte laget et resymé over hele evangeliebudskapet om det falne menneske og dets frelse. Som sådant da, er det et tidløst stykke på profetisk billedspråk, ett som vil være aktuelt når man forklarer menneskets forfatning inntil mennesket ikke lenger bor i tårenes jammerdal.

  Denne unge mannen, vet du, startet på livet som den rike sønnen av en fremgangsrik, velsituert mann. Vi lærer fra Jesu beretning at han hadde absolutt alt han kunne tenke seg. Men han valgte å forlate det med henblikk på å utforske livet i den falne verden. Vel, han begynte som den velstående sønn av en godseier og endte som en tigger og ble den mest mindreverdige handa som foret grisene på en forpaktet gård. Så stort var hans fall at han avsluttet med å spise grisenes egen mat. Et slikt bilde er ikke langt fra et annet billedspråk i skriften som beskriver det falne menneske på den måten at det er lik en hund som vender tilbake til sitt eget spy (Fork.26:11; 2.Pet.2:22).

  Den fortapte sønn sluttet ikke med sin ynkverdige forfatning ved første forsøk. Lik alle som faller i synd drar det mer og mer med seg for hvert diskrete skritt. Ja, akkurat som det er syv skritt inn i helliggjørelsen med Kristus, så er det syv forsiktige skritt inn i utarmingen av åndelig ødeleggelse. Uansett hvilken synd en mann eller kvinne begår, så er det syv skritt som leder fra et liv i fred og harmoni med Gud til fullstendig fordervelse; der man selv er lagt i ruiner.

  Ikke alle raser ned til basisen av trappa inn i helvetet som den fortapte sønnen gjorde; selv om mange gjør det. Og ikke alle går rett til bunns av trappa, for hver synd. Noen stiger ett skritt ned, noen to skritt, andre tre skritt. Men uansett hvor mange skritt en person tar nedover, så avskjermer han seg mer og mer fra Guds lys. Dette kan sammenliknes med et menneske som klatrer ned sjakta til en oljekilde. Jo dypere du går, desto mer viker lyset inntil det kun er igjen et ørlite nålestikk av lys. Det har egentlig ikke noe å si hva slags synd det er, for alle synder fører til mørket. Noen synder er verre enn andre - det er sant! Noen kan forårsake at du faller ned en hel trapp med en gang, mens andre kan kanskje bare ta deg ned ett eller to trappetrinn. Enkelte synder, som mord og hor, kan forårsake at du ramler nedetter alle trappeavsatsene i ett farlig sammenstøt.

  Jeg har hørt de fleste kristne snakke om sine forskjelligartede synder. De fleste vet hva de mest nedverdigende synder er, men det interessante er at mange ikke er det aller minste uroet ved det som kunne bli benevnt som "mindre" synder. De ser på dem som om de i virkeligheten er helt uvesentlige. Jeg håper at dere på slutten av dette møtet vil forstå at de ikke er det, for alle synder følger det samme mønsteret. All synd fører et menneske nedover de samme trappetrinnene til helvete. Av og til omtales de som "DE SYV DØDSSYNDER".

  Jødenes kirke, på Yah'shuas (Jesu) tid, falt på grunn av de syv dødssyndene som Yah'shua (Jesus) pekte på da han fordømte fariseerne, de daværende jødiske herskerne. NY FARISERISME: De syv veer, anbefaler jeg deg å lese det nå. Før vi ser på de syv spesifikke trinn som ledet til fordervelsen for den fortapte sønn, så la oss se på ødeleggelsens bestanddeler i den jødiske kirken, hvis ansvar, som Yah'shua (Jesus) sa, påhvilte Kirkens lederskap - som da var fariseerne:

  • 1. De var blinde for sine egne feil (Matt.7:5)
  • 2. De stilte seg fullstendig uforstående overfor Guds virkemåte (Luk.12:56).
  • 3. De hadde ingen som helst slags SANN forståelse for verdier (Luk.13:15).
  • 4. De overvurderte menneskelig tradisjon (Matt.15:6-9, Mark.7:6).
  • 5. De demonstrerte sin skjære og rene uvitenhet om Guds krav (Matt.23:14-15,25,29).
  • 6. De likte å vise seg for andre (Matt.6:2,5,16).

  Yah'shua (Jesus) kunngjorde syv "veer" overfor fariseerne, på grunn av deres hykleri, for:

  • 1. De var formodentlig et åndelig lederskap, men i realiteten sperret de veien til Guds rike (Matt.23:15).
  • 2. De var proselytter som omvendte mennesker til en institusjon, men ikke til Gud (Matt.23:15).
  • 3. De laget logiske begrunnelser som fordunklet sannheten (Matt.23:16).
  • 4. De praktiserte lydighet mot deler av Loven som en undskyldning for ikke å adlyde resten av Loven (Matt.23:23).
  • 5. De la vekt på seremoniell renhet som en erstatning for indre rettferdighet (Matt.23:25).
  • 6. De var skinnhellige, og skinnhelligheten var deres forkledning for religion (Matt.23:27).
  • 7. De anvendte tilbedelse som før i tiden for å distrahere oppmerksomheten fra urettferdigheter i nuet (Matt.23:29-31).

  Vi vil vende tilbake til fariseerne om et minutt, for de er, som den fortapte sønn, et godt eksempel på de syv skritt til helvete, med unntak av at de ikke forandret retning og klatret ut av fallgruben.

  Dette er de syv trinn som førte den fortapte sønn til frafall:

  • 1. Egenrådighet (Luk.15:12)
  • 2. Egoisme (v.13)
  • 3. Adskillelse (v.13)
  • 4. Sanseegenskaper (v.13)
  • 5. Åndelig ødeleggelse (v.14)
  • 6. Selvfornedrelse (v.15)
  • 7. Hungersnød (v.16)

  La oss belyse hvert enkelt område for seg. Vi begynner med det første steget til fordervelsen: EGENVILJE. Det første skrittet til synd starter med en moralsk avgjørelse. Det hele settes i gang på grunn av at vi er sentrert i selvet og ikke i Kristus. Den falne del av menneskenaturen, egoet, fokuserer på dets eget behov og glemmer det større behovet i helheten. Forleden dag snakket jeg med en dame om et problem hun hadde. Hun var svært opphengt i det og tenkte selvimotsigende tanker med en Kristus-sentrert livsstil. Hun var sannelig oppfaren, og ville ikke la seg trøste så lett. Svært lite av det jeg sa syntes å nå inn -- jeg hadde ikke så særlig stor innvirkning på henne. Og da, helt uventet, måtte jeg lide meg gjennom sterke smerter på høyre side. Dette hender kanskje tre eller fire ganger for året, når jeg har hatt ekstra mye å gjøre. Følelsen er den å bli presset på yttersiden av en dampveivals og samtidig bli underlagt et enormt indre trykk. Det kan vare noen minutter, og jeg føler det som om kroppen er i ferd med å eksplodere.

  Men dette er ikke poenget. For å komme til saken så var personen jeg tok meg av sammen med meg på tidspunktet da dette hendte. Og da hun så mine lidelser, skiftet hele senteret hennes om. Istedenfor å være ytterst selvopptatt, så ble hun plutselig utadvendt og hadde medfølelse med meg. Hennes egne problemer forsvant som dugg for solen. Og etterat smerten hadde gitt seg og jeg så på henne en gang til, så så jeg en engels ansikt -- mildt, medfølende, omsorgsfullt -- helt Kristus-sentrert.

  Her ligger en hovednøkkel til personlig lykke. I og med at vi glemmer oss selv og gir omsorg til andre så er vi sentrert i Kristi lys; og vi åpner døren, slik at den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) kan strømme ned over oss. Det er da vi blir helliggjort; det er da vi begynner å stige ut av mørket og inn i lyset. Dette prinsipp om selvoppofrelse har Kristus lagt ut i skriften. Og på ett sted, i Matteus-evangeliet (Matt.25:34-46), sier Yah'shua (Jesus) at tjeneste for andre er identisk med tjeneste for Ham.

  Så den fortapte sønn begynte sitt fall da han stoppet med å vurdere familiens interesser og tok til å betrakte sine egne interesser. Men jeg ønsker at du skal legge merke til - at det andre steget han tok på fortapelsens vei, det vil si ønsket om å få sin del av arvegodset, først kom etter skrittet der han var sentrert i selvet. Jeg vil understreke det poenget. Hans første steg til synd var ikke ønsket om rikdom for sin egen del. Det første steget var å glemme Familien og konsentrere seg om sine egne saker. Det er viktig at vi skiller klart mellom disse to steg.

  Så snart som vi mister visjonen om Kristi Legeme, familiene våre, verdens nød, eller andre visjoner, så har vi forlatt vår første kjærlighet, Herren Yah'shua (Jesus). Dette er det første trinn mot apostasi. Husk, at å ganske enkelt tenke på Kristus og hva vi ville like å gjøre for Ham, i virkeligheten ikke er å tjene Han. Det er en nåværende kjensgjerning, at det å bare tenke på Ham er å være sentrert i selvet! Fordi den eneste måten vi, i egentlig forstand, kan være i Lyset på -- å vandre i Kristus -- er å kople våre tanker til handlinger. Ja, vi har kommet til den gamle tro-versus-gjerninger-læren igjen. Vi vil aldri komme vekk fra den. Jeg vil senere ta for meg de syv skritt langs helliggjørelsens sti, som - etter innledende tanker, ønsker eller planer - viser hvordan vi skal gå fremover i tjeneste; i handling.

  EGENRÅDIGHET: Hvor kommer den fra? Hva er den tilknyttet? Ifølge min erfaring, så er egenvilje trygt forankret til forbindelsesleddet i syndens kjede som kalles stolthet, og stolthet er forbundet med stahet. Egenvilje fører til stolthet, og stolthet til gjenstridighet. Og når disse opptrer forent, kommer vi til det tredje området for synd --- splittelse.

  Konsekvensene av beslutningen om at han ønsket arven sin førte til at den fortapte sønn forlot hjemmet. Han ble atskilt fra dem han elsket, eller mer nøyaktig, de som elsket ham. For når vi utøver egenvilje og blir oppslukt av selvisk oppførsel, så er vi sannelig, i tillegg, avskåret fra kjærlighet. Vi slutter med å være kjærlige, unntatt overfor oss selv. Enhver praksis av egenvilje, bortsett fra Guds vilje, leder til avskjær-else fra Gud og Hans Kristus. Det spiller ingen rollle hvor liten vår protesthandling kan være,- den øker stadig avstanden til Gud. Det er derfor jeg tidligere sa at ingen synd er "liten", fordi utøvelsen av en "ubetydelig" synd utløser andre; den er årsak til skrittene den fortapte sønn gikk, da han kom i forfall.

  I liknelsen sier ikke Jesus hvor lenge den fortapte sønn var fraværende, før han vendte hjem igjen. Jeg har på følelsen av at det ikke bare dreide seg om noen uker eller måneder, men mange, mange år. Hvor fort vi enn kan styrte nedover i synd --- noen faller skremmende hurtig, andre med sneglefart --- så kan det å komme ut av synd være en lang og strabasiøs bestigning. Hvor mye bedre var det ikke for oss om vi tidligere kunne innrømme våre synder - for da, hvis vi omvender oss, går klatreturen atskillig raskere.

  Men den fortapte sønn slentret seg nedover hele veien. Da han hadde lagt egenvilje for dagen og, i tillegg, var stolt og sta som forskansning, så begynte han å begjære rikdommen til far sin, - akkurat som Lot gjorde det på Abrahams tid. Og dere husker hvordan det gikk med Lot -- at Lot var en rettferdig mann - han vandret på Herrens stier -- at han kom inn i det patriarkalske prestedømme og ble forent med Abrahams familie i De Førstefødtes Kirke.

  Ja, han var en god mann. Men hva var det som skjedde med ham? I det momanget han ønsket rikdom for sin egen del, ble han forringet. Tenk over det! Først tok han avstand fra Abrahams rettferdighet og beskyttelse. Litt senere fjernet han seg fra Guds lov og dens vern. Så gikk han hen og bosatte seg i Sodoma. Dette resulterte i at alle de han hadde ansvar for vendte Gud ryggen og etterliknet sodomittenes væremåte, hans egen familie inkludert. Hans sønner og døtre tok sodomittere til ekte. Det endte med at han mistet alt --- konene sine og de fleste av barna. De to døtrene, han overlevde sammen med, begikk incest med ham etterat de hadde skjenket ham full, og sønnene deres ble forfedre til to raser som ble Israels, Guds Pakts folk, fiender. En beretning forteller at Lot døde alene i ørkenen. Han æret Gud Herren i sitt hjerte, men han begjærte penger! Han mistet så å si alt av den grunn. Og, hvis en slik skjebne er mulig for et menneske som elsker penger, hva tror du da er skjebnen til dem som forbryter seg mot Guds lover og forordninger med langt alvorligere overtredelser?

  Da den fortapte sønn hadde atskilt seg fra sin far (som representerer vår Himmelske Far), så firet han seg ned det neste trinnet på syndeskalaen. Han havnet i sensualitet. I det øyeblikket vi distansereross fra Den Hellige Ånds helliggjørelse, som er vår åndelige mat, begynner vi å ernære våre fysiske sanser for å kompensere vårt tap. Så, når et menneske slutter med å være åndelig, setter han i gang med å bli sanselig - "Han blir kjødelig, følelsesladet og djevelsk". Kort sagt, han blir en Guds fiende.

  De fleste mennesker glir inn i kjødelighet og sanselighet uten å ense det. De har vært frarøvet Den Hellige Ånds helliggjørende renselse såpass lenge at de ikke er i stand til å oppdage sin forferdelige tilstand. De har vitterlig blitt likeså fortrolige med sin sansing som de var med sin åndelighet, da de levde etter Guds lover.

  Følelsesbetoning førte den fortapte sønn til åndelig ødeleggelse. Teksten sier at den unge mannen "ødslet bort sitt liv på en hemningsløs måte" (Luk.15:13). Likevel om Kristus ikke sier det direkte, så står det veldig klart for meg at denne unge mannen tok fatt på alle de vel-kjente kjøttgrytene i Egypt -- utukt, drikking, altfor mye spising, gambling (kortspill), voldelig oppførsel osv. Ja, denne unge mann styrtet inn i de aller verste sanselige ettergivenheter. Uten tvil deltok han også i orgier og hedensk religion; de to ledsager hverandre alltid hånd-i-hånd.Men det var ikke alt. Hans fordervelse var enda ikke fullført. Da han hadde tilfredsstilt hver fallen lidenskap, sier skriften at det var hungersnød i landet. Eller for å oversette det til et åndelig språk; trass i at han hadde tilfredsstilt hver fysisk sans, så var han fremdeles sulten! Mennesker må ha tilførsel av mat for å leve --- vi skal ikke bare ha fysisk mat, men vi må også ernære oss åndelig. Våre ånder trenger matforsyning også! Det var en fysisk hungersnød i landet, der han hadde forlatt hjemmet,- som er en uunngåelig konsekvens av åndelig hungersnød. Han hadde vandret i en hungersnød som angikk åndelige ting og denne ble dessuten redusert til fysisk hungersnød.

  Hvis du forlater åndelige lover, så vil du motsette deg fysiske lover også. Hvis du synder mot Lyset, så vil det trekke seg tilbake ikke bare fra din åndelige kropp, men også fra din fysiske kropp, og du vil lide dobbelt. Resultatet er sykdom og nokså ofte døden.

  For et ynkelig sted! Idet han hadde tatt EN bestemmelse om å praktisere egenvilje i sitt hjertes stolthet og stahet, så hadde denne unge mannen tumlet nedover i fortvilelse og ødeleggelse. Men hans fall var ikke uavsluttet. Han hadde bare gått nedover, fem av syv skritt, til helvete. Langt verre ting ventet ham.

  Han hadde gitt etter for hver sans. Han hadde bokstavelig talt "overbelastet" sansene sine. De døde. De kunne endog ikke "fore" ham. Men likevel om han KUNNE ha føyet dem ytterligere, så hadde han ikke mer penger igjen. Akkurat som narkomane ikke har penger til å kjøpe narkotika for, så måtte han selge seg selv. Narkomane ender ofte som kriminelle eller prostituerte, fordi det er den eneste måten de kan subsidiere sin avhengighet på. Den fortapte sønn stoppet på en gård og matet griser. Dette, i seg selv, kunne kanskje ikke synes å være så dårlig - inntil du husker at han kom fra et gods, der han var sønnen av en rik og mektig godseier. Kontrasten er et billedspråk som minner oss om hans fall. Men likevel om han hadde en jobb, så tilfredsstilte det tydelivis ikke hans indre forlangende --- husk, han hadde utviklet en "smak" som tilsa en grenseløs tilfredsstillelse for kjødet. Utvilsomt var han vant til "å spise som en gris". Han var så sulten at han ville spise grisematen selv.

  Dette er det sjette trinn til helvete: SELVFORNEDRELSE. Uansett hvilken stolthet han kan ha hatt, og hvor gjenstridig han enn må ha vært, så var nå dette fordunstet. Han hadde mistet hele sitt menneskeverd! Han var selv en gris på det åndelige nivå. Og menneskeverd er noe av det mest verdifulle vi har. Han var villig til å gjøre hva som helst bare for å leve. Når en mann er sulten, forsvinner all hans anstand. Det finnes ingen plass for stolthet. Men, hvilken måte å slakte stoltheten på! Må et menneske bli totalvrak for å oppnå ydmykhet? Akk; det er den eneste måten å lære det på, for mange mennesker, og selv da er det noen som er så gjenstridige at de heller vil dø enn å vedgå at de gjorde feil. Og det er mange tåpelige mennesker som dør uten å bli klar over sin tåpelighet.

  Stae, stae menneske! Den fortapte sønn spiste grisemat. Kong Nebukadnesar spiste gras. Noen mennesker, ser det ut som, har så mye stolthet og så mye gjenstridighet i seg at ingen mengde av ydmykhet får dem til å omvende seg . Det virker som om de heller vil være ynkelige enn å omvende seg og finne glede og fred! Og underlig nok som det enn kan lyde, så er det mange mennesker som trives med en eller annen slags pervers levemåte, likevel om de lider, for de tenker at de vil få medynk fra andre. Og de blomstrer når andre synes synd på dem. Men det finnes ingen medynk for slike mennesker --- alt de får er forakt.

  Det syvende trinn som leder til helvete er hungersnød komplett - fysisk og åndelig. Jeg hadde nylig en visjon om helvete, der jeg så sjeler som konstant spiste bermen av materien: Det var grusomt! Men åndene som gjorde dette var totalt uvitende om sin makabre tilstand. Det var deres verden - den eneste de kjente.

  For et forferdelig perspektiv det ville være for mennesket hvis det var slutten på historien. Men Gud vår Far, vår kjærlige, Himmelske Far, har sørget for en utvei for de som er fortapt, likegyldig hvilken grad av forringelse som enn måtte forekomme. Og denne utveien lærte Jesus oss i liknelsen om den fortapte sønn. Fra fortvilelsen, la oss nå gå i gang med håpet. La oss se på de syv skritt til frelse som er:

 • 1. Forståelse (v.17)
 • 2. Besluttsomhet (v.18)
 • 3. Omvendelse (v.19)
 • 4. Tilbakekomst (v.20)
 • 5. Forsoning (v.20)
 • 6. Å skifte til nye klær (v.22)
 • 7. Glede (v.23-24)

  På første trinn til frelse må vi innse at vi er i trelldom under synd. Og den forståelsen foregår normalt når vi får evangelie-budskapet bekreftende fremstilt, enten gjennom skriften eller ved inspirert læring og forkynning. Den eneste måten å skjønne at vi har gjort noe galt på, er å bli vist Loven, fra Gud. Guds rettferdighet treffer tiltak mot oss med den kontrasten vi trenger å få - for å forstå oss på at vi er i synd. Likevel om vi kjente til loven før vi syndet, så trenger vi dog - på nytt - å få presentert den for oss, fordi det er et evig sannhetsprinsipp at idet du vender deg bort fra lyset, blir du ikke i stand til å se klart. Ettersom Lyset en gang tjente som vår bakgrunn til å bedømme rett og galt, så er - på grunn av synd - vår eneste bakgrunn (eller samvittighet) verden, som er en ubrukelig bakgrunn. Derfor må Guds ord bli forkynt til oss - igjen og igjen.

  Ett av de vakreste eksempler på denne virkemåte finnes i en tale gitt av en pastor Benjamin som levde for mange år siden. Etter å ha forkynt frelsens budskap til menigheten, var deres reaksjon oppsiktsvekkende.

  "Da han hadde avsluttet talen, så han på de tilstedeværende og var vitne til at de hadde falt på knærne, fordi frykten for Herren hadde kommet over dem. Og de hadde gransket seg selv i sin egen kjødelige tilstand, ja endog i mindre detalj enn støvet på jorda".

  De hadde tatt det første frelsestrinnet --- de hadde kommet til en forståelse om deres egne falne stand. Lyset, forkynt av Benjamin gjennom Den Hellige Ånds kraft, hadde gjennomtrengt deres hjerter, akkurat da, og de så med en gang utarmingen i deres ånder. De var ødelagt. De så hvor stor avgrunnen mellom dem og Gud virkelig var, og deres umiddelbare reaksjon var å kaste seg ned med ansiktet mot bakken. Hvor mange stolte,gjenstridige og arrogante borgere fra den rike og velstående vestlige verden ville falle ned på sine ansikter og bekjenne syndene sine?

  Jeg har aldri sett det - til denne dag! Helt sikkert ikke offentlig, iallfall. Åh, jeg er sikker på at enkelte ville gjøre det på forespørsel, men hvor mange av disse ville heller gjøre det ut av ekte sønderknuselse enn å lage et show om seg selv? Men dette prinsipp er livsnødvendig. Hvis du ønsker å vite hvorfor folk fortsetter med å gjøre de samme syndene om og om igjen, til tross for tallrike akter av anger, er det fordi deres stolthet avverger dem fra å være fullstendig sønderknust. De vil gå ned på sine knær, kanskje, og gjøre en delvis omvending fra synd, men de vil ikke helt forsake den. De vil ikke falle på sine ansikter. Jeg forteller dere i Jesu

  Kristi navn at hvis disse menneskene virkelig angret på syndene sine, så ville Herrens Ånd senke dem ned i sann omvendelse, og de ville aldri repetere gamle synder igjen. Men stolthet og stahet forhindrer dem i å gjøre dette.

  Den fortapte sønn kom til klarhet --- han så sin grufulle tilstand. Han husket hva han hadde, før han lot hovmod og grådighet ta styringen over sitt liv og lede ham bort fra hjemmet. Det var nok for ham! Han bestemte seg for å vende tilbake. Og jeg forteller dere at når englene ser en synder ta denne avgjørelse, begynner Himmelen å glede seg! Dette er vendepunktet! Å forstå at man har syndet, er det første trinnet til frelse.

  BESLUTTSOMHET er det andre. Den fortapte sønn tok et valg. Han sa til seg selv: "Jeg vil gå hjem". Han sa ikke: "Kanskje jeg skal gå hjem!" Han spurte ikke seg selv: "Burde jeg gå hjem?" Det var ingen debatt. Han gjorde en likefram beslutning: "JEG VIL GÅ HJEM", sa han. Og det gjorde han også.

  Vennligst merk deg det! Det er meget, meget viktig. Den fortapte sønn skjønte, og han handlet. Han gjorde virkelig mer enn det mange mennesker i denne Kirken gjør. Han forsto, og han tok en avgjørelse. Han tvilte ikke. denne Kirken gjør. Han forsto, og han tok en avgjørelse. Han tvilte ikke. Og fordi han gjorde det, så var hans anger - selv om den kun var på dette lave (enskjønt viktige) trinn på frelsesveien - mer pålitelig enn mye av "angeren" jeg har sett blant dette folk. Ubesluttsomhet, noe den fortapte sønn ikke hadde, er en forbannelse. Det er faktisk en av sykdommene i vesten, fordi vesten har igjen så lite moralsk ryggrad. Men la oss ikke dvele mer ved dette.

  Det tredje skritt til frelse er OMVENDELSE. Mange mennesker tror at de kan hoppe rett inn i omvendelsen. Det stemmer ikke. Omvendelse kan bare følge etter oppvåkning og besluttsomhet. Vi må først vite hva som er galt med oss og så ta en moralsk avgjørelse. Kort sagt, vi må lage en PAKT. Vi må love Gud og oss selv at vi ikke vil vende tilbake til synden. Vi må ta et hurtig oppgjør og (om nødvendig) brudd med fortiden, enda om det er smertefullt. Vi må, med andre ord, være ensporet. Å, som jeg ønsker at det var mer rikelig av den kvaliteten i vår vestre verden. Det later til at de onde er nokså flinke til å være ensidige, men ikke de rettferdige. I skriften står det:"En tvetydig (tosidig) mann er ustø på alle sine veier". Slik en mann kan aldri ha fremgang i noe, og hvis han ikke kan ta en beslutning om å vende bort fra sine dårlige veier, vil han aldri bli i stand til å omvende seg. Han vil stadig vekk være frustrert.

  Jeg har ofte støtt på dette problemet i mitt presteembete. Det er her læren om lydighet er livsviktig. En tvetydig person må bli vant til å være lydig. For det første så må han lære å lage beslutninger og holde fast på dem. Dernest må han lære å være sann og trofast, og etablere gode vaner og selvdisiplin, selv om det til å begynne med er ham pålagt utenfra. Denne opplæringsfasen er svært mekanisk og vil, på egen hånd, slukke essensen av Den Hellige Ånd som er innvendig. Altfor mange folk har søkt idealet om "uavhengighet", uten først å ha utviklet moralsk vilje og har høstet kaos. Ett trinn må klatres om gangen. Det andre, ser det ut til, er en større hindring.

  Som den fortapte sønn kom Benjamins menighet til en moralsk avgjørelse. Da de hadde forstått grufullheten i sin åndelige tilstand, utbrøt de: "O, ha barmhjertighet med oss, og anvend Kristi forsonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli renset, for vi tror på Jesus Kristus, Guds Sønn som skapte himmel, jord og alle ting."

  Den fortapte sønn sa likeså:

  "Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far". (Luk. 15:18-20a, 21)

  Legg merke til ingrediensene i hans omvendelse:

  1) BEKJENNELSE av synd.
  2) Å YDMYKE SEG SELV ved å si at siden han hadde gjort opprør var han ikke lenger verdig til å få tilbake noen av velsignelsene han tidligere hadde hatt.
  3) EN BØNN om å få bli en av de laveste tjenerne i riket, og til slutt:
  4) HAN GJORDE DET!

  Det var ikke bare ord. Hans omvendelse var ren nok til at han ville ha blitt lykkelig som den ydmykeste tjener. Når vi, i tur og orden, oppriktig omvender oss, burde vi ikke gå til Faderen med forventninger om å motta det vi hadde, før vi syndet. Vi burde være tilfreds med det mest mindreverdige kall i Guds rike. En eller annen som går til Gud og forventer noe har ikke virkelig omvendt seg. Omvendelse, lik kjærlighet, er betingelsesløs. Vi må gå tomme og være forberedt på å forbli tomme, hvis det er Guds vilje.

  Men, hvor mange folk ønsker, i realiteten, å gjøre Guds vilje? Er ikke det sant at vi går til Gud og forventer at han skal gjøre ditt og datt for oss? Dette er ikke omvendelsens måte å forhandle på; for vi kommer som diktatorer til Gud, og sier: Jeg vil forsake disse syndene HVIS du vilgjøre dette for meg. Nei, det er dødfødt! Dette er ikke omvendelse, og det kan ikke være noen tilgivelse for en slik gjenstridig, sta og opprørsk innstilling.

  Jeg elsker den fortapte sønn, trass i hans forferdelige oppførsel. Og jeg elsker ham, fordi jeg forstår at Jesus fant på å gjøre ham til modell for mennesket --- ikke et syndens eksempel, men et forbilde for omvendelse.

  Omvendelse er, for øvrig, ikke det siste eller syvende trinn, men det tredje! Det er ennå fire skritt mer å gå. Det fjerde er TILBAKEKOMST. Han gikk hjem! Vi vender tilbake til Kristi pakt, og deretter vender vi hjem til broderskapet i Kristus - til tjeneste i Kirken. Men selv dette er ikke slutten. Da den fortapte sønn kom tilbake til sin fars hus, var det massevis av brutte familieforbindelser, som han, uten tvil, trengte å sette i stand igjen. Det brutte forholdet til hans eldre bror renner oss i tankene, selv om den eldre broren selvfølgelig var personlig ansvarlig for sine egne, negative holdninger. Og således vi, som får de som har forlatt oss tilbake til Kirken; vi må lære leksene til den eldre broren. De som gjør urett så vel som de som går på syndens ville veier må omvende seg; for det er svært sjelden at de som er blitt forulempet oppfører seg på en Kristus-liknende måte.

  Tilbakekomst er det fjerde trinnet, men det er fremdeles tre til. Det neste, og kanskje en av de vanskeligste er - praktisk talt - FORSONINGEN, som er utbedringen av skadde forbindelser ikke bare med de kristne følgesvennene våre ( og en eller annen vi kanskje kan ha misforstått), men med Gud selv. Apostelen Paulus beskriver forsoningens frukter i dette vakre utdrag av romerbrevet:

  "Da vi altså er rettferdige (forlikt, ifølge en annen oversettelse) ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss" (Rom.5:1-5).

  Når vi har forliket oss med Gud og våre medmennesker, gjennom omvendelse og en riktig vandring, får vi disse åtte juvelene:

  1) Fred (v.1)
  2) Adgang til nåden (v.2)
  3) Glede i håpet (v.2)
  4) Glede i lidelse (v.3)
  5) Utholdenhet (v.4)
  6) Moralsk styrke (v.4)
  7) Håp (v.5)
  8) Kjærlighet (v.5)

  Jeg liker å se på disse åtte juvelene som diamantene i vår giftering med Kristus. Hvis du ser nærmere på liknelsen om den fortapte sønn, vil du i prosessen for frelse og helbredelse se nøyaktig de samme skritt som i ekteskapets prosedyre. Men dette er noe jeg vil gjøre rede for ved en senere anledning.

  Forsoning er det femte trinnet. Men, det er ikke det siste. Det er fremdeles to til. Det neste er NYTT KLESSKIFT og i denne delen av Jesu liknelse er et stort mysterium skjult. Da den fortapte sønn kom hjem, sa hans far til tjenerne: "Skynd dere! Hent den beste kappen og legg den omkring ham. Sett en ring på fingeren og sandaler på føttene". (v.22)

  Ringen på fingeren har vi allerede forstått, for dette er ringen for forlik, eller tilbakekomst til Kristi familie gjennom billedlig ekteskap med Kristus. Men hva er kappen? Hva representerer den? Svaret finnes i Johannes' åpenbaring:

  "En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre", svarte jeg, "det vet du". Da sa han til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne". (Joh.åp.7:13-17)

  Den hvite kappen er et symbol på kjærligheten, makten, helligheten, prestedømmet og rettferdigheten i Kristus. Å bli kledd i en hvit kappe betyr å bli ført inn i Guds nærvær.

  Og til slutt kommer vi til det syvende trinn, og det er glede. Da Benjamins menighet hadde sett grufullheten i sin adskillelse, og etterat de inntrengende hadde bønnfalt Herren om å bli tilgitt og dekket av den sonende Kristi kraft,

  "--- de ble fylt med glede, for de hadde fått tilgivelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten, på grunn av den sterke tro de hadde på Kristus ifølge de ord Benjamin hadde talt til dem".

  Når et menneske er renset for synd, gjennom Den Hellige Ånd, og mottar de åttefoldige velsignelsene ved forsoningen, så gleder han seg helt naturlig og spontant! Hjertet bobler over med takknemlighet, og sjelen er fylt av Guds kjærlighet. Han er helbredet og gjeninnsatt i Faderens nærhet og har fått tilgivelse for sine synder.

  Dette er de syv skritt til frelse, eller restaureringen tilbake til Guds nærvær, som ble tatt av den fortapte sønn. Atskillig mer kunne bli lagt ut om emnet, for de samme trinn er anvendbare i svært mange evangelie-områder og på helt forskjellige nivå.

  Vi trenger ikke å leve løssloppent med hensikt slik at vi kan finne oss selv igjen, i helvetes ørken. Vi må ikke bli drankere, horkarler, utuktige eller storetere for å gå den samme veien som den fortapte sønn. La meg gi deg et eksempel på hva jeg mener.

  En gang kjente jeg en mann i England som elsket å spille darts (engelsk kastepil-spill). Ettersom du sannsynligvis har kjennskap til darts er det et spill som vanligvis spilles i kroer, og kroer er steder hvor massevis av drikking og røking foregår. Han var en god darts-spiller og hadde vunnet mange konkurranser - det var alle trofe'ene han hadde vunnet et bevis på. Så fikk han opplæring i evangeliet og kom til tro. Han møtte frem i Kirken og begynte å involvere seg i Kirkens liv. Dette brakte forandringer, og han begynte å vokse i Kristus. Men han savnet sin darts ---. Problemet var at alle turneringene foregikk på søndager, når vi møttes i Kirken.

  Fallet kom da han inngikk kompromiss med de hellige, slik at han kunne være med på en turnering. Han spilte, og jeg tror at han vant. De tidligere vanene fristet ham, og han begynte å lengte etter sitt gamle kromiljø. Og selvsagt øvet hans tidligere venner press på ham. De smigret ham og gjorde det slik at han måtte gå på akkord med sitt vidnesbyrd om Kristus.

  Det første skrittet nedover til helvete kom da han tok avgjørelsen om å sette en darts-turnering foran Gud. Ved en moralsk viljesakt, feiet han Gud vekk til fordel for verden. Fra da av begynte egoet å erklære at han var uskyldig, ved å si noe slikt som:"Hvorfor skulle ikke jeg spille darts? Det gjør da ingen skade?" Da, og slik er det alltid, begynte undskyldningene å florere: "Jeg kan sikkert vitne for mennesker i puben. Det er bedre enn å sitte i kirken!" Han begynte å fortelle Gud hva som var best for ham, istedenfor å ta Guds bud for god fisk. Han var fullstendig sentrert i selvet. Fra da av begrenset han Guds forbindelser til ham (selvet), istedenfor hans forbindelser til Gud.

  Vel, dere kan alle tenke dere hva det neste trinnet ble. Han stoppet med å møte fram i kirken. Det var den fortapte handlingen i atskillelsen - av å forlate sitt åndelige "hjem". Om ikke lenge drakk og røkte han igjen og henga seg til krolivets slibrige prat. Ettersom han hadde mistet sin åndelige mat, begynte han å sluke i seg den "åndelige" maten i verden. Snart glemte han hva Ånden hadde lært ham. Han ble engasjert i en ny kvinne, familien hans løste seg opp, han mistet arbeidet, og det endte med at han fikk noe mindreverdig arbeid å gjøre. På dette tidspunkt hadde han ikke lenger råd til å rive i store ølomganger for sine kamerater på verts-vertshuset; virkeligheten var den at han måtte flytte fra huset og gå til anskaffelse av en nokså liten leilighet - ett eller annet sted.

  Jeg vet ikke hva som skjedde med ham til slutt. Han kom aldri tilbake til Kirken som jeg da tilhørte; og jeg tviler meget sterkt på om han noen gang ble en kristen igjen. Du forstår, han tok de syv skritt nedover til helvete. Og alt begynte med et darts-spill!

  Hva kan ditt første skritt til helvete være? Kan det være røking? Å gå på fest? Rockemusikk? Liker du sladder? Det kunne være et hvilket som helst slags antall av ting --- små, uvesentlige synder som "fremadskridende" drar deg ned til helvete. Så tenk aldri, noensinne, at en del synder er så små at de ikke er umaken verdt å bry seg med. Og det som kan se ut til å være noe småtteri er uendelig stort i fylden av Jesu Kristi evangelie, fordi Herren har tar de trofaste opp så høyt.

  Lucifer startet sin nedstigning på grunn av sjalusi. Han var sjalu på Kristus. Han ønsket ære og herlighet for sin egen del. Kong David begynte sin reise til helvete, fordi han begjærte en annen manns kone. Jeg kunne sette opp en liste, så lang som hele Norge, der jeg oppgir alle de små bagatellene som førte til menneskers fall.

  Alt i Jesu Kristi evangelium er nøye sammensatt. Du kan ikke si at du er uenig i Bibelens lære om forvalterskap, kyskhet, vår innstilling til abort, vår fornektelse av utviklingslæren, eller noe annet av grunnlæren, og forvente at du holder kursen. Du kunne akkurat likeså godt si at du ikke liker nyrer og avvise dem, for kroppen vil fremdeles dø. Det finnes ingen kropp uten nyrer. Likeledes er det med de kristne. De som kommer til Kristus og studerer Bibelen ivrig skulle kjenne til hva skriftene lærer om frelse. De burde vite at hvis de undergraver troen på en av dogmene, så undergraver de troen på alt ellers, fordi læren er som organene i kroppen. Vi kunne svekke læren, selvfølgelig, og ennå overleve, men da ville Kroppen, eller Kirken, bli mer kraftløs også. Jeg kunne få tatt ut en av lungene mine og overleve, men jeg ville ikke bli i stand til å klare så mye trening som før.

  På Herrens dag skal alle ting bli åpenbaret for hele menneskeslekten; men for kristne er Herrens dag, hver dag. Rettferdighet og barmhjertighet arbeider alltid på oss.

  Laget: 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling