Continued Battle for Homeschooling

Fortsatt strid om hemundervisning


by Johanna Palmström
Speak Out on Behalf of Swedish Homeschoolers!


Swedish homeschoolers continue to face battle after battle in a long fight to protect their right to direct the education of their children. The Angerstig family and other homeschool families in Sweden have faced hefty fines, threats from authorities, and the denial of their due process rights. Several families have even been forced to flee Sweden. A Swedish newspaper included an article on the situation in its February 22 edition. The families ask that you take a moment to read the article and another moment to post a comment.


Please read the English translation below and then visit the Uppsala Nya Tidning website to post a comment. Scroll down below the Swedish article and click on “Kommentara Artikeln” ("Comment on the article") - you may be luckier than I was, my post being refused on 27 February 2011.
MAIN ARTICLE


The struggle goes on for two families in Uppsala who want to have the right to homeschool their children. Yesterday one of them turned in their appeal to a higher administrative court, the Kammarrätten.


In January this year the lower administrative court in Uppsala, Sweden said in their verdict that the Uppsala municipality was right in their decision concerning the families’ desire to homeschool. The verdict was that the children have to go to school and that the parents will be fined as long as the children are kept home.


Lisa and Per Angerstig want to homeschool their 13-year-old son. The couple’s other three children go to school. The motives for the denied permission to homeschool their son is the same as in their previous court cases. The court does not think that the parents have enough knowledge in the school subjects to teach grade six, and it emphasized the social training that children get in school. The Angerstigs had permission to homeschool their son until the fourth grade. During fourth grade their son went to school. When the parents again applied for permission to homeschool for fifth grade the Children’s Committee (barn- och ungdomsnämnden) in the municipality said no.


Lisa Angerstig was born and raised in the United States, where homeschooling is common. She thinks the court’s verdict is wrong. She cannot understand what it is that makes the court doubt her capacity to teach her son. When her son went to fourth grade in school he was as good or better as the other pupils in all subjects, according to a testimony from the principal of the school. Based on materials from the Swedish National Agency for Education (Skolverket) Lisa has herself created individual development plans (individuella utvecklingsplaner) for all subjects.


“I am highly educated,” Lisa states. “How am I not qualified? Neither the Committee nor the court can give an answer to that.”


The argument about social training she finds hard to understand. In his free time her son plays both hockey and floor-ball, and according to her, often has friends at their house. Per and Lisa Angerstig have in many different ways tried to show that they can manage to homeschool. But they do not feel that the municipality officials and local politicians have wanted to listen to them. Only on one occasion during the autumn of 2009 were they allowed to meet the Children’s Committee. No one, she says, has ever talked to her son. Her sense is that the real reason for the court verdict comes from the general view of homeschooling in Sweden, not about her academic knowledge or her son’s social abilities.


“I am surprised that we do not get permission to homeschool in Sweden, that individuals do not have the right to choose,” says Lisa.


On Monday Per and Lisa Angerstig handed in their appeal to the Kammarrätten. But there is no guarantee that the court will take on the appeal.


Despite this, Lisa says, “We will continue to homeschool. No matter the size of the fine, there is nothing that will make me change my mind.”
Fortsatt strid om hemundervisning


Kampen går vidare för de två föräldrapar i Uppsala som vill få rätt att bedriva hemundervisning för sina barn. Igår lämnade ett av paren in ett överklagande till kammarrätten.


I januari i år gav förvaltningsrätten Uppsala kommun rätt i tvisten med de två familjer som vill bedriva hemundervisning. Beslutet innebär att barnen ska gå i skolan och att föräldrarna får böta så länge de håller barnen hemma.


Lisa och Per Angerstig vill hemundervisa sin 13-årige son. Parets tre andra barn går i skolan. Motiveringen till varför de inte får hemundervisa sonen är samma som i tidigare instanser. Rätten tyckte inte att det är visat att föräldrarna har tillräckliga ämneskunskaper för att undervisa i årskurs sex och betydelsen av den sociala träning barn får i skolan. Tills att sonen skulle börja fyran fick föräldrarna tillstånd för hemundervisning. I fyran gick sonen i skola. När föräldrarna på nytt ansökte om hemundervisning inför femte klass sa Barn- och Ungdomsnämnden nej.


Lisa Angerstig är uppvuxen i USA där hemundervisning är vanligt. Hon tycker inte att domen håller. Hon förstår inte vad som får rätten att tveka om hennes kapacitet. När sonen gick i skolan i fyran var han lika bra eller bättre än de andra eleverna i alla ämnen enligt ett intyg från rektorn på skolan. Utifrån material från Skolverket har Lisa Angerstig på egen hand ordnat individuella utvecklingsplaner i alla ämnen.


– Jag är högutbildad. Hur är jag inte kvalificerad? Nämnden och rätten motiverar inte det.


Argumentet om social träning har hon också svårt att förstå. För på fritiden spelar sonen både hockey och innebandy och har enligt henne ofta kompisar hemma. Paret Angerstig har på olika sätt försökt visa att de klarar av hemundervisning. Men de upplever inte att tjänstemän och politiker har velat lyssna på dem. Endast vid ett tillfälle hösten 2009 har de fått träffa Barn- och Ungdomsnämnden. Ingen, säger hon, har heller pratat med sonen. Hon uppfattar att det verkliga skälet till domslutet handlar om synen på hemundervisning i Sverige, inte om hennes ämneskunskaper eller sonens sociala förmåga.


– Jag är förvånad över att vi inte får tillstånd till hemundervisning här i Sverige, att individer inte får välja själva, säger Lisa Angerstig.


På måndagen lämnade paret Angerstig in ett överklagande till kammarrätten. Men det är osäkert om domstolen kommer behandla ärendet.


– Vi kommer att fortsätta att undervisa hemma. Det finns inte någon bötessumma som kan få mig att ändra uppfattning.


http://www.unt.se/uppsala/fortsatt-strid-om-hemundervisning-1258752.aspx

Copyright © 2011 Johanna Palmström - All Rights Reserved

Last updated on 28 February 2011