New Covenant Assemblies of Yahweh, Nuwe Verbond Gemeente van Yahweh - Logo Copyright © 1987-2017 NCAY - All Rights Reserved
Return to Main Page

HULPBRONNE

Algemeen

Vrywaring

Inleiding

Simfonie van Waarheid

Plan van Verlossing

Algemene inligting

In 'n neutedop

Weeshuise

CD-Rom

Kopiereg

Skenkings

Kalender

Kontak

Gemeentes

Publikasies  1
  Die Weg van Yahweh
  Reddende Verlossingsplan

  1. Wat word bedoel met "Reddende Verlossing"?

  "Reddende Verlossing" is vryspraak van die straf, besmetting en die houvas wat sonde op jou het.

   "Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade..... ,23 Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat Elohim (God) gee, is die ewige lewe In Yah'shua die Messias (Jesus Christus)" (Rom.6:14); en

   Maar toe het die goedheid van Elohim (God) ons Verlosser en sy ahavah (liefde) vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Ruach haQodesh (Heilige Gees) wat nuwe hayim (lewe) gee. Elohim (God) het die Ruach haQodesh (Heilige Gees) oorvloedig op ons uitgestort deur Yah'shua ons Messias (Jesus Christus) ons Verlosser" (Titus 3:4-6)

  Hierdie "Reddende Verlossing" het ewigheidswaarde en is baie belangriker as om gered te word uit brande, diep waters, siektes of eensaamheid.

  2. Wat is sonde?

  Sonde is enige gedagte, woord of daad wat Yahweh (die Here) se Torah (wette) oortree, of jou weerhou om dit ten volle na te kom.

   "Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van Elohim (God) nie" (Rom.3:23);

   "Elohim (God) weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade. Onderwerp julle dan aan Elohim (God). Staan die duiwel teŽ en hy sal van julle af wegvlug" (Jak.4:6b-7); en

   "Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van Elohim (God). Sonde is immers die oortreding van die wet van Elohim (God)" (1 Joh.3:4).

  In samevatting, Yah'shua (Jesus) en Sy apostels het sonde voorgestel as enigiets wat nie onselfsugtige liefde vir Yahweh (die Here) en andere reflekteer nie.

   "Die vraag oor die grootste gebod. Toe die FariseŽrs hoor dat Yah'shua (Jesus) die SadduseŽrs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek. 'Meneer,' vra hy, 'wat is die grootste gebod in die Torah (wet)?' Yah'shua (Jesus) antwoord hom: 'Jy moet Yahweh jou Elohim (die Here jou God) liefhÍ met jou hele lev (hart) en met jou hele siel' en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is: 'Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself.' In hierdie twee gebooie is die hele Torah (wet) en die nevi'im (profete) saamgevat'" (Mat.22:34-40).

  3. Wat het Elohim (God) gedoen om Reddende Verlossing te Voorsien?

  Vader Yahweh ons heilige Elohim (God) het 'n lid van die menseras geword in die Persoon Yah'shua (Jesus). Hy het sondeloos ons plaasvervanger geword om aan Yahweh (die Here) se vereistes te voldoen.

   "Yah'shua (Christus) was sonder sonde, maar Elohim (God) het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Yah'shua ons Messias (Jesus Christus), deur Elohim (God) vrygespreek kan wees" (2 Kor.5:21)

  Hy't swaarkry verduur en gesterf aan die kruis en in ons plek die straf gedra van ons sonde.

   "So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense" (Mat.20:28);

   "Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, ůns wat in Elohim (God) glo wat vir Yah'shua (Jesus), Yahweh (ons Here), uit die dood opgewek het. Hy is vanweŽ ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word" (Rom.4:23-25); en

   "Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Yah'shua die Messias (Christus) het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte" (1 Kor.15:3-4).

  Hy het egter die dood en Satan oorwin, deurdat Hy uit die graf opgestaan het.

   "Maar Elohim (God) het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou" (Hand.2:24); en

   "Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood diť een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry" (Heb.2:14-15)

  Met ander woorde:- Yah'shua die Messias (Jesus Christus) het verantwoordelikheid aanvaar en die volle prys betaal vir die gevolge van sonde.

  4. Vir wiť het Yah'shua die Messias (Jesus Christus) gesterf?

  Yah'shua (Jesus) het vir die hele mensdom gesterf;

   "Elohim (God) het die wÍreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat diť wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hÍ" (Joh.3:16 ); en

   "Die liefde van die Yah'shua die Messias (Christus) dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En Hy het vir almal gesterwe sodat diť wat wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is" (2 Cor.5:14-15)

  Almal het die oorspronklike doel, om Abba Vader Yahweh te 'ken', gemis;

   "En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigeste ware Elohim (God), en Yah'shua die Messias (Jesus Christus), wat deur U gestuur is" (Joh.17:3)

  Hom te 'verheerlik' en

   "Of julle eet of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van Elohim (God)" (1 Kor.10:31)

  Hom vir ewig te 'geniet';

   "Daarom is hulle voor die troon van Elohim (God) en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly" (Openbaring 7:15-17); en

   "Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van Elohim (God) af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sÍ: 'Kyk die woonplek van Elohim (God) is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees en Elohim (God) self sal by hulle wees as hulle God'" (Openbaring 21:1-4)

  Die Messias (Christus) sterf vir almal, want almal was in sonde ontvang en gebore;

   "Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het" (Psalm 51:7 [Eng :5]);

  Ongehoorsaam deur my eie verkeerde keuses;

   "Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van Elohim (God) nie..." (Rom. 3:23)

  Geestelik dood;

   "Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes... Deur Sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Yah'shua die Messias (Jesus Christus) lewend gemaak. Uit genade is julle gered" (Ephes.2:1,5).

  Onbevoeg om Vader Yahweh te verbly en

   "Diť wat hulle deur hulle sondig natuur laat beheers, kan nie die wil van Elohim (God) doen nie" (Rom.8:8);

  Is onder Sy straf.

   "Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van Elohim (God) bly op hom" (Joh.3:36); en

   "Die sonde en die Straf: Elohim (God) openbaar vanuit die hemel Sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk" (Rom.1:18).

  5. Wat is Bekering?

  Bekering is 'n term wat deur Johannes die Doper, Yah'shua (Jesus), Paulus en Petrus gebruik is:-

   "In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesÍ: 'Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom'" (Mat.3:1-2);

   "Van toe af het Yah'shua (Jesus) begin preek en gesÍ: 'Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom'" (Mat.4:17);

   "Toe antwoord Petrus hulle: 'Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Yah'shua die Messias (Jesus Christus) en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang'" (Hand.2:38); en

   "Ek (Paulus) het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot Elohim (God) te bekeer en in Yah'shua die Messias (ons Here Jesus) te glo" (Hand.20:21).

  Bekering is 'n gesindheidsverandering oor jouself, jou sonde en Elohim (God). 'n Mens se hele persoonlikheid is betrokke - jou denke, jou emosies en jou wil. In wissellende gemoedstoestande, vergesel dit altyd ware (emunah) geloof. Ten tye van gebrokenheid oor sonde is dit ook betrokke; wat 'n bewys is dat ware bekering plaasgevind het.

   "Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos Elohim (God) dit wou hÍ. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie" (2 Kor.7:9-10).

  Ware bekering lei altyd tot vrywillige gehoorsaamheid om Yahweh (die Here) se Torah (wette) na te kom.

   "As julle My ahavah (liefhet), sal julle my opdragte uitvoer" (Joh.14:15);

   "As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my ahavah (liefde) bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy ahavah (liefde) bly" (Joh.15;10);

   "Wie dan ook die geringste van een van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die Torah (wet) gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel" (Mat.5:19); en

   "As ons die gebooie van Elohim (God) gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sÍ: 'Ek ken Hom,' maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die emet (waarheid) is nie in hom nie. Wie sy davar (woord) egter gehoorsaam - in hom het die ahavah (liefde) van Elohim (God) egter sy doel bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is" (1 Joh.2:3-5).

  Ware bekering is ook 'n vrug van ware emunah (geloof) en redding/verlossing.

  6. Wie sal gered / verlos word?

  Reddende Verlossing word aangebied aan ALMAL, en is 'n vry gawe aan elkeen wat glo in Yah'shua die Messias (Jesus Christus).

   "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee" (Mat.11:28);

   "Maar aan almal wat Hom aangeneem het, diť wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van Elohim (God) te word" (Joh.1:12);

   "...sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hÍ. Elohim (God) het die wÍreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat diť wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hÍ. Elohim (God) het nie sy Seun na die wÍreld toe gestur om die wÍreld te veroordeel nie, maar sodat die wÍreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van Elohim (God) glo nie" (Joh.3:15-18);

   "Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die straf van God bly op hom" (Joh.3:36);

   "Dit is die wil van my Vader; dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hÍ; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan" (Joh.6:40);

   "Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe" (Joh.6:47);

   "Toe sÍ Yah'shua (Jesus) vir haar: 'Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?" (Joh.11:25-26);

   "Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Yahshua die Messias (Jesus die Christus) is, die Seun van Elohim (God), en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hÍ" (Joh.20:31);

   "Hulle antwoord hom: 'Glo in Yah'shua die Messias (die Here Jesus), en jy sal gered word, jy en jou huisgesin'" (Hand.16:31); en

   "As jy met jou mond bely dat Yah'shua (Jesus) Yahweh (die Here) is, en met jou lev (hart) glo dat Elohim (God) Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die lev (hart) glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered" (Rom.10:9-10).

  Yah'shua (Jesus) het gesÍ: "... Hom wat na My toe kom, sal Ek nooit verwerp nie."

   "Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie" (Johannes 6:37).

  7. Hoe ontvang ons Reddende Verlossing?

  Niť deur vurige betrokkenheid of goeie werke nie.... alleenlik deur emunah (geloof);

   "Julle is inderdaad uit genade gered, deur emunah (geloof). Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van Elohim (God). Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, Elohim (God) het ons gemaak wat ons nou is: in Yah'shua die Messias (Christus Jesus) het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het" (Efes.2:8-10).

  Niť fyn waarneming van godsdienstige rituele nie;

   "Julle GalasiŽrs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benewel? Yah'shua die Messias (Jesus Christus) is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle Hom as't ware aan die kruis kon sien hang! Net een ding wil ek van julle weet: Het julle die Ruach haQodesh (Heilige Gees) ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? julle het met die Ruach (Gees) begin; wil julle nou in eie krag eindig? Was al die swaarkry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie? Hy wat julle met die Ruach haQodesh (Heilige Gees) toerus en kragtig onder julle werk, doen Hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? So was dit ook met Abraham: 'Hy het in Elohim (God) geglo, en Elohim (God) het hom vrygespreek.' Julle sien dus dat diť wat glo, kinders van Abraham is. Die Davar (Skrif) het vooruit geweet dat Elohim (God) ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Davar (Skrif) al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: 'In jou sal al die nasies geseŽn word.' Dit is dus diť wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseŽn word" (Gal.3:1-9);

  Het glad nie 'n aandeel om reddende verlossing te verdien nie. Reddende Verlossing is nie te vind in ons ywerige pogings vir Vader Yahweh nie, dis slegs in volle vertroue wat Yah'shua (Jesus) vir ons gedoen het. Vader Yahweh verlang net van ons om met ware emunah (geloof), Hom aan te roep om ons te red / verlos.

   "... want elkeen wat die Naam van Yahweh (die Here) aanroep, sal gered word" (Rom. 10:13).

  Slegs op hierdie grondslag skenk Hy Reddende Verlossing. Al die ander bewyse van Reddende Verlossing volg daarna.

  8. Wat is Verlossingsgeloof?

  Verlossingsgeloof is 'n persoonlike vertroue in die Meester Yah'shua (Jesus). Om waarlik te glo dat Yahweh, op die basis van die Messias (Christus) se plaasvervangende dood en opstanding, almal aanvaar en vergewe wat op Hom vertrou en slegs hul hoop vir Redding / Verlossing op Hom plaas.

   "Maar nou het die vryspraak deur Elohim (God) waarvan die torah (Wet) en die Nevi'im (Profete) getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die Torah (Wet) te onderhou nie, maar deur in Yah'shua die Messias (Jesus Christus) te glo. Elohim (God) gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van Elohim (God) nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweŽ die verlossing deur in Yah'shua die Messias (Jesus Christus). Hom het Elohim (God) gegee om as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir diť wat glo. Hierdeur het Elohim (God) getoon wat sy vryspraak behels : Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Yah'shua (Jesus) glo" (Rom.3:21-26);

   "Wat moet ons nou sÍ was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem. Maar nie by Elohim (God) nie! Wat sÍ die Davar (Skrif)? 'Abraham het in Elohim (God) geglo, en Elohim (God) het hom vrygespreek.' 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op Torah (wetsonderhouding) staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sÍ ook Dawid dat diť mens geseŽnd is wat deur Elohim (God) vrygespreek word buite Torah (wetsonderhouding) om: 'GeseŽnd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. GeseŽnd is die mens vir wie Yahweh (die Here) die sonde nie toereken nie.' Het hierdie uitspraak oor wie geseŽnd is, net betrekking op die besnedenes of ook op die onbesnedenes? Ons sÍ weer: 'Deurdat Abraham geglo het, het Elohim (God) hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seŽl wat bewys dat Elohim (God) hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van diť besnedenis wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Wat belowe is, word deur die geloof verkry. Dit is trouens nie omdat Abraham die Torah (wet) van Moses onderhou het dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is dat hy die wÍreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. As mense deur Torah (wetsonderhouding) deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die Torah (wet) bring juis die straf van Elohim (God), want waar daar nie 'n Torah (wet) is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof, en dus uit genade, tot Abraham gekom sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net diť wat die Torah (Wet) ontvang het nie, maar ook diť wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan: 'Ek het jou die vader van baie nasies gemaak.' Dit is wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: 'So sal jou nageslag wees.' Al was hy sowat honderd jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hÍ, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van Elohim (God) nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan Elohim (God) die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat Elohim (God) mag het om te doen wat Hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het Elohim (God) hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, ůns wat in Elohim (God) glo wat vir Yah'shua (Jesus), ons Yahweh (Here), uit die dood opgewek het. Hy is vanweŽ ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word" (Rom. 4:1-25);

   "Die vrug van die vryspraak. Elohim (God) het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en Elohim (God) deur Yah'shua ons Messias (Here Jesus Christus). Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hÍ aan die heerlikheid van Elohim (God)" (Rom. 5:1-2); en

   "Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van Elohim (God). Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, Elohim (God) het ons gemaak wat ons nou is: in Yah'shua die Messias (Jesus Christus) het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het" (Ephes.2:8-10).

  Dit is net wat ons glo wat tel, nie ons werke nie. Indien dit wat ons glo die waarheid is, sal korrekte werke volg. Goeie werke is die vrug en bewyse daarvan;

   "Nee, Elohim (God) het ons gemaak wat ons nou is: in Yah'shua die Messias (Jesus Christus) het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het" (Ephes.2:10); en

   "Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is; Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van Elohim (God) het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van Elohim (God) is, doen nie meer sonde nie, omdat die Ruach (Gees) van Elohim (God) in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit Elohim (God) gebore is. Hiťraan is dit duidelik wie kinders van Elohim (God) en wie kinders van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan Elohim (God) nie" (1 Joh. 3:7-10),

  nie die grondslag of oorsaak nie.

  9. Wat is ware gehoorsaamheid?

  Gehoorsaamheid is die reaksie van 'n geredde verlosde siel en word gemotiveer deur ahavah (liefde) vir Vader Yahweh (die Here) en mense wat die oorsaak is dat hy/sy die Torah (wette/gebooie) gehoorsaam. Ware emunah (geloof) is nooit passief nie maar gaan hand-aan-hand met gehoorsaamheid. Emunah (geloof) in Yah'shua (Jesus) en gehoorsaamheid aan die Torah (gebooie/wette) van Vader Yahweh (die Here) is tweeling bewyse van die geredde verlostes in die Gemeente van die 'Eindtyd Oorblyfsel'.

   "Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van Elohim (God) nakom en aan die getuienis vashou wat Yas'hua (Jesus) gelewer het" (Openbaring 12:17);

   "Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van Elohim (God) nakom en in Yah'shua (Jesus) bly glo" (Openbaring 14:12); en

   "GeseŽnd is diť wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hÍ op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan" (Openbaring 22:14).

  10. Watter Torah (Wette/Gebooie) moet ons gehoorsaam?

  ALMAL ... Yah'shua (Jesus) het gewaarsku teen 'n 'pick 'n choose' houding /of slegs sekere mitzvot (gebooie) uit te lig en te gehoorsaam; Hy't ook gesÍ dat sekere mitzvot (gebooie) onbelangrik mag blyk, maar wel belangrik is en diesulkes wat hierdie mitzvot (gebooie) ignoreer, dure gevolge gaan dra.

   "Die vervulling van die Torah (wet). Moenie dink Ek het gekom om die torah (wet) of die nevi'im (profete) ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die Torah (wet) sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie mitzvot (gebooie) ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die Torah (wet) gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sÍ vir julle: As julle getrouheid aan die Torah (wet) nie meer inhou as diť van die skrifgeleerdes en die FariseŽrs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie" (Mat.5:17-20)

  Omdat daar honderde mitzvot (gebooie) aan ons gegee is as maatstawwe van ons redding/verlossing; is hulle op drie groeiende vlakke aan ons gegee om te verstaan en te implementeer:

  • a. Die Twee Grootste Gebooie;
  • b. Die Tien Gebooie (Dekaloog), en
  • c. die res van die Mitzvot (Gebooie).

  11. Wat is die 'Twee Grootste Mitzvot (Gebooie)'?

  Die Twee Grootste Mitzvot (Gebooie), is 'n samevatting van die Dekaloog (DieTien Gebooie) wat deur Yah'shua (Jesus) onderrig is:

   "Yah'shua (Jesus) antwoord hom: "Jy moet Yahweh (die Here) jou Elohim (God) liefhÍ met jou hele lev (hart) en met jou hele siel' en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelykstaan is: 'Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself.' In hierdie twee gebooie is die hele Torah (wet) en die nevi'im (Profete) saamgevat" (Mat.22:37-40);

   "Daarom moet jy Yahweh (die Here) jou Elohim (God) ahavah (liefhÍ) met hart en siel, met al jou krag" (Deut.6:5); en

   "Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself. Ek is Yahweh (die Here)" (Lev.19:18).

  Die bogenoemde Twee Grootste Mitzvot (Gebooie), is soos die twee gewrigte van ons hande.

  12. Wat is die Dekaloog (Die Tien Gebooie)?

  Die Dekaloog (Tien Gebooie), is 'n verlenging en verduideliking van die Twee Grootste Gebooie. Laasgenoemde verduidelik vir ons wat ahavah (liefde) vir Yahweh (die Here) en ons naaste eintlik bevat en beoefen.

   "Liefde is die volle uitvoering van die Torah (wet). Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hÍ. Wie sy medemens liefhet, voer die hele Torah (wet) van Elohim (God) uit. Al die mitzvot (gebooie): 'Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,' of watter ander mitzvot (gebod) daar ookal is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: 'Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself.' Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die Torah (wet)" (Rom.13:8-10); en

   "Die hele Torah (wet) word in hierdie een mitzvot (gebod) saamgevat: 'Jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself'" (Gal.5:14).

  Naamlik:

  • I. Aanbid slegs vir Vader Yahweh (die Here), die enigste ware Elohim (God);
  • II. Vlug weg van afgodery af;
  • III. Vereer die Naam van Yahweh (die Here);
  • IV. Onderhou die sewende dag (lunisolar kalender) Sabbat (niť Saterdag ůf Sondag nie!);
  • V. Eer jou Vader en jou Moeder;
  • VI. Niť vermoor nie;
  • VII. Niť egbreuk (na'aph) pleeg nie;
  • VIII. Niť steel nie;
  • IX. Niť vals getuienis lewer nie;
  • X. Niť begeer nie:

   "Toe het Elohim (God) al hierdie mitzvot (gebooie) aangekondig: 'Ek is Yahweh (die Here) jou Elohim (God) wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas My geen ander gode hÍ nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, Yahweh (die Here) jou Elohim (God), eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van diť wat My haat 6 maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van diť wat My liefhet en My mitzvot (gebooie) gehoorsaam. 7 Jy mag die Naam van Yahweh (die Here) jou Elohim (God) nie misbruik nie, want Yahweh (die Here) sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van Yahweh (die Here) jou Elohim (God). Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Yahweh (die Here) het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het Yahweh (die Here) dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat Yahweh (die Here) jou Elohim (God) vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie" (Exod.20:1-17)

  Die bogenoemde mitzvot (gebooie), is soos die tien vingers aan beide hande.

  13. Wat is die ander Mitzvot (Gebooie)?

  Hier volg die ander mitzvot (gebooie) wat verlengings, volumes, aanhangsels of verklarings van die Dekaloog is, en wat regdeur die Bybel versprei is. Dit sluit sake soos Yahweh (die Here) se diŽetkode in:

   "Rein en onrein kos. 'Julle is kinders van Yahweh (die Here) julle Elohim (God). Julle mag julle nie stukkend kerf of the hare voor op julle kop afskeer as julle oor 'n afgestorwene treur nie. Julle is 'n volk wat aan Yahweh (die Here) julle Elohim (God) gewy is. Hy het julle uit al die volke op die aarde uitgekies om sy eiendomsvolk te wees. Julle mag niks eet wat afstootlik is nie. Die diere waarvan julle mag eet, is: bees, skaap, bok, takbok, ribbok, hartbees, klipbok, eland, gemsbok, springbok, al diť wat volledig gesplete kloue het en herkou. Maar diť wat net herkou of net volledig gesplete kloue het, mag julle nie eet nie: kameel, die haas, die dassie. Hulle herkou maar het nie gesplete kloue nie: hulle is vir julle onrein. dit geld ook van die vark: hy het wel gesplete kloue maar hy herkou nie. Hy is vir julle onrein. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet of selfs aan hulle karkasse raak nie. In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. Maar julle mag nie diť eet wat nie vinne en skubbe het nie: hulle is vir julle onrein. Julle mag alle rein voŽls eet. Die volgende mag egter nie geŽet word nie: arende, lammervangers en visarende; swartaasvoŽls, valke en al die roofvoŽls, valke en al die roofvoŽlsoorte; al die kraaisoorte; volstruise, nagvalke, seemeeue en alle soorte roofvoŽls; uile, ibisse en flaminke; pelikane, swane en visvangers; ooievaars en al die reiersoorte; hoep-hoepe en vlermuise. Alle insekte wat vlerke het, is vir julle onrein. Hulle mag nie geŽet word nie. Julle mag nie 'n dier wat gevrek het, eet nie. Gee dit vir die vreemdeling wat by julle bly, en hy kan dit eet, of verkoop dit aan 'n uitlander. Julle is 'n gewyde volk, julle behoort aan Yahweh (die Here) julle Elohim (God). Julle mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie.' Die tiende. 'Jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides, van wat op jou land groei, opsy sit: jy moet in die teenwoordigheid van Yahweh (die Here) jou Elohim (God) eet op die plek wat Hy sal kies om sy Naam daar te laat woon. Jy moet die tiende opsy sit van jou koring, jou wyn en jou olie en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om Yahweh (die Here) jou Elohim (God) altyddeur te eer. Maar as Yahweh (die Here) jou Elohim (God) jou baie voorspoedig maak en die plek wat Hy sal kies om sy Naam daar te vestig boonop nog ver van jou af is, sodat jy nie die tiende die hele ent pad kan dra nie, kan jy die tiende in geld omsit. Jy moet dan die geld vat en na die plek toe gaan wat Yahweh (die Here) jou Elohim (God) vir Hom gekies het. Daar moet jy met die geld koop net wat jy wil: bees, skaap, wyn, bier, of enigiets anders wat jy wil hÍ. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van Yahweh (die Here) jou Elohim (God) eet en bly wees. Moenie die Leviete wat in jou omgewing woon, vergeet nie, want hulle het nie 'n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie. Om die drie jaar moet jy die volle tiende van daardie jaar se opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die Leviete wat nie 'n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees in jou omgewing genoeg eet. As jy dit doen, sal Yahweh (die Here) jou Elohim (God) jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak" (bv. Deut.14); en

   "Rein en onrein kos. Yahweh (die Here) het vir Moses en Ašron gesÍ: 'SÍ vir die Israeliete: Van al die diere wat op land hou, mag julle net diť eet wat volledig gesplete kloue het en herkou. Maar diť wat net herkou of net gesplete kloue het, mag julle nie eet nie. Dit geld vir die kameel, want, alhoewel die dier herkou, het hy nie gesplete kloue nie. Julle moet hom dus as onrein beskou. Dit geld ook vir die dassie en vir die haas. 'n Vark het weer volledig gesplete kloue, maar hy herkou nie. Hy is vir julle dus 'n onrein dier. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet of selfs aan hulle karkasse raak nie: hulle is vir julle onrein. In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. Dit geld vir souwaterdiere en varswaterdiere. Maar enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skubbe het nie, is vir julle verbode. Hulle is vir julle verbode en julle mag glad nie van diť diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdiere wat nie vinne en skubbe het nie, is dus vir julle verbode. In die geval van diere met vlerke is die volgende soorte verbode en hulle mag dus nie geŽet word nie: arende, lammervangers en visarende; aasvoŽls en valksoorte; al die kraaisoorte; volstruise, nagvalke, seemeeue en alle soorte roofvoŽls; uile, visvangers, ibisse, flaminke, pelikane, swane, ooievaars, al die reiersoorte, hoep-hoepe en vlermuise. Alle insekte wat vlerke het en op pote loop, is vir julle verbode. Julle mag egter diť eet waarvan die pote so is dat hulle kan spring. Dit sluit in alle soorte sprinkane en krieke. Alle ander insekte wat vlerke het en op pote loop, is vir julle verbode. Sommige diere se karkasse maak iemand wat net daaraan raak, onrein vir die res van die dag. As iemand die karkas van so 'n dier gedra het, moet hy sy klere was, maar hy is vir die res van die dag onrein. Dit is alle mak diere waarvan die pote nie volledig gesplete is nie en wat nie ook herkou nie. Dit is onrein diere, en elkeen wat aan die karkas van so 'n dier raak, is onrein. Verder is alle viervoetige wilde diere wat nie hoewe het nie, onrein. As iemand aan die karkas van so 'n dier raak, is hy onrein vir die res van die dag. As hy so 'n karkas gedra het, moet hy sy klere was, maar hy is nog vir die res van die dag onrein. Die volgende diertjies wat volop voorkom in die veld, moet julle as onrein beskou: molle, muise en al die akkedissoorte soos geitjies, sandakkedisse, boomakkedisse, gewone akkedisse en ook verkleurmannetjies. Dit is onrein diertjies en elkeen wat aan so 'n diertjie raak as hy dood is, is die res van die dag onrein. Enigiets waarop so 'n dooie diertjie val, is ook onrein. Dit geld vir enige gebruiksartikel van hout, lap, leer of growwe linne, enige gewone gebruiksartikel. Dit moet in water gedruk word, maar is tog vir die res van die dag onrein. Eers daarna is dit rein. As een van die diertjies in 'n kleipot val, is alles wat in die pot is, onrein. Die pot moet dan gebreek word. want enige kos waarby water uit so 'n pot gegooi is, is onrein, en enige vloeistof uit so 'n pot is onrein. Enigiets waarop so 'n diertjie val, is onrein. 'n Kleioond of kleikookplek moet in so 'n geval afgebreek word; dit het onrein geword, en julle moet dit as onrein beskou. 'n Fontein of opgaardam is wel nie onrein as so 'n dooie diertjie daarin val nie, maar iemand wat aan die diertjie raak, is onrein. As so 'n dooie diertjie op saad val wat gesaai gaan word, word die saad nie onrein nie. As dit egter gebeur wanneer die saad in water lÍ om te week, is dit onrein. As enige dier wat julle wel mag eet, vrek, is iemand wat aan die karkas raak, die res van die dag onrein. As iemand van die dooie dier se vleis eet of die karkas dra, moet hy sy klere was, maar self is hy die res van die dag onrein. Alle klein diertjies wat volop voorkom in die veld, is vir julle verbode: of hulle nou seil of op vier pote loop of baie pote het, julle mag nie een van hulle eet nie. want dit is verbode. Julle moet julle nie besoedel met een van diť diere dat julle onrein word nie. Ek is Yahweh (die Here) julle Elohim (God). Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enige van die kleiner diertjies wat volop voorkom in die veld nie. Ek is Yahweh (die Here) wat julle uit Egipte laat trek het sodat Ek julle Elohim (God) kan wees. Omdat Ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Dit is dan die reŽling wat betrekking het op diere en voŽls en op alles wat in water lewe en wat op die grond beweeg. Julle moet noukeurig onderskei tussen rein en onrein, tussen diere wat geŽet mag word en diere wat nie geŽet mag word nie" (Lev. 11).

  Getroude gebruike en regulasies, vereiste kleredrag, hoe om die Sewe Jaarlikse Feeste waar te neem en te onderhou,

   "Feeste tot eer van Yahweh (God). Yahweh (die Here) het vir Moses gesÍ: 'SÍ vir die Israeliete: Die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste: Ses dae moet julle werk, maar die sewende dag is 'n rusdag, 'n sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die sabbat aan Yahweh (die Here) wy, waar julle ook al woon. Verder is daar ook die volgende feeste tot my eer, gewyde byeenkomste wat julle op vasgestelde tye moet vier: Op die veertiende van die eerste maand teen skemer moet julle Pesach (die paasfees) vier tot eer van Yahweh (die Here). Op die vyftiende van dieselfde maand begin Chag haMatazah (die fees van ongesuurde brood) tot eer van Yahweh (die Here). Sewe dae moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet julle 'n gewyde byeenkoms hou: julle mag dan geen werk doen nie. Sewe dae lank moet julle offers aan Yahweh (die Here) bring. Die sewende dag moet julle weer 'n gewyde byeenkoms hou, en niemand mag werk nie.' Yahweh (die Here) het verder vir Moses gesÍ: 'SÍ vir die Israeliete: Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle gee, en julle samel die graanoes in, moet elkeen die eerste ryp are van sy oes na die priester toe neem. Yom haBikkurim. Hy moet die are as beweegoffer vir My, Yahweh (die Here), aanbied sodat julle vir My aanneemlik sal wees. Die priester moet dit die dag nŠ die sabbat doen. Wanneer julle die are as beweegoffer aanbied, moet julle ook 'n jaaroud lam sonder liggaamsgebrek as brandoffer aan Yahweh (die Here) bring, sowel as 'n graanoffer van drie kilogram meel aangemaak met olyfolie. Dit is 'n offer wat deur My, Yahweh (die Here), aanvaar word. Daarby moet een liter wyn as drankoffer gebring word. Voor hierdie dag waarop julle die offer aan julle Elohim (God) bring, mag julle nog niks van die nuwe graan gebruik nie, nie gebak of gebraai of rou nie. Yom haBikkurim (Dit) moet 'n vaste instelling vir julle hele nageslag wees, waar julle ook al woon. Van die dag nŠ die sabbat af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir Yahweh (die Here) aanbied, moet julle sewe volle weke tel. Shavu'ot Die dag nŠ die sewende sabbat, op die vyftigste dag, moet julle vir Yahweh (die Here) 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet twee brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van drie kilogram meel met suurdeeg gebak wees en is 'n gawe aan Yahweh (die Here) uit die eerste opbrengs van die oes. Behalwe al die brode moet daar ook sewe jaaroud lammers sonder liggaamsgebrek, 'n jong bul en twee ramme gebring word. Hulle moet as brandoffers aan Yahweh (die Here) gebring word met die graanoffer en die drankoffers wat daarby behoort. Dit is 'n offer wat deur My, Yahweh (die Here), aanvaar word. Julle moet ook 'n bokram as sondeoffer bring en twee jaaroud lammers as maaltydoffer. Die priester moet die twee lammers saam met die brode uit die eerste opbrengs van die oes as beweegoffer vir Yahweh (die Here) aanbied. Dit is 'n gewyde gawe aan Yahweh (die Here) en dit kom die priesters toe. Op hierdie dag moet julle 'n gewyde byeenkoms hou. Niemand mag dan werk nie. Dit moet vir altyd 'n vastye instelling wees, waar julle of julle nageslag ook al woon. Wanneer julle julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes of die are wat bly lÍ, optel nie. Julle moet dit los vir die armes en die vreemdelinge. Ek is Yahweh (die Here) julle Elohim (God). 'Yahweh (die Here) het vir Moses gesÍ: 'SÍ vir die Israeliete: Die eerste dag van die sewende maand moet 'n rusdag wees, 'n gedenkdag wat met die blaas van ramshorings aangekondig word, 'n gewyde byeenkoms. Yom Teruah. Niemand mag dan werk nie en julle moet offers aan Yahweh (die Here) bring.' 'Yahweh (die Here) het vir Moses gesÍ: 'Op die tiende van die sewende maand is dit die versoendag. Yom haKippurim. Julle moet dan 'n gewyde byeenkoms hou, en julle moet vas en aan Yahweh (die Here) offers bring. Niemand mag op diť dag werk nie, want dit is die versoendag waarop daar vir julle versoening gedoen word by Yahweh(die Here) julle Elohim (God). Enigiemand wat nie vas op hierdie dag nie, moet van sy volksgenote afgesny word. en Ek sal elkeen wat op hierdie dag werk, om die lewe bring. Julle mag geen werk doen nie. Hierdie dag, moet vir altyd 'n vaste instelling wees, waar julle of julle nageslag ook al woon. Dit moet vir julle 'n plegtige rusdag wees waarop julle vas. Julle moet rus van sononder af op die negende van die maand tot sononder op die tiende.' Yahweh (die Here) het vir Moses gesÍ: 'SÍ vir die Israeliete: Van die vyftiende van die sewende maand af moet julle sewe dae lank die Sukkot (huttefees) vier tot eer van Yahweh (die Here). Op die eerste dag van die fees moet julle 'n gewyde byeenkoms hou. Niemand mag dan werk nie. Sewe dae lank moet julle offers aan Yahweh (die Here) bring. Dit moet 'n besondere feesdag wees. Niemand mag dan werk nie. Dit is die feestye wat deur Yahweh (die Here) bepaal is, die tye waarop julle gewyde byeenkomste moet hou om offers aan Yahweh (die Here) te bring: brandoffers en graanoffers, maaltydoffers en drankoffers soos vir elke feesdag voorgeskryf. 38 Daarnaas is daar nog die gewone sabbatte van Yahweh (die Here), die gewone geskenke aan die heiligdom en al die offers wat julle bring om geloftes na te kom of wat julle vrywillig aan Yahweh (die Here) gee. Julle moet dus op die vyftiende van die sewende maand wanneer julle die vrugteoes insamel, sewe dae lank die fees van Yahweh (die Here) vier. Die eerste en die agste dag moet rusdae wees. Op die eerste dag moet julle sitrusvrugte neem saam met palmblare en takke van digte bome en rivierwilgers, en dan moet julle sewe dae lank met vreugde feesvier by die heiligdom van Yahweh (die Here) julle Elohim (God). Julle moet hierdie fees van Yahweh (die Here) elke jaar sewe dae lank vier. Dit moet 'n vaste instelling wees vir julle nageslag. Julle moet dit in die sewende maand vier. Sewe dae lank moet julle in hutte woon, alle gebore Israeliete moet dan in hute woon. Die doel daarmee is dat julle nageslag moet weet dat Ek die Israeliete in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipte laat trek het. Ek is Yahweh (die Here) julle Elohim (God).' Moses het toe aan die Israeliete die bevele gegee oor die feestye wat deur Yahweh (die Here) bepaal is" (Levitikus 23);

  Hoe die Gemeente bestuur behoort te word - interpersoonlike verhoudings:

   "Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou Elohim (God) mag jy nie 'n dowe vloek nie of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lÍ nie. Ek is Yahweh (die Here). Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie partydig wees diť wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is Yahweh (die Here). Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou volksgenoot nie, maak die geskil openlik met hom uit, moenie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhÍ soos jouself. Ek is Yahweh (die Here)" (Byvoorbeeld:- Lev.19:13-18);

  En vervolgens, daar is verskeie honderde altesaam. Sommige van diť was gewysig deur Yah'shua (Jesus) deur dit op standaard te bring wat Yahweh (die Here) se werklike vereistes is. Die seremoniese wette en priesterskap daarby betrokke, is afgeskaf maar die etniese en morale wette is onveranderd.

  14. Hoe is dit enigsins moontlik dat ek al die Gebooie kan ken en onderhou?

  Deur noukeurige studie en aanwending oor 'n tydperk:

   "Die mense daar was ontvankliker as diť in Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die Davar (Skrif) ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sÍ" (Hand.17:11).

  Nou weet ons waarom Vader Yahweh drie verskillende vlakke voorsien het om gelowiges se geestelike volwassenheid te meet:

  • a. ElementÍr/Onervare. (Die Twee Groot Gebooie);
  • b. IntermediÍre/ Tussenliggende (Die Dekaloog of Tien Gebooie) en
  • c. Gevorderde (Die ander {Mitzvot} Gebooie).

  Elk van die bogenoemde, is die fondasie van die volgende. Deurdat aldrie interkonnekteer is, sal hulle natuurlik in plek val deur ware emunah (geloof).

  15. Wat moet ek doen om in die Koninkryk van die Hemel in te gaan?

  Na geloof in Yah'shua (Jesus) as die Messias (Christus), Hom aanvaar as Meester (Bevelvoerder) en Redder (Verlosser), behoort ek gedoop te word deur volle onderdompeling:

   "Gaan dan na al die nasies en maak die mense my talmidim (dissipels): doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Ruach haQodesh (Heilige Gees), en..." (Mat.28:19);

  Sluit aan by 'n lokale Kerk/Gemeente wat in die Bybel glo en die Gebooie onderhou. Leer en implementeer die vernaamste feite van die Evangelie. Groei dan verder na volmaaktheid.

   "Laat ons dan nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande die Messias (Christus) verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lÍ deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in Elohim (God), die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as Elohim (God) dit toelaat" (Heb.6:1-3);

  Om perfek te word soos jou Vader Yahweh in die Hemel:

   "Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is" (Mat.5:48);

  totdat julle die wedloop voltooi het wat jul lewe op aarde is:

   "Die oog moet op Yah'shua (Jesus) gevestig wees. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlÍ, met volharding hardloop, die oog gevestig op Yah'shua (Jesus), die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van Elohim (God)" (Heb.12:1-2);

   "Ek het die goeie wedloop afgelÍ; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by Elohim (God). Op die dag dat Hy weer kom, sal Yahweh (die Here), die regverdige Regter, dit vir my geen, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms" (2 Tim.4:7-8); en

   "Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan sů dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsÍ hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek handloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie" (1 Kor.9:24-26).

  16. Hoe kan ek onderskei tussen 'n ware en vals Kerk of Gemeente?

  Eerstens:

  • i. Kyk na hul Vrug:

    "Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels... So sal julle die vals nevi'im (profete) dan aan hulle vrugte ken" (Mat.7:16,20);

  • ii. Is hulle gevul met die vrug van geregtigheid?

    "en deur Yah'shua die Messias (Jesus Christus) sal julle geheel en al in die regte verhouding met Elohim (God) wees, tot sy lof en eer" (Fil.1:11): en

    "Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie" (Gal.5:22-23); en

  • iii. Is die gemeentelede rein, vredeliewend, sagmoedig, inskiklik, vol genade, sonder vooroordeel en sonder skynheiligheid/huigelary?

    "Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam,vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met Elohim (God), en jy moet dit gebruik om vrede te maak" (Jakobus 3:17-18)

  Tweedens:

  • i. Onderrig en gehoorsaam hulle al die Mitzvot van Yahweh (die Gebooie van die Here)?

    "Hy het vir hom gesÍ: 'Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net Een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie" (Mat.19:17);

  • ii. Is hul wysheid en begrip/insig volkome?

    "Sorg dat jy wysheid bekom en insig..." (Spreuke 4:5a);

  • iii. Is hulle berouvol?

    "Elohim (God) het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep Hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want Hy het 'n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wÍreld gaan oordeel deur 'n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het Hy Hom uit die dood laat opstaan" (Hand.17:30-31)

  • iv. Is hulle liefdevol teenoor mekaar?

    "Liefde vir mekaar. DŪt is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhÍ" (1 Joh. 3:11)

  • v. Is hulle gelukkig?

    "Welgeluksalig is hy wat die Elohim (God) van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy Elohim (God)" (Psa.146:5, Afrikaanse OV);

  • vi. Is die Gemeente gebou op die fondasie van Apostels en nevi'im (Profete)?

    "Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die nevi'im (profete), 'n gebou waarvan Yah'shua die Messias (Jesus Christus) self die hoeksteen is" (Efes.2:20);

  • vii. Is die gemeentelede geseŽnd met geestelike gawes?

    "En in die kerk is daar mense aan wie Elohim (God) 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede nevi'im (profete), ten derde leraars; verder is daar diť wat wonderdade kan doen, dan diť wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik" (1 Kor.12:28);

  • viii. Is die fondasie Yah'shua die Messias (Jesus Christus) of is dit 'n institusie van 'n charismatiese persoon?

    "Want niemand kan 'n ander fondament lÍ as wat reeds gelÍ is nie. Die fondament is Yah'shua Messias (Jesus Christus)" (1 Kor.3:11);

  • ix. Woon die predikers en gemeentelede nederig en gewoonweg?

    "Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sÍ Hy: 'Elohim (God) weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade'" (Jak. 4:6);

  • x. Is daar gelykwaardigheid van rykdom?

    "Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel" (Hand.2:44); en

    "Onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel" (Hand.4:32);

  • xi. Het die Gemeente se mans hulle vrouens so lief soos Christus die kerk/gemeente liefhet, en is die vrouens onderdanig aan hulle mans in geregtigheid in alles?

    "Wedersydse verhoudings. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in Yahweh (die Here) glo. Mans, julle moet julle vrouens liefhÍ, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie" (Kol.3:18-19); en

    "Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan Yahweh (die Here) onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk/gemeente. Soos die kerk/gemeente aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens liefhÍ soos Christus die kerk/gemeente liefgehad en sy lewe daarvoor afgelÍ het. Dit het Hy gedoen om die kerk/gemeente aan Elohim (God) te wy, nadat Hy dit met die water en die Davar (woord) gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hÍ soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief..." (Efes.5:22-28);

  • xii. Is die gemeentelede vry van na'aph (owerspel/egbreuk), voorhuwelikse geslagsgemeenskap, onwettige geslagsgemeenskap en ander sedeloosheid?

    "Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeŽr gewaarsku het: wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van Elohim (God) as erfenis verkry nie" (Gal.5:19-21);

  • xiii. Lewe die gemeentelede volgens Vader Yahweh (die Here) se kashrut (gesondheidswette)?

  Deursoek en ondersoek die Bybel en jy sal met volle vertroue wťťt wat word verwag van 'n ware gemeente van Vader Yahweh (die Here) se mense.

  Is jy op soek na sulke mense?

  Die Nuwe Verbonds Genote van Yahweh (New Covenant Assemblies of Yahweh), mag dalk net die "Gemeente van die Eindtyd Oorblyfsel" wees waartoe jy geroep is. Kontak ons hoofkantoor of jou naaste verteenwoordiger, as jy geŌnteresseerd is.

  Vertaal deur Annemarie Nolte

  Hierdie bladsy is geskep op 07/02/2017
  Laaste opgedateer op 07/02/2017


  Copyright © 1987-2017
  Nuwe Verbond Gemeente van Yahweh
  Alle regte voorbehou